Pārlekt uz galveno saturu

Atruna

Juridiskā informācija

Napo konsorcijs producē Napo filmas nelielas šādu Eiropas veselības un drošības organizāciju grupas vārdā: AUVA (Austrija); CIOP (Polija); DGUV (Vācija); INAIL (Itālija); INRS (Francija); SUVA (Šveice); TNO (Nīderlande) Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA). Turklāt EU-OSHA ir nolīgums ar DGUV (Napo konsorcija vārdā) par Napo filmu kopiju reproducēšanu un piegādi valsts kontaktpunktiem visās ES dalībvalstīs, kandidātvalstīs un EBTA valstīs.

Napo konsorciju pārvalda

Vācijas Sociālā nelaimes gadījumu apdrošināšana (DGUV)
Glinkastraße 40
D-10117 Berlin

Tālr.: +49 30 288763800
Fakss: +49 30 288763808

E-pasts: contact form; tīmekļa vietne: www.dguv.de
Kontaktpersona: contact form

Napo tīmekļa vietni pārvalda un uztur Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)
Svarīgi: aģentūra neuzņemas nekādu atbildību par informācijas pilnību vai pareizību vai redakcijas vai tehniskām kļūdām, izlaidumiem utt.

Tāpat aģentūra jo īpaši nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz tādas ārējās informācijas pareizību un pilnību, kas ir pieejama caur saitēm uz ārējām tīmekļa vietnēm.

Paziņojums par konfidencialitāti

Aģentūras organizatoriskā daļa, kurai uzticēta personas datu apstrāde

Andrew Smith, Sakaru un atbalsta vienības vadītājs

Datu apstrādes nolūks

Lai izveidotu anonīmu statistiku par šīs tīmekļa vietnes lietošanu, katram piekļuves momentam tīmekļa vietnei tiek izveidotas reģistrācijas datnes, kas satur šādus apkopotos datus: kopējais apmeklējumu skaits, lietotāju valstis, sesiju ilgums un ceļš, pa kuru lietotāji sesiju laikā pārvietojušies vietnē.

Apstrādāto datu veids

Šīs reģistrācijas datnes satur šādu informāciju:

  • lietotāja IP adrese;
  • datums un laiks, kad lietotāja pieprasījums piekļūt vietnei sasniedza tīmekļa serveri;
  • pieprasītais vietrādis URL;
  • HTTP atgrieztais kods, kas parādīts pieprasītājam (lietotājam);
  • pieprasītāja apstrādes laiks;
  • pieprasītāja lietotāja aģenta virkne.

Juridiskais pamats

Padomes Regula (EK) Nr. 2062/94 (1994. gada 18. jūlijs), ar ko izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā ar turpmākajiem grozījumiem.

Datu apstrādes likumība

Datu apstrāde ir pamatota uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti 5. panta a) apakšpunktu.

Datu saņēmēji

Piekļuvi personas datiem piešķir, pamatojoties uz iesaistīto subjektu lomu un atbildību (princips "vajadzība zināt"):

  • pienācīgi ieceltam EU-OSHA personālam;
  • ārējam pakalpojumu sniedzējam, kurš uztur EU-OSHA serveri;
  • attiecīgā gadījumā Juridiskajam dienestam, Civildienesta tiesai, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF), Eiropas Ombudam, Revīzijas palātai, Iekšējais revīzijas dienestam.

Visiem minētajiem saņēmējiem ir saistoša Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti; EU-OSHA trešām personām personas datus neatklās. EU-OSHA neizpaudīs personas datus tiešas tirgdarbības vai komerciālos nolūkos.

Sīkdatnes

Šī tīmekļa vietne veidos pagaidu sesijas sīkdatnes, kad vien jūs apmeklēsiet vietni. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai atļautu sesiju. Kad jūs aizvērsiet savu pārlūkprogrammas sesiju, tās dzēsīs. Nevienā sīkdatnē lietotāja IP adresi nesaglabā. Sīkdatnēm ir unikāls ID, lai identificētu sesijas, kas ir pilnībā anonīms sesijas iespējošanas nolūkā.

Šajā tīmekļa vietnē izmanto Matomo, programmatūru, kas ģenerē tīmekļa statistiku, un to pilnībā uztur EU-OSHA serveros, kuri atrodas Eiropas Savienībā. Matomo saglabās sīkdatnes jūsu datorā, bet personas datus nevāks. Anonīms ID ļaus Matomo identificēt jūsu sesiju, bet šis ID ir nenozīmīgs jebkuram citam, un to nevar lietot, lai identificētu individuālu lietotāju.

Ja jūs nevēlaties, lai EU-OSHA izseko jūsu darbības caur Matomo, jūs varat atteikties no Matomo, noklikšķinot zemāk esošajā ailē.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektiem ir tiesības piekļūt, labot un bloķēt informāciju par sevi (ja dati nav pareizi), pieprasīt tās anulēšanu un iebilst pret tās apstrādi gadījumos, kuri paredzēti Regulas (EK) Nr. 45/2001 13.,14.,15., 16. un 18. pantā.

Ja jums rodas jautājumi vai sūdzības par jūsu personas datu vākšanu, apstrādi vai izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz adresi: contact form un e-pasta ziņojuma priekšmetā iekļaujot vārdus "datu apstrāde".

Informācija par datu glabāšanas periodu

Reģistrācijas datnēs esošo informāciju glabā 2 gadus EU-OSHA serverī, kuru uztur ārējo pakalpojumu sniedzējs un kurš atrodas Eiropas Savienībā.

Datus anonīmu statistikas ziņojumu veidošanai uzglabās ilgāk.

Drošības pasākumi

Mēs veicam piemērotus drošības pasākumus, lai aizsargātu pret nesankcionētu piekļuvi datiem, to nesankcionētu pārveidošanu un datu atklāšanu vai iznīcināšanu. Tie ietver datu vākšanas, uzglabāšanas un apstrādes prakses un drošības pasākumu iekšēju pārskatīšanu, kā arī saziņas atbilstošu šifrēšanu un fiziskus drošības pasākumus aizsardzībai pret nesankcionētu piekļuvi sistēmām, kurās glabājam personas datus.

Informācijas pieprasījums

Lai saņemtu papildu informāciju attiecībā uz personas datu apstrādi, datu subjekti var nosūtīt savus jautājumus EU-OSHA datu aizsardzības inspektoram, rakstot uz adresi: contact form.

Vēršanās pie EDAU

Datu subjektiem ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU), rakstot uz adresi http://www.edps.europa.eu, ja viņi uzskata, ka apstrādes darbības neatbilst Regulai (EK) Nr. 45/2001.

© 2015 EU-OSHA | Eiropas Savienības aģentūra