Gå til hovedindhold

Ansvarsfraskrivelse

Juridiske oplysninger

Napokonsortiet producerer Napofilmene på vegne af en lille gruppe europæiske arbejdsmiljøorganisationer: AUVA (Østrig), CIOP (Polen), DGUV (Tyskland), INAIL (Italien), INRS (Frankrig), SUVA (Schweiz), TNO (Nederlandene) og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA). Endvidere har EU-OSHA en aftale med DGUV (på vegne af konsortiet) om at kopiere og levere kopier af Napofilmene til de nationale knudepunkter i alle EU-medlemsstater, kandidatlande og EFTA-lande.

Napokonsortiet administreres af

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
Glinkastraße 40
D-10117 Berlin

Tlf.: +49 30 288763800
Fax: +49 30 288763808

E-mail: kontaktformular, internet: www.dguv.de
Kontaktperson: kontaktformular

Napowebstedet administreres og hostes af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
Vigtigt: Vi påtager os intet ansvar for de afgivne oplysningers fuldstændighed eller korrekthed eller for redaktionelle eller tekniske fejl, undladelser osv.

Navnlig kan der ikke gives nogen garanti for korrektheden og fuldstændigheden af eksterne oplysninger tilgængelige via links til eksterne websteder.

Erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Agenturets afdeling med ansvar for behandling af personoplysninger

Andrew Smith, chef for afdelingen for kommunikation og markedsføring

Formålet med behandlingen

Med henblik på at generere anonyme statistikker om brugen af dette websted oprettes der logfiler, hver gang en bruger besøger webstedet. Disse filer indeholder følgende aggregerede data: samlet antal besøg, land, hvorfra brugerne kommer, varigheden af sessioner og brugerens sti i løbet af en session.

Type af behandlede data

Logfilerne indeholder følgende oplysninger:

  • brugerens IP-adresse
  • den dato og det klokkeslæt, hvor brugerens anmodning om at få adgang til webstedet nåede webserveren
  • den angivne URL
  • den HTTP-returkode, der blev vist for anmoderen (brugeren)
  • anmoderens behandlingstid
  • anmoderens "user agent string".

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur som ændret.

Lovlig behandling af personoplysninger

Behandlingen sker i overensstemmelse med artikel 5, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (herefter forordning (EF) nr. 45/2001).

Datamodtagere

Adgang til personoplysninger gives på grundlag af den rolle og de ansvarsområder, de involverede personer har ("need to know"-princippet):

  • behørigt udpegede EU-OSHA-medarbejdere
  • ekstern leverandør, som hoster EU-OSHA's server
  • Juridisk Tjeneste, EU-Personaleretten, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), Den Europæiske Ombudsmand, Revisionsretten og Den Interne Revisionstjeneste, i givet fald.

Alle de nævnte modtagere er bundet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger. EU-OSHA videregiver ikke personoplysninger til tredjemand. EU-OSHA offentliggør ikke personoplysninger til brug for kommerciel direkte markedsføring.

Cookies

Dette websted anvender midlertidige sessionscookies, når du besøger webstedet. Disse cookies er nødvendige, for at du kan gennemføre sessionen. De slettes, når du lukker din browsersession. Brugerens IP-adresse lagres ikke i en cookie. Cookies har et unikt id, der identificerer sessioner, og som er fuldstændigt anonymt i forbindelse med sessionen.

Dette websted bruger Matomo, et program som genererer webstatistik, og som hostes fuldstændigt på EU-OSHA's servere, der er placeret inden for Den Europæiske Union. Matomo lagrer cookies på din computer, men der indsamles ingen personoplysninger. Ved hjælp af et anonymt id kan Matomo identificere din session, men dette id er meningsløst for alle andre, og det kan ikke bruges til at identificere en bestemt bruger.

Hvis du ikke ønsker, at EU-OSHA sporer dine aktiviteter via Matomo, kan du fravælge Matomo ved at klikke i feltet nedenfor.

Den registreredes rettigheder

Registrerede har ret til at få indsigt i, berigtige og blokere deres oplysninger (hvis oplysningerne er urigtige), anmode om annullering og gøre indsigelse mod behandlingen af deres oplysninger i overensstemmelse med artikel 13, 14, 15, 16 og 18 i forordning (EF) nr. 45/2001.

Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende indsamling, behandling eller anvendelse af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på: kontaktformular og angive "data protection" på emnelinjen.

Opbevaringsperioden for data

Oplysningerne i logfilerne opbevares i to år på EU-OSHA's server, som hostes af en ekstern leverandør, der er placeret inden for Den Europæiske Union.

Data, der bruges til oprettelse af anonyme statistiske rapporter, opbevares i længere tid.

Sikkerhedsforanstaltninger

Vi træffer de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger mod uautoriseret adgang eller uautoriseret ændring, videregivelse eller ødelæggelse af data. Dette omfatter intern gennemgang af vores procedurer for dataindsamling, -lagring og -behandling og sikkerhedsforanstaltninger, som f.eks. effektiv kryptering af kommunikation og fysisk adgangsbegrænsning, som forhindrer uautoriseret adgang til de systemer, hvorpå vi lagrer personoplysninger.

Anmodning om oplysninger

Hvis registrerede ønsker yderligere oplysninger om håndteringen af deres personoplysninger, kan de henvende sig til EU-OSHA's databeskyttelsesansvarlige på: kontaktformular.

Klage til den tilsynsførende

Registrerede kan klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse: http://www.edps.europa.eu, hvis de mener, at behandlingen af deres personoplysninger ikke er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

© 2015 EU-OSHA | Et EU-agentur