Skočiť na hlavný obsah

Právne upozornenie

Právne informácie

Konzorcium Napo produkuje filmy o Napovi v mene malej skupiny európskych organizácií pre bezpečnosť a ochranu zdravia: AUVA (Rakúsko); CIOP (Poľsko); DGUV (Nemecko); INAIL (Taliansko); INRS (Francúzsko); SUVA (Švajčiarsko); TNO (Holandsko) a Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA). Okrem toho agentúra EU-OSHA uzavrela zmluvu so spoločnosťou DGUV (v mene konzorcia) na reprodukciu a poskytovanie kópií filmov o Napovi národným koordinačným miestam vo všetkých členských štátoch EÚ, v kandidátskych krajinách a krajinách EZVO.

Konzorcium Napo spravuje

Nemecké zákonné úrazové poistenie (DGUV)
Glinkastraße 40
D-10117 Berlín

Tel.: +49 30 288763800
Fax: +49 30 288763808

E-mail: contact form; internet: www.dguv.de
Kontakt: contact form

Webovú lokalitu o Napovi riadi a spravuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
Dôležité upozornenie: Nepreberáme zodpovednosť za úplnosť ani správnosť informácií, ani za redakčné alebo technické chyby, opomenutia atď.

Najmä nie je možné poskytnúť záruku za správnosť a úplnosť externých informácií, ktoré sú dostupné prostredníctvom prepojení na externé webové lokality.

Oznámenie o ochrane údajov

Organizačná časť agentúry poverená spracovaním osobných údajov

Andrew Smith, vedúci útvaru pre komunikáciu a propagáciu

Účel spracovania

Na účel vypracovania anonymnej štatistiky o používaní tejto webovej lokality sú pre každý prístup na webovú lokalitu vytvorené logovacie súbory, ktoré obsahujú tieto súhrnné údaje: celkový počet návštev, krajiny návštevníkov, trvanie relácií a cesta, po ktorej šli používatelia počas relácií.

Typ spracúvaných údajov

Uvedené logovacie súbory obsahujú tieto informácie:

  • IP adresu používateľa;
  • dátum a čas, kedy žiadosť používateľa o prístup na webovú lokalitu dostal webový server;
  • požadovanú URL adresu;
  • návratový kód HTTP poskytnutý žiadateľovi (používateľovi);
  • čas spracovania žiadateľa;
  • reťazec agenta používateľa žiadateľa.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, a následné zmeny.

Zákonnosť spracovania

Spracúvanie je založené na článku 5 písm. a) nariadenia (ES) č. 45/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len nariadenie (ES) č. 45/2001).

Príjemcovia údajov

Prístup k osobným údajom sa udeľuje na základe funkcie a zodpovednosti zúčastnených subjektov (zásada „potreby poznať“):

  • riadne menovaným zamestnancom agentúry EU-OSHA;
  • externému poskytovateľovi ako správcovi serveru agentúry EU-OSHA;
  • podľa okolností právnej službe, Súdu pre verejnú službu, Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), Európskemu ombudsmanovi, Dvoru audítorov, Útvaru pre vnútorný audit.

Všetci uvedení príjemcovia sú viazaní nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov. Agentúra EU-OSHA neposkytne osobné údaje tretím stranám. Agentúra EU-OSHA nezverejní osobné údaje na účely priameho marketingu na komerčné účely.

Súbory cookies

Táto webová lokalita nastaví dočasné súbory cookies vždy, keď ju navštívite. Tieto súbory cookies sú potrebné, aby bola možná relácia. Vymažú sa, keď zavriete svoju reláciu prehliadača. IP adresa sa v žiadnom súbore cookie neuchováva. Súbory cookies majú jedinečné ID na identifikáciu relácií, ktoré je úplne anonymné a umožňuje reláciu.

V rámci tejto internetovej stránky sa využíva softvér Matomo na tvorbu internetovej štatistiky, ktorého jedinými hostiteľmi sú servery agentúry EU-OSHA so sídlom v Európskej únii. Softvér Matomo uloží súbory cookies do vášho počítača, ale nebude zbierať osobné údaje. Anonymné ID umožní softvéru Matomo identifikovať vašu reláciu, pričom nemá vplyv na iného používateľa a nedá sa použiť na identifikáciu individuálneho používateľa.

Ak nechcete, aby agentúra EU-OSHA sledovala vašu činnosť prostredníctvom softvéru Matomo, môžete ho odmietnuť kliknutím na tento odkaz.

Práva dotknutej osoby

Dotknuté osoby majú právo prístupu, právo na opravu a blokovanie svojich informácií (v prípade nepresnosti údajov), na žiadosť o ich zrušenie a právo namietať voči ich spracúvaniu v prípadoch stanovených v článkoch 13,14,15, 16 a 18 nariadenia (ES) č. 45/2001.

Ak máte otázky alebo sťažnosti týkajúce sa zberu, spracovania alebo používania osobných údajov, obráťte sa na nás na adrese: contact form a do predmetu uveďte slová „ochrana údajov“.

Informácie o období uchovávania osobných údajov

Informácie obsiahnuté v súboroch denníka sa uchovávajú 2 roky na serveri agentúry EU-OSHA, ktorého hostiteľom je externý poskytovateľ so sídlom v Európskej únii.

Údaje na vytvorenie anonymných štatistických správ sa budú uchovávať dlhšie obdobie.

Bezpečnostné opatrenia

Na ochranu proti neoprávnenému prístupu k údajom alebo k ich neoprávnenej zmene, zverejneniu alebo zničeniu uplatňujeme primerané bezpečnostné opatrenia. Medzi tieto opatrenia patria vnútorné revízie postupov v oblasti zberu, uchovávania a spracovania údajov, ako aj bezpečnostné opatrenia vrátane príslušného zakódovania komunikácie a fyzických bezpečnostných opatrení na ochranu proti neoprávnenému prístupu do systémov, v ktorých uchovávame osobné údaje.

Žiadosť o informácie

V prípade potreby ďalších informácií o spracovaní svojich osobných údajov sa dotknuté osoby môžu obrátiť so žiadosťou na úradníka pre ochranu údajov agentúry EU-OSHA na adrese: contact form.

Obrátenie sa na EDPS

Dotknuté osoby majú právo obrátiť sa na Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov: http://www.edps.europa.eu, ak sa domnievajú, že spracovateľské operácie nie sú v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

© 2015 EU-OSHA | agentúra Európskej únie