Přejít k hlavnímu obsahu

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Právní informace

Filmy o Napovi vyrábí konsorcium Napo jménem malé skupiny evropských organizací působících v oblasti BOZP: AUVA (Rakousko), CIOP (Polsko), DGUV (Německo), INAIL (Itálie), INRS (Francie), SUVA (Švýcarsko), TNO (Nizozemsko) a Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). Agentura EU-OSHA kromě toho uzavřela smlouvu s organizací DGUV (jménem konsorcia) o reprodukci filmů o Napovi a distribuci jejich kopií národním kontaktním místům ve všech členských státech EU, kandidátských zemích a zemích ESVO.

Konsorcium Napo spravuje organizace

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
Glinkastraße 40
D-10117 Berlin

Tel.: +49 30 288763800
Fax: +49 30 288763808

E-mail: contact form; Internetové stránky: www.dguv.de
Kontaktní osoba: contact form

Správu a hosting internetových stránek o Napovi zajišťuje Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)
Důležité: Nepřijímáme žádnou odpovědnost za úplnost nebo správnost informací ani za redakční nebo technické chyby, opomenutí atd.

Zejména neručíme za správnost a úplnost externích informací přístupných prostřednictvím odkazů na externí internetové stránky.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Organizační složka agentury pověřená zpracováním osobních údajů

Andrew Smith, vedoucí odboru komunikace a propagace

Účel zpracování

Pro účely vytváření anonymních statistik o používání těchto internetových stránek je při každém přístupu na ně vytvořen soubor protokolu obsahující tato agregovaná data: celkový počet návštěv, země uživatelů, trvání relací a cesta sledovaná uživateli během relací.

Druh zpracovávaných údajů

Soubory protokolu obsahují tyto informace:

  • IP adresu uživatele,
  • datum a čas, kdy požadavek uživatele na přístup na stránky zaznamenal webový server,
  • požadovanou adresu URL,
  • návratový kód HTTP poskytnutý žadateli (uživateli),
  • dobu zpracování žadatele,
  • identifikační řetězec prohlížeče žadatele.

Právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v platném znění

Zákonnost zpracování

Zpracování se řídí čl. 5 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (nařízení (ES) č. 45/2001).

Příjemci údajů

Přístup k osobním údajům je udělován na základě úlohy a povinností zúčastněných subjektů (zásada „vědět jen to nejnutnější“):

  • řádně jmenovaným zaměstnancům agentury EU-OSHA,
  • externímu poskytovateli zajišťujícímu hosting serveru agentury EU-OSHA,
  • případně Právní službě, Soudu pro veřejnou službu, evropskému inspektorovi ochrany údajů, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), evropskému veřejnému ochránci práv, Evropskému účetnímu dvoru či Útvaru interního auditu.

Všichni výše uvedení příjemci jsou vázáni nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů. Agentura EU-OSHA neposkytne osobní údaje třetím stranám. Agentura EU-OSHA nepředá osobní údaje pro přímý marketing pro komerční účely.

Soubory cookie

Tyto internetové stránky nastaví dočasné soubory cookie relace pokaždé, když je navštívíte. Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro uskutečnění relace. Budou smazány, jakmile ukončíte relaci prohlížeče. V žádném souboru cookie není ukládána IP adresa uživatele. Soubory cookie mají jedinečné ID pro identifikaci relací, které je zcela anonymní a slouží k umožnění relace.

Tyto internetové stránky používají software Matomo pro generování webových statistik, který je v plném rozsahu hostován na serverech agentury EU-OSHA nacházejících se v Evropské unii. Aplikace Matomo uloží soubory cookie ve vašem počítači, ale nebude shromažďovat žádné osobní údaje. Anonymní ID umožní aplikaci Matomo identifikovat vaši relaci, toto ID však nemá pro nikoho jiného žádný význam a nelze je použít k identifikaci jednotlivého uživatele.

Jestliže nechcete, aby agentura EU-OSHA sledovala vaši činnost prostřednictvím aplikace Matomo, můžete vyjádřit výslovný nesouhlas s používáním aplikace Matomo kliknutím na odkaz v rámečku níže.

Práva subjektu údajů

Subjekty údajů mají právo na přístup k informacím o nich, jejich opravu a blokování (v případě nepřesnosti údajů), právo požadovat jejich výmaz a právo vznést námitku proti jejich zpracování v případech uvedených v článcích 13, 14, 15, 16 a 18 nařízení (ES) č. 45/2001.

Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se shromažďování, zpracovávání nebo používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese: contact form a do předmětu uveďte „data protection“ (ochrana údajů).

Informace o délce uchovávání osobních údajů

Informace obsažené v souborech protokolu jsou uchovávány po dobu 2 let na serveru agentury EU-OSHA hostovaném externím poskytovatelem, který se nachází v Evropské unii.

Údaje sloužící k vytvoření anonymních statistických zpráv budou uchovávány po delší dobu.

Bezpečnostní opatření

Přijímáme odpovídající bezpečnostní opatření k ochraně proti neoprávněnému přístupu k údajům a proti jejich neoprávněnému poskytnutí, zničení nebo neoprávněným úpravám. Tato opatření zahrnují interní přezkumy postupů používaných při shromažďování, uchovávání a zpracování údajů a interní přezkumy bezpečnostních opatření, včetně náležitého šifrování komunikace a fyzických bezpečnostních opatření, která mají chránit před neoprávněným přístupem k systémům, v nichž osobní údaje uchováváme.

Žádost o informace

S žádostí o další informace týkající se zpracování osobních údajů se subjekty údajů mohou obrátit na inspektora ochrany údajů agentury EU-OSHA na adrese: contact form.

Právo obrátit se na evropského inspektora ochrany údajů

Jestliže se subjekty údajů domnívají, že postupy zpracování údajů nejsou v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001, mají právo obrátit se na evropského inspektora ochrany údajů: http://www.edps.europa.eu.

© 2015 EU-OSHA | agentura Evropské unie