You are here

esimene tund – riskide ja ohtude väljaselgitamine

Back to Napo for teachers teachers

Napo ohukütt

Märkus: kuigi neid tunnimaterjale saab kasutada ka eraldi, on otstarbekas töötada läbi iga tunnikava loogilises järjestuses.
Napo ohukütt

Selle abivahendiga saab lapsi kaasata mitmesugustesse lõbusatesse tegevustesse, mis aitavad neil ära tunda ja neile selgitada ohutuse- ja terviseriske nii koolis kui ka kodus. See aitab lastel mõista oma vastutust seoses riskide ja ohtudega ning hinnata riskide suurust.

Soovitusi õpetajatele:

Kunagi pole liiga vara tutvustada lastele ohutuse põhimõisteid, mida täiskasvanud tunnevad ühisnimetaja „töötervishoid ja tööohutus” all.

Napo on vahva tegelane, kes aitab lastel ohutusküsimuste üle mõelda, neid mõista ja nendele vastavalt tegutseda. Napo kohta vt täpsemalt siit: Kes on Napo? Napo filme on palju, nii et uurige ja kasutage neid oma tundides julgesti.

Mõned selle tunni kavas käsitletud ohutuse põhimõisted võivad sisalduda juba õpetatavas õppekavas. Materjal annab hulgaliselt häid ideid, kuidas käsitleda ohutuse mõisteid oma tundides. See võib olla omaette tunni teema või ka osa ulatuslikumast projektist. Nagu näha, on see seotud ka teiste teemadega, kuid põhieesmärk on kasutada Napo filme selleks, et õpetada lastele, kuidas enda ja teiste eest hoolitseda ning ohte ära tunda.

Pöördel on ülevaade tunni jaoks vajalikest tegevustest, eesmärkidest ja vahenditest. Sellele järgneb põhjalikum näide kolmeosalisest tunnikavast koos ideedega õpitegevuse laiendamiseks. Selle projekti käigus avastavad õpilased, kuidas ära tunda mitmesuguseid ohte, millega nemad ja nende sõbrad võivad kokku puutuda. Projekti käigus saavad nad arendada oskust õpitut üheskoos praktikas kasutada.

Lisateavet käesoleva projekti raames tõstatatud ohutuse ja tervishoiu põhiteemade kohta leiate selle tunnikava vastavalt abilehelt, mis on kolmandas jaotises.

Õpieesmärgid

1. tund – Napo ohukütt: Riskide ja ohtude väljaselgitamine

Tunda ära riskid ja ohud koolis ja kodus

Hinnata riske

Rühmatööna koostada materjale, mis näitavad õpitut

Tegevuse ülevaade

40/45 minutit

Leia oht Vaadake selle tunniga seotud Napo filmi: Napo ohukütt – riskide ja ohtude väljaselgitamine

Film: „Ohtlik tegevus”

Stseen – riskid kodus

Stseen – riskide hindamine

Arutage ja kirjeldage stseenides näidatud ohte ning seda, milliseid muid ohte lapsed teavad. Laske lastel selgitada, mis on risk ja mis on oht (vt abileht).

Jagage ohtude märkamise plakateid ja paluge lastel paigutada kleebiseid kohtadesse, kus nad leiavad ohte.

Jagage õpilaste rühmad ümber ja küsige igalt lapselt, milliseid ohte nad on avastanud.

Mida on tunniks vaja

Seosed õppeainete ja õppekavaga

Inimese-, ühiskonna- ja terviseõpetus

Majapidamistooted, sh ravimid, võivad olla kahjulikud, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt.

Ohutust, sh põhilist liiklusohutust tagavad reeglid ja viisid, samuti inimesed, kes aitavad meie ohutust tagada

Sellest aru saamine, kuidas enda käitumine mõjutab teisi

Loodusteadus

Tunda ära elusolendites, materjalides ja füüsikalistes protsessides peituvaid ohte; hinnata riske ja võtta meetmeid, et vähendada riske endale ja teistele.

Õpilased peaksid saama teadmisi kemikaalide kasutamisest kodus, nende märgistusest ja käitlemisest.

Looduslike ja tehisainete käitlemine.

Kodanikuõpetus

Tunda ära ohud ja hinnata nendest tulenevaid riske.

Võõr-/emakeel

Lihtlausetega lugu (sissejuhatus, põhiosa, kokkuvõte).

Napo ohukütt: esimene tund – riskide ja ohtude väljaselgitamine

Filmis vaadeldakse ohte ja mõnesid levinumaid riske töökohal, vajadust võtta aeg maha, järele mõelda ning tegutseda, et vähendada kutseõnnetusi ja kutsehaigusi. Film on riskihindamist ning ohu ja riski mõisteid tutvustav õppevahend./p>

Go to top