Skip to main content

Ansvarsfraskrivelse

Juridisk informasjon

Napo-konsortiet produserer Napo-filmene på vegne av en liten gruppe europeiske HMS-organisasjoner: AUVA (Østerrike), CIOP (Polen), DGUV (Tyskland), INAIL (Italia), INRS (Frankrike), SUVA (Sveits), TNO (Nederland) og Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA). I tillegg har EU-OSHA en avtale med DGUV (på konsortiets vegne) om kopiering og distribusjon av Napo-filmene til de nasjonale kontaktpunktene i alle EU-medlemsstatene, søkerstatene og EFTA-statene.

Napo-konsortiet administreres av det tyske arbeiderverninstituttet

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
Glinkastraße 40
D-10117 Berlin

Tlf. +49 30 288763800
Faks: +49 30 288763808

E-post: contact form, Internett: www.dguv.de
Kontakt: contact form

Napo-nettstedet administreres og hostes av Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA)
Viktig: EU-OSHA påtar seg ikke noe ansvar for at opplysningene er fullstendige eller korrekte og heller ikke for eventuelle redaksjonelle eller tekniske feil, utelatelser osv.

Særlig gis det ingen garanti for at eksterne opplysninger som er tilgjengelige via lenker til eksterne nettsteder, er korrekte og fullstendige.

Personvernmeddelelse

Arbeidsmiljøorganets personvernenhet

Andrew Smith, leder for kommunikasjons- og markedsføringsenheten

Formålet med behandlingen

For å kunne utarbeide anonym statistikk om bruken av dette nettstedet opprettes det loggfiler for hvert besøk på nettstedet. Disse loggfilene inneholder følgende aggregerte data: totalt antall besøk, brukernes land, øktenes varighet og brukernes navigeringsmønster i løpet av øktene.

Typen opplysninger som behandles

Disse loggfilene inneholder følgende opplysninger:

  • Brukerens IP-adresse
  • Dato og klokkeslett da brukerens forespørsel om tilgang til nettstedet ble mottatt av nettserveren
  • Forespurt nettadresse
  • HTTP-returkoden som ble levert til senderen av forespørselen (brukeren)
  • Behandlingstid hos senderen av forespørselen
  • Brukeragentstrengen til senderen av forespørselen.

Rettslig grunnlag

Rådsforordning (EF) nr. 2062/94 av 18.07.1994 om opprettelse av et europeisk arbeidsmiljøorgan med påfølgende endringer.

Behandlingens lovlighet

Behandlingen er basert på europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (heretter kalt forordning (EF) nr. 45/2001).

Mottakere av opplysninger

Tilgang til personopplysningene gis på grunnlag av de aktuelle personenes roller og ansvarsområder (i tråd med "need to know"-prinsippet):

  • Behørig utpekt EU-OSHA-personell
  • Ekstern leverandør som hoster EU-OSHAs server
  • Juridisk avdeling, tjenestemannsdomstolen, EUs tilsynsmyndighet for personvern, Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF), Det europeiske ombud, Revisjonsretten og eventuelt internrevisjonsfunksjonen.

Alle mottakerne nevnt over er underlagt europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger. EU-OSHA vil ikke legge fram personopplysningene for tredjemann. EU-OSHA vil ikke videreformidle personopplysninger med henblikk på direkte markedsføring for kommersielle formål.

Informasjonskapsler

Dette nettstedet oppretter midlertidige informasjonskapsler hver gang du besøker det. Disse informasjonskapslene er nødvendige for at økten skal kunne finne sted. De blir slettet når du avslutter nettleserøkten. Brukerens IP-adresse blir ikke lagret i informasjonskapslene. For at økten skal kunne finne sted, har informasjonskapslene en unik ID som identifiserer økten, og som er fullstendig anonym.

Dette nettstedet bruker Matomo, en programvare som genererer nettstatistikk, og som i sin helhet er hostet på EU-OSHAs servere beliggende i Den europeiske union. Matomo lagrer informasjonskapsler på datamaskinen din, men samler ikke inn noen personopplysninger. En anonym ID gjør det mulig for Matomo å identifisere økten din, men denne ID-en gir ingen mening for andre og kan ikke brukes til å identifisere en individuell bruker.

Hvis du ikke ønsker at EU-OSHA skal spore aktiviteten din via Matomo, kan du reservere deg mot bruk av Matomo ved å klikke i boksen under.

Rettighetene til personen opplysningene gjelder

Personene opplysningene gjelder, har rett til å få tilgang til, rette opp og blokkere personopplysningene sine (dersom de er feil), anmode om at de fjernes, og motsette seg at de behandles i tilfellene nevnt i artikkel 13, 14, 15, 16 og 18 i forordning (EF) nr. 45/2001.

Hvis du har spørsmål eller klager vedrørende innsamlingen, behandlingen eller bruken av personopplysningene dine, kan du kontakte oss på: contact form. Skriv "vern av personopplysninger" (eller "data protection") i emnefeltet.

Informasjon om oppbevaringstid for personopplysninger

Opplysningene i loggfilene oppbevares i 2 år på EU-OSHAs server, som hostes av en ekstern leverandør beliggende i Den europeiske union.

Opplysninger som brukes til å lage anonyme statistiske rapporter, oppbevares i en lengre periode.

Sikkerhetstiltak

Vi iverksetter hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte dataene mot uautorisert tilgang og uautorisert endring, utlevering og ødeleggelse. Dette omfatter interne gjennomganger av praksisen vår knyttet til innsamling, lagring og behandling av data og av sikkerhetstiltakene våre, herunder hensiktsmessig kryptering av kommunikasjon og fysiske sikkerhetstiltak for å hindre uautorisert tilgang til systemer der vi lagrer personopplysninger.

Anmodning om informasjon

Hvis du ønsker nærmere informasjon om behandlingen av personopplysningene dine, kan du henvende deg til EU-OSHAs personvernansvarlig: contact form.

Klager til EUs datatilsynsmann

Personene opplysningene gjelder, har rett til å framsette en klage for EUs tilsynsmyndighet for personvern: http://www.edps.europa.eu, dersom de mener at behandlingen av opplysningene ikke er i samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001.

© 2015 EU-OSHA | et av Den europeiske unions byråer.