Przejdź do treści

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje prawne

Konsorcjum Napo produkuje filmy o Napo w imieniu kilku europejskich organizacji zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy: AUVA (Austria), CIOP (Polska), DGUV (Niemcy), INAIL (Włochy), INRS (Francja), SUVA (Szwajcaria), TNO (Holandia) i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Ponadto EU-OSHA zawarła umowę z DGUV (w imieniu konsorcjum) dotyczącą reprodukcji i dostarczania kopii filmów o Napo krajowym punktom centralnym we wszystkich państwach członkowskich UE, krajach kandydujących i krajach EFTA.

Konsorcjum Napo zarządza

Deutscher Unfallversicherungsträger (DGUV)
Glinkastraße 40
D-10117 Berlin

Tel.: +49 30 288763800
Faks: +49 30 288763808

E-mail: formularz kontaktowy; WWW: www.dguv.de
Osoba do kontaktu: formularz kontaktowy

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zarządza stroną internetową Napo i oraz utrzymuje ją
Ważne informacje: Nie przyjmuje się odpowiedzialności za kompletność i poprawność podanych informacji, błędy redakcyjne lub techniczne, pominięcia itp.

W szczególności nie udziela się gwarancji co do poprawności i kompletności informacji osób trzecich dostępnych za pośrednictwem łączy do innych stron.

Polityka prywatności

Pracownik Agencji odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych

Andrew Smith, dyrektor Jednostki ds. Komunikacji i Promocji

Cel przetwarzania danych

Na potrzeby tworzenia anonimowych statystyk dotyczących korzystania z niniejszej strony internetowej, podczas każdej wizyty na stronie internetowej tworzone się pliki dziennika, zawierające zagregowane dane, takie jak: całkowita liczba odwiedzin, państwa użytkowników, czas trwania sesji, ścieżka przebyta przez użytkowników w trakcie sesji.

Rodzaj przetwarzanych danych

Wspomniane pliki dzienników zawierają następujące informacje:

  • adres IP użytkownika;
  • data i godzina otrzymania przez serwer WWW żądania dostępu do strony wysłanego przez użytkownika;
  • zapytanie URL;
  • kod zwrotny HTTP przesyłany żądającemu (użytkownikowi);
  • czas przetwarzania żądania dostępu do strony wysłanego przez użytkownika;
  • ciąg agenta użytkownika wysyłającego żądanie.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94/WE z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, z późniejszymi zmianami.

Legalność przetwarzania

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 5 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (dalej rozporządzenie (WE) nr 45/2001).

Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych przyznaje się na podstawie roli i zakresu odpowiedzialności zaangażowanych podmiotów (zasada ograniczonego dostępu) następującym podmiotom:

  • właściwie powołanemu personelowi EU-OSHA;
  • zewnętrznemu dostawcy obsługującemu serwer EU-OSHA;
  • Wydziałowi Prawnemu, Sądowi do spraw Służby Publicznej, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Trybunałowi Obrachunkowemu, Służbie Audytu Wewnętrznego, o ile dotyczy.

Wszyscy wspomniani wyżej odbiorcy są zobowiązani przestrzegać przepisów rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. EU-OSHA nie ujawnia danych osobowych stronom trzecim. EU-OSHA nie ujawnia danych osobowych do celów handlowych w zakresie marketingu bezpośredniego.

Pliki cookie

Podczas każdej wizyty na niniejszej stronie internetowej będą ustawiane tymczasowe pliki cookie sesji. Pliki te są niezbędne, aby umożliwić sesję. Zostaną one usunięte w momencie zamknięcia sesji przeglądarki. W plikach cookie nie jest przechowywany adres IP użytkownika. Pliki cookie posiadają unikatowy identyfikator służący do identyfikacji sesji, który jest całkowicie anonimowy i ma na celu umożliwienie sesji.

Niniejsza strona korzysta z Matomo, oprogramowania do generowania statystyk internetowych, które jest uruchamiane w całości na serwerach EU-OSHA znajdujących się w Unii Europejskiej. Matomo przechowuje pliki cookie na komputerze użytkownika, ale nie gromadzi żadnych danych osobowych. Anonimowy identyfikator umożliwia oprogramowaniu Matomo identyfikację sesji użytkownika, lecz jest on bezużyteczny dla innych podmiotów i nie można z niego korzystać w celu identyfikacji poszczególnych użytkowników.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na śledzenie jego aktywności przez EU-OSHA za pomocą oprogramowania Matomo, może zrezygnować z Matomo, zaznaczając poniższą opcję.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo dostępu do informacji o sobie, do ich poprawienia lub zablokowania (gdy informacje są nieścisłe), żądania ich skasowania, a także do sprzeciwienia się ich przetwarzaniu w przypadkach przewidzianych w art. 13, 14, 15, 16 i 18 rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

W przypadku pytań lub skarg dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych użytkownika, prosimy o kontakt na adres: formularz kontaktowy, przy czym w tytule wiadomości należy wpisać „ochrona danych”.

Informacje o okresie przechowywania danych

Informacje zawarte w plikach dziennika są przechowywane przez 2 lata na serwerze EU-OSHA obsługiwanym przez dostawcę zewnętrznego zlokalizowanego w Unii Europejskiej.

Dane używane do przygotowywania anonimowych raportów statystycznych będą przechowywane przez dłuższy okres.

Środki bezpieczeństwa

Podjęliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Są to środki, takie jak wewnętrzne kontrole gromadzonych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie szyfrowanie komunikacji, a także fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowuje się dane osobowe.

Wniosek o udzielenie informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, należy przesłać wniosek do inspektora ochrony danych EU-OSHA na adres: formularz kontaktowy.

Skarga do EIOD

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wniesienia skargi do Europejskiego Inspektora Danych Osobowych: http://www.edps.europa.eu, jeżeli uznają, że operacje przetwarzania danych są niezgodne z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

© 2015 EU-OSHA | agencja Unii Europejskiej