You are here

teine tund* – sekkumine ja ennetamine

Back to Napo for teachers teachers

Napo ohukütt

Märkus: kuigi neid tunnimaterjale saab kasutada ka eraldi, on otstarbekas töötada läbi iga tunnikava loogilises järjestuses.
Napo ohukütt

Selle abivahendiga saab lapsi kaasata mitmesugustesse lõbusatesse tegevustesse, mis aitavad neil ära tunda ja neile selgitada ohutuse- ja terviseriske nii koolis kui ka kodus. See aitab lastel mõista oma vastutust seoses riskide ja ohtudega ning hinnata riskide suurust.

Soovitusi õpetajatele:

*See tund järgneb esimesele tunnile, mis käsitleb riskide väljaselgitamist.

Kunagi pole liiga vara tutvustada lastele ohutuse põhimõisteid, mida täiskasvanud tunnevad ühisnimetaja „töötervishoid ja tööohutus” all.

Napo on vahva tegelane, kes aitab lastel ohutusküsimuste üle mõelda, neid mõista ja nendele vastavalt tegutseda. Napo kohta vt täpsemalt siit: Kes on Napo? Napo filme on palju, nii et uurige ja kasutage neid oma tundides julgesti.

Mõned selle tunni kavas käsitletud ohutuse põhimõisted võivad sisalduda juba õpetatavas õppekavas. Materjal annab hulgaliselt häid ideid, kuidas käsitleda ohutuse mõisteid oma tundides. See võib olla omaette tunni teema või ka osa ulatuslikumast projektist. Nagu näha, on see seotud ka teiste teemadega, kuid selle põhieesmärk on kasutada Napo filme selleks, et õpetada lastele, kuidas enda ja teiste eest hoolitseda ning ohte ära tunda.

Pöördel on ülevaade tunni jaoks vajalikest tegevustest, eesmärkidest ja vahenditest. Sellele järgneb põhjalikum näide kolmeosalisest tunnikavast koos ideedega õpitegevuse laiendamiseks. Projekti käigus avastavad õpilased, kuidas kaitsta ennast ja oma sõpru mitmesuguste võimalike ohtude eest. Projekti käigus saavad nad arendada oskust õpitut üheskoos praktikas kasutada.

Lisateavet käesoleva projekti raames tõstatatud ohutuse ja tervishoiu põhiteemade kohta leiate selle tunnikava vastavalt abilehelt, mis on kolmandas jaotises.

Õpieesmärgid

2. tund – Napo ohukütt: Sekkumine ja ennetamine

Osata toime tulla mitmesuguste ohtudega , mis võivad olla ohtlikud nii endale kui teistele

Mõista enda vastutust seoses riskide ja ohtudega

Hinnata riskide eri suurusi

Rühmatööna koostada materjale, mis näitavad õpitut

Tegevuse ülevaade

40/45 minutit

Leia oht Vaadake selle tunniga seotud Napo filmi: Napo ohukütt – sekkumine ja ennetamine

Film: „Ohutu algus”, stseen: „Jälgi, mida teevad teised!”

Film: „Ohtlik tegevus”, stseenid: „Tegutse vastavalt riskile”

Arutage ja kirjeldage stseenides näidatud ohte ning seda, milliseid muid ohte lapsed teavad. Laske lastel seletada, mida nad teeksid ohtude ja riskide ennetamiseks.

Arutage, kuidas mõned riskid on ohtlikumad kui teised, koostades riskide pingerea, alustades kõige raskemate tagajärgedega riskidest, ning küsige lastelt, millised riskid nõuavad kõige kiireloomulisemat sekkumist. (Vt abileht.)

Tehke laul, tants või lühinäidend, mis aitab meeles pidada, kuidas ennast ja üksteist ohtude eest kaitsta.

Mida on tunniks vaja

Napo filmiklipp (olemas)

 Ohtude märkamise plakat

Kleebised

Tamburiin räpi esitamiseks (valikuline)

Seosed õppeainete ja õppekavaga

Inimese-, ühiskonna- ja terviseõpetus

Majapidamistooted, sh ravimid, võivad olla kahjulikud, kui neid ei kasutata nõuetekohaselt.

Ohutust, sh põhilist liiklusohutust tagavad reeglid ja viisid, samuti inimesed, kes aitavad meie ohutust tagada

Sellest aru saamine, kuidas enda käitumine mõjutab teisi

Loodusteadus

Tunda ära elusolendites, materjalides ja füüsikalistes protsessides peituvaid ohte; hinnata riske ja võtta meetmeid, et vähendada riske endale ja teistele.

Õpilased peaksid saama teadmisi kemikaalide kasutamisest kodus, nende märgistusest ja käitlemisest.

Looduslike ja tehisainete käitlemine.

Kodanikuõpetus

Ohtude äratundmine, seonduvate riskide hindamine ja ohjamine.

Võõr-/emakeel

Lihtlausetega lugu (sissejuhatus, põhiosa, kokkuvõte).

Napo ohukütt: teine tund – sekkumine ja ennetamine

Elokuvassa paneudutaan työpaikan vaaroihin ja joihinkin yleisimpiin riskeihin sekä tuodaan esille, miten tärkeää on muistaa motto ‘Seis, mieti, toimi!’, mikä tarjoaa hyvän keinon työpaikalla tapahtuvien onnettomuuksien ja työperäisten sairastumisten vähentämiseen. Elokuva on tarkoitettu käytettäväksi riskinarvioinnin toteuttamista sekä vaaroja ja riskejä koskevan koulutuksen tukena.

Go to top