Overslaan en naar de inhoud gaan

Verklaring van niet-aansprakelijkheid

Juridische informatie

Het Napo-consortium produceert Napo-films namens een kleine groep Europese organisaties voor gezondheid en veiligheid: AUVA (Oostenrijk); CIOP (Polen); DGUV (Duitsland); INAIL (Italië); INRS (Frankrijk), SUVA (Zwitserland); TNO (Nederland) en het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). Daarnaast heeft EU-OSHA een overeenkomst met DGUV (namens het Consortium) gesloten voor de vervaardiging en de distributie van kopieën van de Napo-films aan nationale focal points in alle EU-lidstaten, kandidaat-lidstaten en EVA-landen.

Het Napo-consortium wordt beheerd door de

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV, Duitse wettelijke ongevallenverzekering)
Glinkastraße 40
D-10117 Berlin

Tel.: +49 30 288763800
Fax: +49 30 288763808

E-mail: contactformulier; Internet: www.dguv.de
Contact: contactformulier

De Napo-website wordt beheerd en gehost door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA).
Belangrijk: er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de volledigheid of juistheid van de gegevens, noch voor redactionele of technische fouten, omissies, enzovoorts.

Meer bepaald kunnen er geen garanties worden gegeven voor de juistheid en volledigheid van externe gegevens die via links naar externe websites kunnen worden geraadpleegd.

Privacyverklaring

De afdeling van het Agentschap die belast is met de verwerking van persoonsgegevens

Andrew Smith, hoofd van de eenheid Communicatie en Bevordering

Doel van de verwerking

Met het oog op de opstelling van anonieme statistieken over het gebruik van deze website, worden voor elke toegang tot de website logbestanden aangelegd met daarin de volgende geaggregeerde gegevens: het totale aantal bezoeken, de landen van de gebruikers, de duur van de sessies en het pad dat de gebruikers tijdens de sessies hebben gevolgd.

Type verwerkte gegevens

De logbestanden bevatten de volgende informatie:

  • het IP-adres van de gebruiker;
  • de datum en het tijdstip waarop het verzoek van de gebruiker om toegang tot de website door de webserver werd ontvangen;
  • de opgevraagde URL;
  • de HTTP-terugkeercode voor de aanvrager (de gebruiker);
  • de verwerkingstijd van de aanvrager;
  • de tekenreeks van de gebruiker-aanvrager.

Rechtsgrondslag

Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk en de latere wijzigingen daarvan.

Rechtmatige verwerking

Verwerking van gegevens vindt plaats op basis van artikel 5, onder a), van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “Verordening (EG) nr. 45/2001”).

Ontvangers van de gegevens

Aan de volgende personen wordt overeenkomstig de rol en verantwoordelijkheden van de betrokkenen (“need to know”-beginsel) toegang tot persoonsgegevens verleend:

  • naar behoren benoemde EU-OSHA-medewerkers;
  • de externe provider die de server van EU-OSHA host;
  • Juridische Dienst, het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), de Europese Ombudsman, de Europese Rekenkamer, de dienst Interne audit, indien van toepassing.

Alle bovengenoemde ontvangers zijn gehouden aan naleving van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. EU-OSHA zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken. EU-OSHA zal geen persoonsgegevens bekendmaken voor direct marketing voor commerciële doeleinden.

Cookies

Deze website plaatst tijdelijke sessiecookies telkens wanneer u de website bezoekt. Deze cookies zijn nodig om de sessie te laten plaatsvinden. Ze worden verwijderd zodra u uw browsersessie afsluit. Het IP-adres van de gebruiker wordt niet in een cookie opgeslagen. Cookies hebben voor de identificatie van de sessies een uniek en geheel anoniem ID dat nodig is om de sessie mogelijk te maken.

Deze website maakt gebruik van Matomo, een softwareprogramma voor het genereren van webstatistieken dat in zijn geheel wordt gehost op de servers van EU-OSHA, die in de Europese Unie staan opgesteld. Matomo zal cookies in uw computer opslaan, maar er worden geen persoonsgegevens verzameld. Met behulp van een anoniem ID kan Matomo uw sessie identificeren, maar dat ID heeft geen betekenis voor enige andere partij en kan ook niet worden herleid tot een individuele gebruiker.

Als u niet wilt dat EU-OSHA uw activiteiten via Matomo volgt, kunt u dit aangeven door het onderstaand vakje aan te klikken.

De rechten van de betrokkene

Personen op wie die gegevens betrekking hebben, hebben recht van toegang tot hun gegevens, recht om hun gegevens te rectificeren en af te schermen (in geval de gegevens onnauwkeurig zijn), recht om te verzoeken om gegevenswissing en recht van bezwaar tegen de verwerking van hun gegevens in de gevallen als voorzien in de artikelen 13, 14, 15, 16 en 18 van Verordening (EG) nr. 45/2001.

Hebt u vragen of klachten omtrent het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via: contactformulier. Gelieve bij "onderwerp" het woord "gegevensbescherming" te vermelden.

Informatie over de bewaartermijn van gegevens

De informatie in deze logbestanden wordt twee jaar lang bewaard op de server van EU-OSHA, die wordt gehost door een in de Europese Unie gevestigde externe provider.

Gegevens voor het opstellen van anonieme statistische rapporten worden langer bewaard.

Veiligheidsmaatregelen

We nemen gepaste veiligheidsmaatregelen om gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of wijziging, publicatie of vernietiging. Deze maatregelen omvatten onder andere interne evaluaties van onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens en van onze veiligheidsmaatregelen, waaronder passende encryptie van communicatie en fysieke veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

Verzoek om informatie

Betrokkenen kunnen voor meer informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens een verzoek indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming van EU-OSHA via: contactformulier.

Een beroep doen op de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Betrokkenen hebben het recht om een beroep op de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming te doen: http://www.edps.europa.eu, indien zij van mening zijn dat de verwerkingen niet in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 45/2001 hebben plaatsgevonden.

© 2015 EU-OSHA | een agentschap van de Europese Unie