You are here

Teine tund – kohustus, evakuatsiooni- ja esmaabi ning tuletõrjemärgid

Back to Napo for teachers teachers

Napo parimad ohutusmärgid

Märkus: kuigi neid tunnimaterjale saab kasutada ka eraldi, on otstarbekas töötada läbi iga tunnikava loogilises järjestuses.
Napo parimad ohutusmärgid

See abivahend tutvustab lastele peamisi ohutusmärke, aidates lõbusate rollimängude abil ära tunda eri kujuga märke, neid eristada ja mõista, kuidas aitavad märgid tagada ohutust.

Soovitusi õpetajatele:

Kunagi pole liiga vara tutvustada lastele ohutuse põhimõisteid, mida täiskasvanud tunnevad ühisnimetaja „töötervishoid ja tööohutus” all.

Napo on vahva tegelane, kes aitab lastel ohutusküsimuste üle mõelda, neid mõista ja nendele vastavalt tegutseda. Napo kohta vt täpsemalt siit: Kes on Napo? Napo filme on palju, nii et uurige ja kasutage neid oma tundides julgesti.

Mõned selle tunni kavas käsitletud ohutuse põhimõisted võivad sisalduda juba õpetatavas õppekavas. Materjal annab hulgaliselt häid ideid, kuidas käsitleda ohutuse mõisteid oma tundides. See konkreetne projekt võib olla omaette tunni teema või ka osa ulatuslikumast projektist. See on seotud ka teiste teemadega, kuid selle põhieesmärk on kasutada Napo filme selleks, et õpetada lastele erinevaid ohutusmärke, nende tähendust ja seda, kuidas need meid kaitsevad.

Pakume välja ka täieliku tunnikava, mis näitab, kuidas neid ideid kasutada. Esimene jaotis sisaldab ülevaadet tunni jaoks vajalikest tegevustest, eesmärkidest ja vahenditest. Sellele järgneb põhjalikum näide kolmeosalisest tunnikavast õpitegevuse laiendamiseks.

Lisateavet käesoleva projekti raames tõstatatud ohutuse ja tervishoiu põhiteemade kohta leiate selle tunnikava vastavalt abilehelt, mis on kolmandas jaotises.

Õpieesmärgid

Suurendada teadlikkust ohutusmärkidest ja nende olulisusest.

Hinnata seda, kuidas märgid annavad edasi nende tähendust.

Suurendada teadlikkust märkide kasutamisest enda kaitsmiseks.

Rühmad hindavad üksteise tegevust ja kontrollivad üksteise teadmisi selle kohta, mida iga märgi kuju tähendab.

Klassiruumis võib korraldada maskietenduse.

Tegevuse ülevaade

40/45 minutit

Vaadake selle tunniga seotud Napo filmi: Parimate märkide lugu

Parimate märkide lugu: Sissejuhatus: Sinine ring (kohustusmärk); Kanna kuulmiskaitsevahendit; Roheline ruut (esmaabi); Evakuatsioonitee või -pääs

Võimalikud tegevused:

Arutage, mis igas stseenis toimub ja miks. Loetlege mõned põhjused, miks inimesed märke tähele ei pannud.

Näidake valikut ELi direktiivis esitatud märkidest (vt abileht). Arutage, mis värvi ja kuju ohutusmärgid põhiliselt on.

Joonistage iga märgi kohta näide.

Selgitage märkide eesmärki/kasulikkust ja nende eri tähendusi.

Rühmatööna võtke ühe kujuga märk – kolmnurkne või ringikujuline –, mis tähendab kohustuslikke juhiseid.

Tehke märkidest maskid, mida saab panna pulga otsa ja hoida näo ees.

Mõelge sellele, kuidas märgid võiksid rääkida või tegutseda, et neid tähele pandaks, näiteks kasutades teavitamiseks leebet häält ja kehakeelt, kohustuse väljendamiseks aga valju käskivat häält ja kehakeelt.

Arutage riske, millega me tavaliselt igapäevaelus kokku puutume, ja seda, kuidas need on märkidega seotud.

Õpetaja võib need vajaduse korral enne rühmatööd läbi proovida ja neid kohandada.

Kontrollige rühmaarutelu käigus kogu klassi teadmisi sellest, mida märgid ütlevad ja tähendavad ning miks nad on olulised.

Lisatööna võib uurida teisi märke, sealhulgas lihtsaid liiklusmärke, ja luua märgi oma kooli jaoks.

Mida on tunniks vaja

Napo filmiklipp (olemas)

Tavaline paber ja värvikriidid märkide joonistamiseks

Kujundite šabloonid mõnele õpilasele (olemas)

Sinine ja roheline kartong ning pulgad maskide tegemiseks

Seosed õppeainete ja õppekavaga

Inimese-, ühiskonna- ja terviseõpetus

Ohutust tagavad reeglid ja viisid, samuti inimesed, kes aitavad meie ohutust tagada

Sellest aru saamine, kuidas enda käitumine mõjutab teisi

Matemaatika

Kujundite äratundmine

Loodusteadus

Hoiatusmärkide äratundmine ja märkamine

Kodanikuõpetus

Ohtude äratundmine, seonduvate riskide hindamine ja ohjamine

Võõr-/emakeel

Märkide selgitamine lihtlausetega

Liiklusohutus

Hoiatusmärkide ja -siltide tundmine ja märkamine

Napo parimad ohutusmärgid: teine tund – kohustus, evakuatsiooni- ja esmaabi ning tuletõrjemärgid

Esimene Napo film tutvustab töökohal leiduvaid mitmesuguseid tööohutuse ja töötervishoiu märke. Selles jagatakse kasulikke juhiseid uutele töötajatele ja värskendatakse ka teiste töötajate teadmisi. Filmis näidatakse mitmesuguseid olukordi töökohal, kus ohutusmärkide järgimine on oluline. See film sobib vaatamiseks kõikide sektorite kõikide tasemete töötajatele, eriti koolitusel osalevatele või äsja tööle asunud noortele inimestele.

Go to top