You are here

študijné zdroje pre učiteľov

Portrait of Napo

S použitím stále obľúbenej postavičky Napa, EU-OSHA, Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, spolu s konzorciom pre Napa vypracovala súbor vzdelávacích nástrojov pre učiteľov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (BOZP), ktoré sú zamerané na predstavenie tém týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia deťom v základných školách vzdelávacím, ale zároveň zábavným a nápaditým spôsobom s použitím klipov o Napovi a kreatívnych činností.

Každý študijný balík obsahuje kľúčové informácie a ciele vzdelávania, poskytuje učiteľom kompletné informácie o navrhovaných činností a o potrebných zdrojoch spolu s programom vzorovej lekcie, ktorá môže byť priamo začlenená do bežnej 40-minútovej hodiny.

Zdrojové balíky poskytujú programy navrhovaných lekcií s cieľom vzdelávať deti vo veku od sedem do jedenásť rokov o význame ochrany zdravia a bezpečnosti. Informačné vzdelávacie súbory nástrojov obsahujú úplné pokyny, navrhované činnosti a súvisiace zdroje, ktoré sa dajú prevziať, aby poskytli učiteľom a pedagógom podporu a usmernenia v začleňovaní informácií o BOZP do existujúceho učebného plánu. Flexibilné lekcie sú navrhnuté tak, aby sa hodili do predmetov existujúceho učebného plánu na posilnenie a podporu ich vyučovania. Zahŕňajú:

  • osobnú zdravotnú a sociálnu výchovu,
  • vedu,
  • bezpečnosť cestnej premávky,
  • jazykovú výučbu,
  • humanitné vedy.

Lekcie

Cieľové vekové skupiny9 – 11 rokov
Napo in hazard's hunter

Tieto vzdelávacie súbory nástrojov o BOZP sú navrhnuté pre deti vo veku deväť až jedenásť rokov. Vo veku deväť rokov deti prechádzajú kľúčovou vývojovou fázou, v ktorej by mali byť schopné začať pracovať spoločne v skupinách na vypracúvaní projektov, začať sa učiť nezávisle pracovať na projektoch obsahujúcich viac krokov a získať úvod do základného vedeckého myslenia a faktov. Ak im budeme vštepovať kultúru predchádzania rizikám, vybavíme ich základnými zručnosťami a znalosťami, aby v ďalších rokoch boli v bezpečí.

Cieľové vekové skupiny7 – 9 rokov
Napo in be body wise

Tieto vzdelávacie súbory nástrojov o BOZP sú navrhnuté pre deti vo veku sedem až deväť rokov. V tomto veku deti začínajú myslieť abstraktne, rozvíjajú si zručnosti odôvodňovania a okrem učenia sa pozorovaním sa posúvajú k učeniu pomocou jazyka a logiky. Predstavenie bezpečnosti a ochrany zdravia v tomto veku je kľúčové pre vytvorenie základov bezpečných a zdravých návykov.