You are here

Back to Films

Напо е в... опасност: химикали!

Това е обновен вариант на създадения през 2003 г. филм „Изтрий и помириши“ (Scratch and Sniff), който разказва за рисковете от химикалите на работното място. Промените във филма са направени с цел да се уеднаквят символите (пиктограмите), използвани при транспортирането на опасни стоки, и символите, използвани в продуктовото класифициране, етикетиране и опаковане (CLP) на химикалите. 

Напо участва в поредица кратки епизоди, в които е показан как работи с дразнещи, запалими, корозивни, токсични или представляващи заплаха за околната среда химикали. Всеки епизод е последван от кратко описание на мерките за безопасност при работа, които можем да прилагаме, за да предотвратяваме злополуки. Филмът е подходящ за всякакви сфери на дейност и нива на персонал. Целта е да се подчертае колко е важно да се обозначават химичните продукти. След впечатляваща встъпителна сцена, шест кратки епизода показват неправилния начин на работа и сериозните последствия от това, а след това правилния начин, при който са спазени указанията за безопасност.

Дразнещи
Запалими
Корозивни
Край

Епизод 08Край

2009