Премини към основното съдържание

Отказ от отговорност

Правна информация

Консорциумът „Напо“ продуцира филмите за Напо от името на малка група европейски организации по здраве и безопасност: АUVA (Австрия); CIOP (Полша); DGUV (Германия); ІNAIL (Италия); ІNRS (Франция); SUVA (Швейцария); TNO (Нидерландия); и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA). Освен това EU-OSHA има договор с DGUV (от името на консорциума) да възпроизвежда и разпространява копия от филмите за Напо за националните фокусни точки във всички държави членки на ЕС, страните кандидатки и държавите от ЕАСТ.

Консорциумът „Напо“ се управлява от

Германското застрахователно дружество за социални злополуки (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, DGUV),
Glinkastraße 40
D-10117 Berlin

Teл.: +49 30 288763800
Факс: +49 30 288763808

Ел. поща: contact form; Интернет: www.dguv.de
Лице за контакт: contact form

Уебсайтът за Напо се управлява и хоства от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
Важно: Не се поема отговорност за пълнотата или верността на информацията, нито за редакторски или технически грешки, пропуски и други.

По-специално, не може да се даде гаранция за верността и пълнотата на външната информация, достъпна чрез препратки към външни сайтове.

Декларация за поверителност

Организационна част от Агенцията, на която е възложено обработването на лични данни

Andrew Smith, началник на отдел „Комуникация и популяризиране“

Цел на обработката

С цел да се получат анонимни статистически данни за използването на този уебсайт, за всеки достъп до уебсайта се създават LOG файлове, съдържащи следните обобщени данни: общия брой посещения, държавите на потребителите, продължителността на сесиите и следвания от потребителите път по време на сесиите.

Вид на обработваните данни

Тези LOG файлове съдържат следната информация:

  • ІР адрес на потребителя
  • Дата и час, когато искането на потребителя за достъп до уебсайта е стигнало до уебсървъра
  • Искан URL
  • Обратен НТТР код, подаден на заявителя (потребителя)
  • Време на обработката на заявителя
  • Код на потребителския агент на заявителя

Правно основание

Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа и последващите изменения.

Законност на обработката

Обработката се основава на член 5, буква a) от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (наричан по-нататък Регламент (ЕО) № 45/2001).

Получатели на данни

Достъп до личните данни се предоставя въз основа на функцията и отговорностите на съответните субекти на данни (принцип „необходимост да се знае“):

  • Надлежно определени служители на ЕU-OSHA
  • Външен доставчик, който хоства сървъра на ЕU-OSHA
  • Правна служба, Съд на публичната служба, Европейски надзорен орган по защита на данните, Европейската служба за борба с измамите (ОLAF), Европейски омбудсман, Сметна палата, Служба за вътрешен одит, ако е приложимо.

В такива случаи се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни. ЕU-OSHA няма да разкрива лични данни на трети страни. ЕU-OSHA няма да разгласява лични данни за директен маркетинг с търговски цели.

Бисквитки (Cookies)

Уебсайтът ще поставя временни бисквитки, когато го посещавате. Те са необходими за достъп до сесията. Ще бъдат заличени, когато затворите сесията на браузъра. ІР адресът на потребителя не се записва в никоя бисквитка. Бисквитките имат уникален идентификационен код (ID) за идентифициране на сесиите, който е напълно анонимен за целите на осъществяване на сесията.

Този уебсайт използва софтуер Рiwik за генериране на статистически данни от уебсайта, който е изцяло хостван в сървърите на ЕU-OSHA, разположени в Европейския съюз. Рiwik ще съхрани сookies в компютъра ви, но няма да бъдат събирани лични данни. Анонимен идентификационен код ще даде възможност на Рiwik да идентифицира вашата сесия, но този код е без стойност за всички други и не може да се използва за идентифициране на индивидуален потребител.

Ако не желаете ЕU-OSHA да проследи дейността ви чрез Рiwik, можете да се изключите от този софтуер, като кликнете върху долното каре.

Права на субекта на данни

Субектите на данни имат правото на достъп, коригиране и блокиране на своята информация (в случай на неточност на данните), да поискат заличаването на данните и да възразят срещу тяхната обработка в случаите, предвидени в членове 13, 14, 15, 16 и 18 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Ако имате запитвания или оплаквания относно събирането, обработването или използването на вашите лични данни, можете да се свържете с нас на адрес: contact form, като в „относно“ посочите „защита на данните“.

Информация за периода на запазване на данни

Информацията, която се съдържа в LOG файловете, се запазва в продължение на 2 години в сървъра на ЕU-OSHA, хостван от външен доставчик, установен в Европейския съюз.

Данните за създаване на анонимни статистически отчети се запазват за по-дълъг период.

Мерки за сигурност

Вземаме адекватни мерки за сигурност за защита от неразрешен достъп, изменение, оповестяване или унищожаване на данни. Сред тези мерки са вътрешни прегледи на нашите практики на събиране, съхранение и обработване на данни и мерки за сигурност, в това число съответно кодиране на комуникацията и мерки за физическа сигурност за защита от неразрешен достъп до системите, в които съхраняваме лични данни.

Искания за информация

За всякаква допълнителна информация във връзка с обработката на личните си данни субектите могат да се обърнат към служителя за защита на личните данни на EU-OSHA на адрес: contact form

Обръщане към ЕНОЗД

Субектите на данни имат право да се обърнат към Европейския надзорен орган по защита на данните: http://www.edps.europa.eu, ако сметнат, че операции по обработката на данни не са в съответствие с Регламент (EО) № 45/2001.

© 2015 EU-OSHA | агенция на Европейския съюз