You are here

Príbeh o Napovi

Ako vznikol Napo

Napo je originálna myšlienka, ktorá vznikla ako reakcia na požiadavku kvalitných informačných produktov prekonávajúcich hranice medzi národmi, a zameriava sa na rôzne kultúry, jazyky a praktické potreby ľudí v práci. Filmy neslúžia na to, aby úplne pokryli tému, ani ich nie je potrebné vnímať ako vzdelávacie alebo náučné filmy. Poslaním Napa a jeho priateľov je upútať pozornosť na problematiku BOZP prostredníctvom svojej zaangažovanosti, zábavných príbehov a humorného a bezstarostného prístupu. „Bezpečnosť s úsmevom“ – je Napov prínos k bezpečnejšiemu, zdravšiemu a lepšiemu pracovisku. Každý film bol vyrobený v koprodukcii s viacerými európskymi inštitúciami. Prípravu internetovej stránky financovala Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v Bilbau, Španielsko.

Základné informácie

Založenie filmového konzorcia – HSE (UK), DGUV (Nemecko), INAIL (Taliansko), INRS (Francúzsko), SUVA (Švajčiarsko), a AUVA (Rakúsko) – vyplynulo z Európskeho roka bezpečnosti a ochrany zdravia 1992/1993 a Európskeho filmového festivalu v Thessalonikách v roku 1992.

Európska komisia podporovala filmové festivaly v presvedčení, že najlepšie videonahrávky bude možné prispôsobiť na použitie v celej Európskej únii. Ukázalo sa, že to nie je také jednoduché. Mnohé filmy vyrábajú komerčné produkčné spoločnosti, ktoré sa nechcú vzdať svojich práv. Kultúrne rozdiely spôsobujú, že obrazy, príbehy a „vzhľad a pocit" sťažujú prispôsobovanie a transfer filmov cez národné hranice.

V dôsledku toho sa zišlo toto konzorcium, aby diskutovali o spôsoboch zadávania a výroby videonahrávok, ktoré by sa dali použiť v celej Európe. Konzorcium sa nezakladá na inštitucionálnom základe, ale na osobnom zanietení a príspevku jednotlivcov.

Tím tvorcov

Filmy s postavičkou Napo napísal a režíroval Eric Scandella (Via Storia).

3D animácie vytvoril Fabrice Barbey (Protozoaire).

Pôvodnú hudbu zložil Henri Muller.

Zrod Napa

Skupina pripravila návrh, špecifikácie a výzvu na predkladanie ponúk na výrobu videonahrávky o bezpečnostných značkách a našla dve produkčné spoločnosti zo svojej krajiny, ktoré vyzvala, aby predložili filmový príbeh. Zmluva bola uzatvorená s francúzskou spoločnosťou Via Storia zo Štrasburgu. Zrodil sa Napo!

Prvá videonahrávka Príbeh najlepšieho označenia bola uvedená v roku 1998 na Filmovom festivale EÚ v Edinburgu a ocenená bola na Svetovom kongrese v Sao Paulo v roku1999 a na národných filmových festivaloch vo Francúzsku a Nemecku.

V roku 2003 Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v Bilbau prejavila záujem o výrobu tretej videonahrávky na podporu Európskeho týždňa na tému nebezpečné látky. S konzorciom sa dohodlo, že agentúre umožní poskytnúť originály videonahrávky všetkým členským štátom, kandidátskym krajinám a krajinám EZVO s jasným uvedením neexkluzívneho použitia, práv a nákladov. Táto spolupráca pokračuje.