Liigu edasi põhisisu juurde

Vastutuse välistamine

Õigusteave

Napo konsortsium toodab Napo filme väikese rühma Euroopa tööohutuse- ja töötervishoiuorganisatsioonide nimel: AUVA (Austria), CIOP (Poola), DGUV (Saksamaa), INAIL (Itaalia), INRS (Prantsusmaa), SUVA (Šveits), TNO (Madalmaad) ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA). Lisaks on EU-OSHA sõlminud konsortsiumi esindava DGUV-ga kokkuleppe Napo filmide reprodutseerimiseks ja koopiate edastamiseks kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide, kandidaatriikide ja EFTA riikide riiklikele teabekeskustele.

Napo konsortsiumi haldab

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
Glinkastraße 40
D-10117 Berlin

Tel: +49 30 288763800
Faks: +49 30 288763808

E-post: kontaktivorm; internet: www.dguv.de
Kontakt: kontaktivorm

Napo veebilehte haldab ja majutab Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA)
NB! Veebileht ei võta vastutust teabe täielikkuse või õigsuse ega toimetamis- või tehniliste vigade, väljajätete jms eest.

Eeskätt ei vastutata linkide kaudu juurdepääsetavatel välislehtedel leiduva välisteabe õigsuse ja täielikkuse eest.

Isikuandmete kaitse

Isikuandmete töötlemise eest vastutav agentuuri struktuuriüksus

Teabevahetuse ja karjääriarenduse üksuse juhataja Andrew Smith

Andmetöötluse eesmärk

Veebilehe kasutamise anonüümse statistika koostamiseks luuakse iga veebilehele sisenemise kohta logifail, mis sisaldab järgmisi koondandmeid: külastuste koguarv, kasutajate riigid, seansi kestus ja kasutajate navigeerimine veebilehel seansi ajal.

Töödeldavate andmete liigid

Logifailid sisaldavad järgmisi elemente:

  • kasutaja IP-aadress
  • kuupäev ja kellaaeg, mil kasutaja päring veebilehe külastamiseks jõudis veebiserverisse
  • soovitud URL
  • päringu esitajale (kasutajale) saadetud HTTP tagastuskood
  • päringu esitaja andmetöötlusaeg
  • päringu esitaja kasutajaagendi string.

Õiguslik alus

Nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2062/94 Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti loomise kohta ja selle hilisemad muudatused.

Andmetöötluse seaduslikkus

Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta) (edaspidi „määrus (EÜ) nr 45/2001”) artikli 5 punktile a.

Andmete saajad

Juurdepääs isikuandmetele antakse järgmistele töötlejatele nende rolli ja kohustuste alusel (teadmisvajaduse põhimõte):

  • asjakohase volitusega EU-OSHA töötajad
  • EU-OSHA serverit majutav väline teenuseosutaja
  • vajaduse korral õigusteenistus, Avaliku Teenistuse Kohus, Euroopa Andmekaitseinspektor, Euroopa Pettustevastane Amet, Euroopa Ombudsman, Euroopa Kontrollikoda, siseauditi talitus.

Kõigi eespool nimetatud teabesaajate suhtes on siduv Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. EU-OSHA ei avalda isikuandmeid kolmandatele isikutele. EU-OSHA ei avalda isikuandmeid otseturunduseks ärilistel eesmärkidel.

Küpsised

See veebileht saadab lehe külastamisel ajutisi küpsiseid. Küpsiseid on vaja seansi võimaldamiseks. Need kustutatakse veebilehitseja seansi lõppemisel. Küpsisesse ei salvestata kasutaja IP-aadressi. Küpsistel on seansi võimaldamise eesmärgil seansi tuvastamiseks kordumatu ja täisanonüümne tunnuskood.

Veebileht kasutab veebistatistika koostamise tarkvara Matomo, mida majutatakse täielikult Euroopa Liidus asuvates EU-OSHA serverites. Matomo salvestab küpsised teie arvutisse, kuid ei kogu isikuandmeid. Anonüümse tunnuskoodi abil saab Matomo tuvastada teie seansi, kuid see tunnuskood ei ole kellelegi teisele kasutuskõlblik ja sellega ei saa üksikkasutajat tuvastada.

Kui te ei soovi, et EU-OSHA teie toiminguid Piwiku abil jälgiks, saate Piwiku kasutamisest loobuda, kui klõpsate allolevas lahtris.

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektidel on õigus tutvuda oma andmetega, parandada ja blokeerida neid (kui teave on ebatäpne), nõuda nende tühistamist ja esitada vastuväiteid nende töötlemise kohta juhtudel, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklites 13, 14, 15, 16 ja 18.

Kui teil on küsimusi või kaebusi isikuandmete kogumise, töötlemise või kasutamise kohta, võtke meiega ühendust aadressil kontaktivorm ja märkige teemareale sõnad „data protection” (andmekaitse).

Isikuandmete säilitamisaja teave

Logifailides sisalduvat teavet säilitatakse 2 aastat EU-OSHA serveris, mida haldab Euroopa Liidus paiknev väline teenuseosutaja.

Anonüümsete statistikaaruannete koostamiseks vajalikke andmeid säilitatakse kauem.

Turvameetmed

Kasutame asjakohaseid turvameetmeid, et kaitsta andmeid loata juurdepääsu või loata muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Turvameetmed on näiteks sisehindamine, mille käigus hinnatakse andmete kogumise, säilitamise ja töötlemise tavasid ning turvameetmeid, sh teabevahetuse asjakohast krüptimist ja füüsilisi turvameetmeid, mis kaitsevad isikuandmete hoiusüsteeme loata juurdepääsu eest.

Teabenõue

Lisateavet oma isikuandmete käitlemise kohta saavad andmesubjektid EU-OSHA andmekaitseametnikult aadressil kontaktivorm.

Pöördumine Euroopa Andmekaitseinspektori poole

Andmesubjektidel on õigus pöörduda Euroopa Andmekaitseinspektori poole aadressil http://www.edps.europa.eu, kui nad leiavad, et töötlemistoiming ei ole kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001.

© 2015 EU-OSHA | Euroopa Liidu asutus