You are here

Lekce první - Identifikace rizik a nebezpečí

Back to Napo for teachers teachers

Napo – Lovec nebezpečí

Poznámka: I když je možné použít tuto lekci samostatně, doporučujeme postupovat systematicky podle logické posloupnosti.
Napo – Lovec nebezpečí

Tento modul pomáhá dětem seznámit se prostřednictvím řady žertovných scének s existencí nebezpečí a rizik jak ve škole, tak doma. Nabízí dětem nástroje pomáhající jim pochopit vlastní odpovědnost ve vztahu k rizikům a jak vyhodnocovat různou závažnost rizik.

Návod pro učitele:

Nikdy není dost brzy na to seznámit děti se základními pravidly bezpečného chování (BOZ), která dospělí znají pod souhrnným názvem bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP).

Napo je půvabná postavička pomáhající dětem myslet, porozumět záležitostem spojeným s bezpečností a chovat se podle naučených pravidel. Pokud se chcete dovědět více o postavičce Napo, klikněte na: Kdo je Napo. V nabídce je řada filmů o této postavičce. Seznamte se s nimi a můžete je bez omezení při vyučování používat.

Některá základní pravidla bezpečného chování uvedená v tomto plánu lekce mohou navázat na již používané osnovy ve vaší škole. Uvedené zdroje představují škálu nápadů, které můžete využít k zapracování základních pravidel do vašich osnov. Tento specifický projekt můžete použít jako samostatnou lekci, nebo se může stát částí širšího projektu. Témata mají i návaznost na další předměty, jak o tom hovoříme v další části textu. Nicméně hlavním účelem je používat video o sympatické postavičce Napo k výuce o potřebnosti jak chránit sebe a ostatní a rozpoznávat rizika.

Pro názornost jsme zpracovali přehled o možných aktivitách, cílech, zdrojích a učebních pomůckách nutných pro lekci. Poté následuje podrobnější příklad plánu lekce, skládající se ze tří částí s nápady jak může být téma využito v širším kontextu. V tomto projektu se děti naučí rozpoznávat nebezpečí nebo rizika, která je mohou ohrozit nejen je, ale i jejich přátele. Během projektu se děti naučí zvládat využívání nových znalostí a také pravidla vzájemné spolupráce.

Další informace o základní koncepci problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví, o které tento projekt pojednává, naleznete v přiložené nápovědě, ve třetím oddílu plánu lekce.

Cíle výuky

Lekce první: Napo – Lovec nebezpečí: Identifikace rizik a nebezpečí

Rozpoznávat rizika a nebezpečí ve škole a doma

Vyhodnotit různé úrovně závažnosti rizik

Pracovat v týmu na přípravě materiálů, vztahujících se k výše uvedeným tématům

Přehled činností - Viz podrobný plán lekce

40/45 minut

Lov na rizika.Shlédněte film o Napovi, poskytnutý pro tuto lekci: Identifikace nebezpečí a rizik

Film: Napo v rizikové situaci

Scénka: „Bezpečnost v kanceláři“

Scénka: „Vyhodnoťte rizika“

Pohovořte si o nebezpečích vyskytujících se ve filmu a o další rizicích, kterých jsou si děti vědomy. Povzbuzujte děti, aby vysvětlily, co je riziko a nebezpečí (viz nápověda).

Rozdejte obrázek s rizikovými situacemi a požádejte děti, aby označily všechna místa, kde naleznou nebezpečí.

Přeskupte děti a požádejte je, aby vysvětlily, proč danou situaci vyhodnotily jako nebezpečnou.

Požadované zdroje a pomůcky

Návaznost na témata/osnovy

Osobnostní rozvoj, sociální a zdravotní výchova

Úklidové prostředky pro domácnost včetně léků, které, pokud nejsou používány správně, mohou uškodit

Pravidla a způsoby jak se nedostat do nebezpečí (včetně základních pravidel bezpečného provozu na pozemních komunikacích) a i o tom, jak lidé dětem mohou pomoci zůstat v bezpečí

Uvědomit si, jak mé chování může mít vliv na druhé

Věda

Uvědomit si, že existují nebezpečí spojená s živými bytostmi, materiály i fyzikálními procesy. Vyhodnotit s nimi spojená rizika a přijmout opatření na omezení existujících nebezpečí nejen pro sebe samého, ale aby neohrozily i ostatní

Děti by se měly seznámit s používáním chemických substancí, jejich označováním a s pravidly bezpečného zacházení s nimi

Zacházení s přírodními látkami a materiály a umělými substancemi

Občanská nauka

Poznání nebezpečí, vyhodnocení souvisejících rizik a jejich omezení

Cizí/Mateřský jazyk

Úkol pro dětí popsat v jednoduchých větách scénky z filmu v logické struktuře: začátek, jádro příběhu a konec

Napo – Lovec nebezpečí – Lekce první – Identifikace nebezpečí a rizik

Film pojednává o nebezpečí a o některých nejčastějších rizicích na pracovišti, a o nutnosti si říci: “Zastav se – přemýšlej – zachovej se správně”. Za úvahou je snaha snížit počet pracovních úrazů a zabránit poškození zdraví. Film je určen pro výuku při zavádění systému hodnocení rizika na pracovišti a konceptu pochopení pojmů nebezpečí a riziko.

Go to top