You are here

1o Μάθημα – Αναγνώριση των πηγών κινδύνου και των κινδύνων

Back to Napo for teachers teachers

Ο Napo στο… Napo - Ο Κυνηγός του Κινδύνου

Note: Though it is possible to use these lessons as separate units, it is recommended to work through each plan in logical succession
Ο Napo στο… Napo - Ο Κυνηγός του Κινδύνου

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό εργαλείο για την ΑΥΕ βασίζεται σε μια σειρά διασκεδαστικών δραστηριοτήτων που εξηγούν στα παιδιά τις σχετικές έννοιες και τα βοηθούν στο να αναγνωρίσουν τυχόν πηγές κινδύνου και κινδύνους που υπάρχουν στο σχολικό περιβάλλον και στο σπίτι. Επιπρόσθετα, παρέχουν στα παιδιά τη δυνατότητα να κατανοήσουν την έννοια της προσωπικής ευθύνης ως προς τις πηγές κινδύνου και τους κινδύνους αλλά και την ικανότητα να εκτιμήσουν την επικινδυνότητα (τα διαφορετικά επίπεδα) ενός κινδύνου.

Καθοδήγηση των εκπαιδευτικών:

Ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς για να εξοικειωθούν τα παιδιά με τις βασικές έννοιες της ασφάλειας, ένα θέμα που όσον αφορά στους ενήλικες εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των θεμάτων της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ) ή διαφορετικά της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (ΕΑΥ).

Ο Napo είναι ένας γοητευτικός χαρακτήρας που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να σκεφτούν, να κατανοήσουν και να αναλάβουν δράσεις σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον χαρακτήρα Napo, κάντε κλικ εδώ: Ποιος είναι ο Napo. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία ταινιών Napo, οπότε μη διστάσετε να τις εξερευνήσετε και να τις χρησιμοποιήσετε στην τάξη σας.

Μερικές από τις βασικές έννοιες σχετικά με την ασφάλεια που παρατίθενται σε αυτό το σχέδιο μαθήματος μπορεί να συνδεθούν με το πρόγραμμα σπουδών που διδάσκεται ήδη. Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζει μια σειρά από πραγματικά ενδιαφέρουσες ιδέες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να υποστηρίξετε την ενσωμάτωση των βασικών εννοιών σχετικά με την ασφάλεια στα μαθήματά σας. Το συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος μπορεί να αποτελέσει από μόνο του μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική ενότητα (ένα μάθημα) ή μπορεί να είναι μέρος ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού προγράμματος. Παρέχει σύνδεση με άλλες θεματικές ενότητες, όπως φαίνεται στην συνέχεια, αλλά ο κύριος σκοπός του είναι να αξιοποιήσει τις σχετικές ταινίες του Napo προκειμένου να γνωρίσει στα παιδιά αφενός να φροντίζουν για την ασφάλεια, τη δική τους και των άλλων, αφετέρου να αναγνωρίζουν τις διάφορες πηγές κινδύνου.

Οι επόμενες σελίδες δίδουν μία συνοπτική εικόνα των πιθανών δραστηριοτήτων, των μαθησιακών στόχων και του εκπαιδευτικού υλικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία του θέματος. Στο επόμενο τμήμα, ακολουθεί μια περισσότερο αναλυτική παρουσίαση, σύμφωνα με την οποία το σχέδιο μαθήματος αναπτύσσεται σε τρεις ενότητες, ενώ παράλληλα δίνονται ιδέες για περαιτέρω ανάπτυξη του μαθήματος. Σε αυτό το μάθημα τα παιδιά θα ανακαλύψουν πώς να αναγνωρίζουν τις διάφορες πηγές κινδύνου που θα μπορούσαν να τα απειλήσουν, ενώ ταυτόχρονα θα αναπτύξουν τις αναγκαίες δεξιότητες ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν αυτή τη γνώση στην πράξη.

Σε περίπτωση που χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες για βασικά θέματα υγείας και ασφάλειας που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη του μαθήματος, μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό Υποστηρικτικό Πληροφοριακό Δελτίο (βλ. Υποστηρικτικό Πληροφοριακό Δελτίο - Helpsheet) που ακολουθεί στο τρίτο μέρος αυτού του σχεδίου μαθήματος.

Μαθησιακοί Στόχοι

1o Μάθημα Ο Napo στο… «Napo - Ο Κυνηγός του Κινδύνου»: – Αναγνώριση των πηγών κινδύνου και των κινδύνων

Αναγνώριση των πηγών κινδύνου και των κινδύνων στο σπίτι και το σχολείο.

Εκτίμηση της επικινδυνότητας ενός κινδύνου (των διαφορετικών επιπέδων ενός κινδύνου).

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που θα αναδεικνύει τα παραπάνω μέσω ομαδικής εργασίας.

Συνοπτική Παρουσίαση του Μαθήματος

40/45 λεπτά

Δείτε την ταινία Napo που σχετίζεται με αυτό το μάθημα στην διαδικτυακή διεύθυνση: Ο Napo στο… Napo - Ο Κυνηγός του Κινδύνου

Θεματικές ενότητες της ταινίας «Ο Napo σε κίνδυνο!»

Επεισόδιο: Κίνδυνοι στο σπίτι

Επεισόδιο: Εκτίμηση των κινδύνων

Αναγνωρίστε πρώτα και στη συνέχεια συζητείστε σχετικά με τις πηγές κινδύνου που παρουσιάζονται στην ταινία αλλά και για άλλες πηγές κινδύνου που τυχαίνει να έχουν υπόψη τους τα παιδιά. Ενθαρρύνετε τα παιδιά να εκφράσουν πώς αντιλαμβάνονται τις έννοιες «πηγή κινδύνου» και «κίνδυνος» (ανατρέξτε στο σχετικό Υποστηρικτικό Πληροφοριακό Δελτίο – Helpsheet).

Μοιράστε στα παιδιά τις Αφίσες Αναγνώρισης Πηγών Κινδύνου και ζητήστε τους να τοποθετήσουν αυτοκόλλητες ετικέτες στα σημεία όπου νομίζουν ότι εντοπίζουν μια πηγή κινδύνου.

Συγκεντρώστε τα παιδιά σε ομάδα και ρωτήστε κάθε ένα ατομικά, τι αναγνώρισαν ως πηγή κινδύνου στην προηγούμενη δραστηριότητα.

Απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό

Σύνδεση με άλλες Θεματικές Ενότητες

Θεματικό πεδίο: Εκπαίδευση του ατόμου, κοινωνική εκπαίδευση και αγωγή υγείας

Οικιακά προϊόντα, συμπεριλαμβανόμενων των φαρμάκων, μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα αν δεν χρησιμοποιούνται με προσοχή.

Τρόποι και κανόνες για τη διατήρηση της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της οδικής ασφάλειας και ενημέρωση σχετικά με το ποιοι μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να παραμείνουν ασφαλείς.

Αναγνώριση του πώς η συμπεριφορά των ίδιων των μαθητών επηρεάζει τους άλλους.

Θεματικό πεδίο: Επιστήμες

Αναγνώριση των πηγών κινδύνου που σχετίζονται με έμβια όντα, αντικείμενα και φυσικά φαινόμενα. Επιπλέον, εκτίμηση των κινδύνων αυτών και λήψη μέτρων για τη μείωση της επικινδυνότητας για τους ίδιους τους μαθητές αλλά και τους άλλους.

Παρουσίαση του θέματος της χρήσης των χημικών ουσιών στο σπίτι και παροχή πληροφόρησης στους μαθητές σχετικά με την σήμανση και την διαχείρισή τους.

Ασφαλής διαχείριση φυσικών και τεχνητών ουσιών.

Θεματικό πεδίο: Αγωγή του πολίτη

Αναγνώριση των διαφόρων πηγών κινδύνου και εκτίμηση των σχετικών κινδύνων (προσδιορισμός επικινδυνότητας -ή των διαφορετικών επιπέδων- του κινδύνου).

Θεματικό πεδίο: Γλώσσα / Εκμάθηση ξένων γλωσσών

Σύνταξη από τους μαθητές μιας σχετικής με το θέμα ολοκληρωμένης ιστορίας με αρχή, μέση και τέλος, αποτελούμενης από απλές προτάσεις

Ο Napo στο… «Napo - Ο Κυνηγός του Κινδύνου»: 1o Μάθημα – Αναγνώριση των πηγών κινδύνου και των κινδύνων

Η ταινία εστιάζει στις πηγές επαγγελματικού κινδύνου και σε ορισμένους από τους κινδύνους που απαντώνται συχνότερα στους χώρους εργασίας, καθώς και στην ανάγκη εφαρμογής των βημάτων: 'Ελέγχω, Αποφασίζω, Δρώ με σκοπό την μείωση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Μπορεί δε να αξιοποιηθεί ως μέσο εισαγωγής στη διαδικασία εκτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων αλλά και σε βασικές έννοιες όπως τι είναι «πηγή κινδύνου» και τι «κίνδυνος».

Go to top