Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Παραίτηση από ευθύνη

Νομικές πληροφορίες

Η κοινοπραξία Napo Consortium υλοποιεί την παραγωγή των ταινιών με πρωταγωνιστή τον Napo για λογαριασμό ενός μικρού ομίλου στον οποίο συμμετέχουν οι ακόλουθοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί για την υγεία και την ασφάλεια: AUVA (Αυστρία), CIOP (Πολωνία), DGUV (Γερμανία), INAIL (Ιταλία), INRS (Γαλλία), SUVA (Ελβετία), TNO (Κάτω Χώρες) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA). Επιπλέον, ο EU-OSHA έχει συνάψει συμφωνία με την DGUV (για λογαριασμό της κοινοπραξίας) για την αναπαραγωγή και προμήθεια αντιγράφων των ταινιών του Napo στους εθνικούς εστιακούς πόλους όλων των κρατών μελών, των υποψηφίων χωρών και των χωρών ΕΖΕΣ.

Η Napo Consortium τελεί υπό τη διαχείριση του

Γερμανικού Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης έναντι Ατυχημάτων (DGUV)
Glinkastraße 40
D-10117 Βερολίνο

Τηλ.: +49(30)288763800
Φαξ: +49 30 288763808

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact form, Δικτυακός τόπος: www.dguv.de
Υπεύθυνος επικοινωνίας: contact form

Ο δικτυακός τόπος του Napo τελεί υπό τη διαχείριση και φιλοξενείται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
Σημαντικές πληροφορίες: Ο Οργανισμός δεν φέρει καμία ευθύνη για την πληρότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών ή για συντακτικά ή τεχνικά σφάλματα, παραλείψεις, κ.λπ.

Συγκεκριμένα, δεν παρέχεται καμία εγγύηση για την ορθότητα και την πληρότητα των εξωτερικών πληροφοριών που είναι διαθέσιμες μέσω συνδέσμων προς εξωτερικούς δικτυακούς τόπους.

Δήλωση απορρήτου

Αρμόδιο τμήμα του Οργανισμού για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Andrew Smith, Επικεφαλής Τμήματος Επικοινωνίας και Προώθησης

Σκοπός της επεξεργασίας

Με κάθε επίσκεψη στον παρόντα δικτυακό τόπο δημιουργούνται αρχεία καταγραφής ανώνυμων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του. Τα αρχεία αυτά περιέχουν τα ακόλουθα συγκεντρωτικά δεδομένα: συνολικό αριθμό επισκέψεων, χώρες προέλευσης των χρηστών, διάρκεια των επισκέψεων και τη διαδοχή ενεργειών των χρηστών κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους.

Είδος των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία

Τα αρχεία καταγραφής περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Τη διεύθυνση IP του χρήστη
  • Την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία παραλαμβάνει ο διακομιστής web το αίτημα του χρήστη για πρόσβαση στον δικτυακό τόπο
  • Τη ζητούμενη διεύθυνση URL
  • Τον κωδικό επιστροφής HTTP που αποδίδεται στον αιτούντα (χρήστη)
  • Τον χρόνο επεξεργασίας από τον αιτούντα
  • Τη συμβολοσειρά του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί ο αιτών.

Νομική βάση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1994 σχετικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και επακόλουθες τροποποιήσεις.

Νομιμότητα της επεξεργασίας

Η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 5 στοιχείο α) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, για την προστασία των προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και οργανισμούς και για την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων (στο εξής ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001).

Αποδέκτες των δεδομένων

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χορηγείται ανάλογα με τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των αποδεκτών (αρχή της «ανάγκης να γνωρίζουν»):

  • Δεόντως διορισμένο προσωπικό του EU-OSHA
  • Εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας του διακομιστή του EU-OSHA
  • Η νομική υπηρεσία, το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, ανάλογα με την περίπτωση.

Όλοι οι προαναφερθέντες αποδέκτες δεσμεύονται από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, για την προστασία των προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και οργανισμούς και για την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων. Ο EU-OSHA δεν κοινοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, ούτε δημοσιοποιεί δεδομένα αυτού του είδους για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.

Cookies

Ο παρών δικτυακός τόπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας προσωρινά cookies περιόδου λειτουργίας κάθε φορά που τον επισκέπτεστε. Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της επίσκεψής σας στον δικτυακό τόπο και θα διαγραφούν μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Η διεύθυνση IP του χρήστη δεν αποθηκεύεται σε κανένα cookie. Για να πραγματοποιηθεί επίσκεψη στον δικτυακό τόπο, τα cookies ορίζουν για κάθε επισκέπτη ένα μοναδικό αναγνωριστικό το οποίο είναι πλήρως ανώνυμο.

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων το λογισμικό Matomo, το οποίο φιλοξενείται εξ ολοκλήρου από τους διακομιστές του EU-OSHA εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Matomo αποθηκεύει στον υπολογιστή σας cookies χωρίς να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Το Matomo ανιχνεύει κάθε επίσκεψή σας μέσω ενός ανώνυμου αναγνωριστικού, το οποίο δεν μπορεί να χρησιμεύσει σε τρίτους ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας.

Εάν δεν επιθυμείτε την καταγραφή της δραστηριότητάς σας από τον EU-OSHA, μπορείτε να ζητήσετε την εξαίρεσή σας από το Matomo κάνοντας κλικ στο παρακάτω πλαίσιο.

Δικαιώματα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα έχουν το δικαίωμα να αποκτούν πρόσβαση, να διορθώνουν και να κλειδώνουν τα δεδομένα που τα αφορούν (στην περίπτωση ανακριβών δεδομένων), να ζητούν τη διαγραφή τους και να αντιτάσσονται στην επεξεργασία τους στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 13,14,15, 16 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Σε περίπτωση που έχετε απορίες ή ενστάσεις σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία ή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση contact form, φροντίζοντας να συμπεριλάβετε στο θέμα του μηνύματός σας τις λέξεις «προστασία δεδομένων».

Πληροφορίες σχετικά με την περίοδο διατήρησης των δεδομένων

Οι πληροφορίες που περιέχονται στα αρχεία καταγραφής διατηρούνται για διάστημα 2 ετών στον διακομιστή του EU-OSHA, ο οποίος φιλοξενείται από εξωτερικό πάροχο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση ανώνυμων στατιστικών διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Μέτρα ασφάλειας

Για την προστασία κατά της πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, της μεταβολής, της δημοσιοποίησης ή της καταστροφής δεδομένων λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται εσωτερικοί έλεγχοι των πρακτικών συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων του Οργανισμού, καθώς και κατάλληλα μέτρα κρυπτογράφησης των επικοινωνιών και ασφάλειας των εγκαταστάσεων, ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στα συστήματα όπου φυλάσσονται προσωπικά δεδομένα.

Αιτήματα για πληροφορίες

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των προσωπικών τους δεδομένων, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του EU-OSHA, στη διεύθυνση: contact form.

Προσφυγή στον ΕΕΠΔ

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα έχουν το δικαίωμα να προσφεύγουν στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων: http://www.edps.europa.eu, σε περίπτωση που θεωρούν ότι οι εργασίες επεξεργασίας δεν συμμορφώνονται προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

© 2015 EU-OSHA | οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.