You are here

Back to Films

Napo w ....partnerstwo dla prewencji

Nie wszystko przedstawia się tak, jak można by sądzić na podstawie udzielonego przez właścicielkę fabryki wywiadu dla mediów dotyczącego produkcji i wyników w zakresie bezpieczeństwa osiąganych przez przedsiębiorstwo. Pojawiające się na różnych poziomach przykłady niebezpiecznych praktyk w miejscu pracy, przypadki nieprzestrzegania procedur i słabo rozwinięty system komunikacji stoją w sprzeczności z przedstawionym przez nią przekazem, zgodnie z którym bezpieczeństwo jest priorytetem. „Partnerstwo” odnosi się do dwóch kwestii związanych z prewencją: kultury i sposobu zachowania. Inicjatywa podkreśla, że dzięki podejmowaniu wspólnych działań kierownictwo i pracownicy mogą przyczynić się do stworzenia bezpieczniejszego, zdrowszego i wydajniejszego miejsca pracy, funkcjonującego w oparciu o zasadę współpracy na rzecz poprawy kultury bezpieczeństwa – „w taki sposób się to u nas robi” – tj. sposobu zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy. Kierownicy są liderami; skuteczni liderzy dają wyraz swojemu zaangażowaniu poprzez podejmowanie odpowiednich działań. Promują oni kwestie związane z BHP i dają dobry przykład innym; są widoczni i wiedzą o najważniejszych problemach występujących w miejscu pracy. Cieszą się szacunkiem i zaufaniem siły roboczej, ponieważ są otwarci na komunikację i prowadzenie dialogu. Potrafią docenić pracownika za dobre wypełnianie obowiązków, ale też reagują zdecydowanie, jeżeli coś zostanie zrobione w niewłaściwy sposób. Zaangażowanie pracowników to dwukierunkowy proces, w ramach którego kierownictwo i pracownicy konsultują się ze sobą, wysłuchują swoich wątpliwości, rozwiązują problemy i dzielą się poglądami i informacjami.

Partnerstwo dla prewencji
Mniej teorii, więcej praktyki
Diabeł tkwi w szczegółach
I kto jest tu mądry?
Podziel się wiedzą
Bezpieczeństwo popłaca
A teraz wszyscy razem