Pereiti į pagrindinį turinį

Atsakomybės ribojimas

Teisinė informacija

Napo konsorciumas kuria filmus nedidelės Europos darbuotojų saugos ir sveikatos organizacijų grupės vardu; šiai grupei priklauso: AUVA (Austrija); CIOP (Lenkija); DGUV (Vokietija); INAIL (Italija); INRS (Prancūzija); SUVA (Šveicarija); TNO (Nyderlandai) ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA). Be to, EU-OSHA (Konsorciumo vardu) yra sudariusi susitarimą su DGUV dėl Napo filmų atgaminimo ir kopijų tiekimo visų ES valstybių narių nacionaliniams ryšių punktams, šalims kandidatėms ir ELPA šalims.

Napo konsorciumą administruoja

Vokietijos socialinio draudimo nuo nelaimingų atsitikimų institucija (DGUV)
Glinkastraße 40
D-10117 Berlin

Tel. +49 30 288763800
Faksas +49 30 288763808

E. paštas contact form; interneto svetainė www.dguv.de
Asmuo ryšiams contact form

Napo filmų svetainę valdo ir tvarko Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA).
Pastaba. Agentūra neprisiima atsakomybės, susijusios su pateikiamos informacijos išsamumu ar teisingumu, taip pat už redakcinio pobūdžio ar technines klaidas, praleidimus ir t. t.

Be to, Agentūra negali užtikrinti, kad išorės informacija, prieinama spustelėjus nuorodas į išorės svetaines, yra teisinga ir išsami.

Pranešimas dėl privatumo

Agentūros struktūrinio padalinio darbuotojas, kuriam pavesta tvarkyti asmens duomenis

Komunikacijos ir karjeros skyriaus vadovas Andrew Smith.

Duomenų tvarkymo tikslas

Siekiant rinkti anoniminius statistinius duomenis apie naudojimąsi šia svetaine, kaskart joje apsilankant sukuriami prisijungimo failai, kuriuos sudaro šie apibendrinti duomenys: bendras apsilankymų skaičius, naudotojų kilmės valstybės, seansų trukmė ir naudotojų seansų naršymo istorija.

Tvarkomų duomenų rūšis

Šiuos prisijungimo failus sudaro ši informacija:

  • naudotojo IP adresas;
  • naudotojo užklausos prisijungti prie svetainės perdavimo žiniatinklio serveriui data ir laikas;
  • prašomas suteikti universalusis adresas (angl. URL);
  • užklausėjui (naudotojui) suteiktas HTTP protokolo grįžimo kodas;
  • užklausėjo užklausos apdorojimo laikas;
  • užklausėjo naudotojo agento eilutė.

Teisinis pagrindas

1994 m. liepos 18 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo ir vėlesni jo pakeitimai.

Duomenų tvarkymo teisėtumas

Duomenų tvarkymas grindžiamas 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 45/2001) 5 straipsnio a punktu.

Duomenų gavėjai

Prieiga prie asmens duomenų suteikiama atsižvelgiant į susijusių subjektų vaidmenį ir atsakomybę („reikia žinoti“ principas):

  • tinkamai paskirtiems EU-OSHA darbuotojams;
  • EU-OSHA serverio prieglobos paslaugas teikiančiam išorės paslaugų teikėjui;
  • prireikus Teisės tarnybai, Tarnautojų teismui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF), Europos ombudsmenui, Audito Rūmams, Vidaus audito tarnybai.

Visi išvardyti duomenų gavėjai privalo laikytis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo. EU-OSHA neatskleis asmens duomenų trečiosioms šalims. EU-OSHA neatskleis asmens duomenų tiesioginės komercinės rinkodaros tikslais.

Slapukai

Kaskart apsilankius šioje interneto svetainėje bus naudojami laikinieji seanso slapukai. Šie slapukai reikalingi tam, kad įvyktų seansas. Uždarius seanso naršyklę slapukai bus ištrinti. Naudotojo IP adresas slapukuose nėra saugomas. Slapukams suteikiamas atskiras identifikacijos numeris, kuris yra visiškai anonimiškas. Šis numeris naudojamas tam, kad būtų galima įvykdyti seansus.

Šioje svetainėje naudojama su žiniatinkliu susijusius statistinius duomenis renkanti programinė įranga „Matomo“, kuri įdiegta tik Europos Sąjungoje esančiuose EU-OSHA serveriuose. „Matomo“ saugos slapukus jūsų kompiuteryje, tačiau nerinks jokių asmens duomenų. Anoniminis identifikacijos numeris leis „Matomo“ atpažinti jūsų seansą, tačiau niekam kitam šis numeris neturi jokios reikšmės ir juo pasinaudojant negalima nustatyti atskiro naudotojo.

Jei nenorite, kad naudodama „Matomo“ EU-OSHA sektų jūsų naršymo istoriją, galite išjungti „Matomo“ funkciją spustelėdami šią nuorodą.

 

Duomenų subjekto teisės

Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti ir užblokuoti (tuo atveju, jeigu duomenys yra netikslūs), prašyti atšaukti duomenų tvarkymą ir nesutikti, kad jų duomenys būtų tvarkomi Reglamento (EB) Nr. 45/2001 13, 14, 15, 16 ir 18 straipsniuose nustatytais atvejais.

Kilus klausimams arba norėdami pateikti skundą dėl savo asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ar naudojimo, susisiekite su mumis e. paštu contact form (laišką pavadinkite „data protection“ („duomenų apsauga“).

Informacija apie duomenų saugojimo terminą

Prisijungimo failuose esanti informacija EU-OSHA serveryje, kurio prieglobą vykdo Europos Sąjungoje įsikūręs išorės paslaugų teikėjas, saugoma 2 metus.

Anoniminių statistinių duomenų ataskaitoms parengti reikalingi duomenys bus saugomi ilgiau.

Apsaugos priemonės

Siekdami užtikrinti apsaugą nuo neteisėtos prieigos prie duomenų arba neteisėto duomenų pakeitimo, atskleidimo arba sunaikinimo, mes imamės tinkamų saugumo priemonių. Tai apima duomenų rinkimo, saugojimo ir tvarkymo praktikos vidaus peržiūrą ir saugumo priemones, įskaitant atitinkamą ryšio šifravimą ir fizines saugumo priemones, padedančias apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos prie sistemų, kuriose saugome asmens duomenis.

Prašymas pateikti informaciją

Visą papildomą informaciją, susijusią su jų asmens duomenų tvarkymu, duomenų subjektai gali gauti pateikdami prašymą EU-OSHA duomenų apsaugos pareigūnui e. paštu contact form.

Teisė kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (EDAPP)

Duomenų subjektai turi teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (http://www.edps.europa.eu), jei mano, kad duomenų tvarkymo veiksmai neatitinka Reglamente (EB) Nr. 45/2001 nustatytų reikalavimų.

© 2015 EU-OSHA | Europos Sąjungos agentūra