You are here

Lekce první – Výstražné značky/zákazové značky

Back to Napo for teachers teachers

Příběh nejlepších bezpečnostního značení

Poznámka: I když je možné použít tuto lekci samostatně, doporučujeme postupovat systematicky podle logické posloupnosti.
Příběh nejlepších bezpečnostního značení

Tento modul seznamuje děti se základními bezpečnostními značkami. Zábavným a hravým způsobem jim pomáhá je poznávat, rozlišovat mezi různými tvary značek a pochopit proč nám značky napomáhají k vlastnímu bezpečí.

Návod pro učitele:

Nikdy není dost brzy na to seznámit děti se základními pravidly bezpečného chování (BOZ), která dospělí znají pod souhrnným názvem bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP).

Napo je půvabná postavička pomáhající dětem myslet, porozumět záležitostem spojeným s bezpečností a chovat se podle naučených pravidel. Pokud se chcete dozvědět více o postavičce Napo, klikněte na: Kdo je Napo V nabídce je řada filmů o této postavičce. Seznamte se s nimi a můžete je bez omezení při vyučování používat.

Některá základní pravidla bezpečného chování uvedená v tomto plánu lekce mohou navázat na již používané osnovy ve vaší škole. Uvedené zdroje představují škálu nápadů, které můžete využít k zapracování základních pravidel do vašeho vyučování. Tento specifický projekt můžete použít jako samostatnou lekci, nebo se může stát částí širšího projektu. Témata mají i návaznost na další předměty, jak o tom hovoříme v další části textu. Nicméně hlavním účelem je používat video o sympatické postavičce Napo k výuce o bezpečnostních značkách, o jejich různých druzích, významu a jak mohou pomoci dětem uchránit je před nebezpečím.

Pro názornost jsme zpracovali podrobný návod, jak mohou být tyto nápady využity. V první části je uveden přehled činností, zdroje a učební pomůcky nutné pro lekci. Poté následuje podrobnější příklad plánu lekce, skládající se ze tří částí s nápady, jak může být téma využito v širším kontextu.

Další informace o základní koncepci problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví, o které tento projekt pojednává, naleznete v přiložené nápovědě, ve třetím oddílu plánu lekce.

 

Cíle výuky

Zlepšit povědomí o druzích výstražných značek a pochopit, proč jsou důležité.

Vyhodnotit způsob, kterým značky vyjadřují svůj význam.

Zlepšit povědomí o využívání značek pro vlastní ochranu.

Skupiny dětí navzájem posuzují své výkony a přezkušují se ze znalostí značek a jejich významu.

Ve třídě mohou být vystaveny masky, které si děti vyrobily (viz níže).

Přehled výuky – viz podrobnější plán lekce *

40/45 minut

Shlédněte film o Napovi: Příběh nejlepšího značení, který je k dispozici pro tuto lekci: Značky označující příkazy a podávající informace: Značky nebezpečí a zákazu

Příběh nejlepšího označení: Úvod; Žlutý trojúhelník (výstražné značky); Nebezpečí – zavěšený náklad; Červený kruh (zákazové značky); Zákaz kouření.

Možné činnosti:

Popovídejte si o každé scénce, co se děje a proč. Uveďte důvody, proč někteří lidé si značek nevšímají.

Ukažte dětem výběr ze seznamu značek, které jsou uvedeny ve směrnici Evropské unie a v nařízení vlády (viz nápověda). Popovídejte si o základních pravidlech používání barev a tvarů bezpečnostních značek.

Nakreslete příklad každé značky.

Vysvětlete účel/užitečnosti značek a jejích různé významy.

Při práci ve skupinách si každý tým vybere jeden tvar značek – trojúhelník a kruh – které znamenají buď nebezpečí, nebo zákaz.

Vyrobte masky s obrázkem značky, které se upevní na tyčku a mohou držet před obličejem.

Přemýšlejte, jak značky oživit, aby si jich lidé všimli. Např. použít přísný tón hlasu nebo řeč těla vyjadřující nebezpečí, anebo silný autoritativní hlas a řeč těla vyjadřující zákaz.

Popovídejte si o běžných rizicích, kterých jsme v každodenním životě svědky, a jak souvisí se značkami.

Pokud je to nutné, podobné činnosti si učitel může nacvičit nebo namodelovat v předstihu před prací ve skupinách.

Vyzkoušejte na přeskáčku celou třídu ze znalostí významu značek a důvodů, proč jsou důležité.

Rozšířením tématu mohou být další značky včetně jednoduchých dopravních značek a děti si mohou vytvořit bezpečnostní značku pro vaši školu.

Požadované pomůcky

Napo film (k dispozici)

Čisté papíry a pastelky na kreslení značek

Pracovní sešit - Tvary šablon značek pro některé děti (k dispozici)

Červený a žlutý karton na výrobu masky a tyčky

Návaznost na téma/osnovy

Osobnostní rozvoj, sociální a zdravotní výchova

Pravidla a způsoby, jak se nedostat do nebezpečí a i o tom, jak lidé dětem mohou pomoci

Uvědomit si, jak mé chování může mít vliv na druhé

Matematika

Poznání geometrických tvarů

Věda

Rozpoznání značek zákazů a všímání si jich

Občanská nauka

Poznání nebezpečí, vyhodnocení souvisejících rizik a jejich omezení

Cizí/mateřský jazyk

Vymýšlení jednoduchých vět vysvětlujících smysl značek

Dopravní výchova

Rozpoznání výstražných signálů a jak na ně reagovat

Příběh nejlepšího bezpečnostního značení: Lekce jedna – Značky nebezpečí a zákazu

Tento film nás uvádí do základní problematiky bezpečnostních značek, které se používají na pracovišti. Je pomůckou pro úvodní školení pro nové pracovníky a užitečným oživením znalostí pro zaměstnance stávající. Různé situace na pracovišti ukazují situace, při kterých je používání bezpečnostních značek důležité. Film je vhodný pro všechna výrobní odvětví a všechny druhy zaměstnanců; zejména je však vhodný pro studenty na pracovní praxi, učně a mladé lidi nastupující do svého prvního zaměstnání.

Go to top