You are here

Lekce první – Kůže

Back to Napo for teachers teachers

O těle chytře s postavičkou Napo

Poznámka: I když je možné použít tuto lekci samostatně, doporučujeme postupovat systematicky podle logické posloupnosti.
O těle chytře s postavičkou Napo

Tento modul seznamuje děti s důležitostí ochrany kůže a zad před poškozením či úrazem, ke kterým může dojít kdykoliv. Na příkladech řady úkonů a činností se modul zaměřuje na rozpoznávání rizik při nebezpečném chování, kterému můžeme předejít, předcházet podobným rizikům v obdobných situacích a na vysvětlení, jak jim lze předejít.

Návod pro učitele:

Nikdy není dost brzy na to seznámit děti se základními pravidly bezpečného chování (BOZ), která dospělí znají pod souhrnným názvem bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP).

Napo je půvabná postavička pomáhající dětem myslet, porozumět záležitostem spojeným s bezpečností a chovat se podle naučených pravidel. Pokud se chcete dozvědět více o postavičce Napo, klikněte na: Kdo je Napo V nabídce je řada filmů o této postavičce. Seznamte se s nimi a můžete je bez omezení při vyučování používat.

Některá základní pravidla bezpečného chování uvedená v tomto plánu lekce mohou navázat na již používané osnovy ve vaší škole. Uvedené zdroje představují škálu nápadů, které můžete využít k zapracování základních pravidel do vašeho vyučování. Tento specifický projekt můžete použít jako samostatnou lekci, nebo se může stát částí širšího projektu. Témata mají i návaznost na další předměty, jak o tom hovoříme v další části textu. Nicméně hlavním účelem je používat video o sympatické postavičce Napo k výuce o vlastním těle, k tomu jak předcházet možnému dlouhodobému poškození (i když v tomto modulu nebudeme hovořit o všech rizicích, kterým tělo může být vystaveno). Tento modul je sice zaměřený na rizika ohrožující kůži (nebezpečí pro záda jsou zahrnuta ve druhé lekci modulu), pokud byste však chtěli zařadit do výuky filmy týkajících se i jiných nebezpečí ohrožujících tělo, jako např. oči, navštivte webovou stránku o postavičce NAPO.

Na další stránce naleznete přehled možných činností, cílů a zdrojů potřebných pro lekci. Poté následuje podrobnější příklad programu lekce skládající se ze tří částí s nápady na využití tématu v širším kontextu. V této lekci děti použijí videoklipy o Napovi k tomu, aby se poučily o rizicích pro fyzické zdraví a vlastní bezpečnosti a o tom, jak se před riziky chránit.

Tato lekce může děti inspirovat k napsání příběhu, ve kterém mohou uvést některá nebezpečí, se kterými se seznámily a zařadit je do reálných souvislostí.

Další informace o základní koncepci problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví, o které tento projekt pojednává, naleznete v přiložené nápovědě, ve třetím oddílu plánu lekce.

Cíle vzdělávání

Rozeznat rizika pro fyzické zdraví a bezpečnost

Předpovídat podobná rizika v nových situacích

Vysvětlit, jak těmto rizikám předcházet

Přehled výuky – viz podrobnější plán lekce *

40/45 minut

 
Možný úkol č. 1:
 
Podívejte se na film o Napovi, který je v této lekci: Chraňte si kůži
 
Chraňte si kůži – úvod a upravený výběr scének
 
,,Pozor, nebezpečí“, „Nebezpečné chemické látky“, scénky „Žíravina“ a „Dráždivé látky“
 
Pohovořte si o kůži a o tom, jak je náchylná na poškození. Rozšiřte diskuzi o možnosti poškození teplem, chladem, sluncem a chemickými látkami včetně čisticích prostředků. Uvažujte i o jiných nebezpečích, např. od hmyzu či rostlin, které mohou způsobit podráždění kůže (např. popálení kopřivou) atd. Uvažujte o možnostech způsobu ochrany naší kůže.
 
Připravte s dětmi hru, ve které by děti měly zjistit, co by mohlo být nebezpečné pro kůži ve venkovním prostředí i uvnitř (např. děti zkoumají, zda se v okolí nacházejí rostliny, které způsobují podráždění kůže, keře s trny či bodavý hmyz).
 
Možný úkol č. 2:
 
Obkreslete si ruce na kus čistého papíru: na každý nakreslený prst na obrázku napište pokyny k ochraně kůže před rizikem jako např.: noste rukavice, nedotýkejte se, použijte opalovací krém a používejte pokrývku hlavy (na ochranu před slunečním zářením).
 
Navazující práce-Napova nebezpečná dovolená
 
Napište nebo si zahrajte příběh o tom, jak Napo jede na dovolenou a dozví se o rizicích ohrožujících jeho tělo se zvláštním důrazem na kůži.
 
Příběh by mohl zahrnovat např.:
 
Opalování bez opalovacího krému
 
Jízdu na kole bez ochranné přilby
 
Výměnu oleje v autě

Požadované zdroje

Návaznost na téma/osnovy

Osobnostní rozvoj, sociální a zdravotní výchova

Pravidla a způsoby, jak se nedostat do nebezpečí

Uvědomit si, jak mé chování může mít vliv na druhé

Nauka o těle

Posoudit riziko jakékoliv fyzické činnosti a reagovat preventivním jednáním

Věda

Rozeznávání varovných signálů, štítků a všímání si jich

Občanská nauka

Rozeznávání nebezpečí, hodnocení konkrétních rizik a jejich kontrola

Cizí/rodný jazyk

Psaní jednoduchých vět k vytvoření příběhu se strukturou úvod, jádro příběhu a závěr

O těle chytře s postavičkou Napo, Lekce První – Kůže

Napo objevuje mnoho různých situací, při kterých expozice chemickým látkám a jiným nebezpečným substancích může vést k poškození kůže. Dovídá se o podivuhodných vlastnostech kůže a jde až na samé jádro věci, aby diváky seznámil: “Se vším, co jste kdy chtěli vědět … o kůži”. Nalézá opatření k prevenci problémů a připomíná tři důležitá poselství: „Vyvaruj se nebezpečí - chraň se – přesvědč se“.

Go to top