You are here

Prvá lekcia – Pokožka

Back to Napo for teachers teachers

Chráňte si telo s Napom

Poznámka: Aj keď sa tieto lekcie dajú použiť ako samostatné jednotky, odporúča sa prejsť celým plánom podľa logického sledu.
Chráňte si telo s Napom

V tomto súbore nástrojov je predstavená dôležitosť ochrany pokožky a chrbta pred jednoduchými, každodennými rizikami. Cieľom súpravy nástrojov je pomôcť deťom rozoznať pomocou súboru úloh a činností riziko pre fyzické zdravie a bezpečnosť vyvolané správaním, ktorému sa dá zabrániť, predvídať podobné riziká v nových situáciách a vysvetliť, ako sa takým rizikám vyhnúť.

Usmernenie učiteľa

Nikdy nie je príliš skoro na uvedenie detí do problematiky základnej bezpečnosti, ktorá pre dospelých patrí pod ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci (OZBP).

Napo je šarmantná postavička, ktorá pomáha deťom premýšľať, chápať a konať v otázkach bezpečnosti. Ak sa chcete dozvedieť o Napovi viac, kliknite sem: Kto je Napo?. V ponuke je široká škála filmov o Napovi, ktoré si môžete prezrieť a použiť ich na vyučovaní.

Niektoré zo základných pojmov bezpečnosti v tomto učebnom pláne môžu byť prepojené s učebnými osnovami, podľa ktorých sa už vyučuje. Tento zdroj predstavuje škálu výborných nápadov, ktoré môžete použiť tak, aby ste začlenili tieto bezpečnostné pojmy do vášho vyučovania. Môže fungovať ako hodina alebo byť súčasťou širšieho projektu. Spája sa s inými predmetmi, ako je znázornené, ale jeho hlavným účelom je používať pútavé filmy o Napovi na výučbu detí, aby vedeli, ako sa majú starať o svoje telo a predchádzať dlhodobému poškodeniu, aj keď tu nie je zahrnuté každé riziko, ktorému je telo vystavené. Tento projekt je síce zameraný na riziká pre pokožku (chrbát je zahrnutý v druhej lekcii), ale ak by ste do vyučovania chceli zaradiť film týkajúce sa iných rizík pre telo, ako sú napríklad oči, navštívte webstránku o Napovi.

V tabuľke na ďalšej strane je prehľad možných činností, cieľov a zdrojov potrebných k lekcii. Za ním nasleduje podrobnejší príklad programu lekcie skladajúceho sa z troch častí s nápadom na rozšírenie lekcie. Na tejto lekcii deti využijú videoklipy o Napovi, aby sa naučili o rizikách pre vlastné fyzické zdravie a bezpečnosť a o tom, ako sa chrániť proti týmto rizikám.

Táto lekcia môže viesť k práci v podobe napísania príbehu, v ktorom môžu deti uviesť niektoré nebezpečenstvá, o ktorých sa uvažovalo, do skutočného kontextu.

Ak potrebujete viac informácií o základných témach o bezpečnosti a ochrane zdravia, ktoré sú témou v tomto projekte, môžete ich nájsť v príslušnom hárku s pomôckami k tomuto učebnému plánu v treťom oddiele.

Ciele vzdelávania

Rozoznávať riziká pre fyzické zdravie a bezpečnosť

Predpovedať podobné riziká v nových situáciách

Vysvetliť, ako predchádzať týmto rizikám

Prehľad činností — Pozri Podrobný program lekcie

40/45 minút

Možná činnosť 1:

Pozrite si prvý Napov klip, ktorý je poskytnutý k tejto lekcii: Chráňte svoju pokožku!

Chráňte svoju pokožku – úvod a upravený výber scénok.

Pozor, nebezpečenstvo, chemikálie, scénky Žieraviny a Dráždivé látky

Rozprávajte sa o našej pokožke a o tom, ako je zraniteľná na poškodenie. Rozšírte diskusiu na poškodenie teplom, chladom, slnkom a chemickými látkami vrátane čistiacich prostriedkov. Uvažujte o iných nebezpečenstvách, ako je hmyz, rastliny, ktoré môžu spôsobovať podráždenie pokožky (napr. žihľava) atď. Uvažujte o možných spôsoboch ochrany našej pokožky.

hru, v ktorej by deti mali zistiť, čo by mohlo byť nebezpečné pre pokožku v ich prostredí vonku a vo vnútri (napr. deti musia skúmať, či sa v ňom nachádzajú rastliny, ktoré spôsobujú podráždenie pokožky, kríky s tŕňmi alebo bodavý hmyz).

Možná činnosť 2:

Obkreslite ich ruky na kus čistého papiera; na každý prst napíšte spôsob ochrany vašej pokožky pred rizikom, ako je noste rukavice, nedotýkajte sa, použite opaľovací krém a používajte klobúk (na ochranu pred slnkom).

DOPLNKOVÁ PRÁCA — Napova nebezpečná dovolenka

Napíšte alebo zahrajte príbeh o tom, ako Napo ide na dovolenku a dozvie sa o rizikách pre svoje telo s osobitným dôrazom na pokožku.

Príbeh by mal zahŕňať:

opaľovanie bez krému

popŕhlenie medúzou

výmena oleja v aute

Potrebné zdroje

Prepojenie s predmetmi/ učebným plánom

Osobná, sociálna a zdravotnícka výchova

Pravidlá a spôsoby na zabezpečenie bezpečnosti

Zistiť, ako ich správanie ovplyvňuje iných ľudí

Hodnotiť riziká pre osobné zdravie a obmedziť ich, ak je to možné

Telesná výchova

Posúdiť riziko akejkoľvek fyzickej činnosti a reagovať preventívnym správaním

Veda

Rozoznávanie výstražných značiek a všímanie si ich

Občianska náuka

Rozoznávanie nebezpečenstiev, hodnotenie následných rizík a kontrola rizík

Cudzí/rodný jazyk

Písanie jednoduchých viet na vytvorenie príbehu so štruktúrou úvod, jadro a záver

Chráňte si telo s Napom: Prvá lekcia – Pokožka

Vo filme sa zvyšuje informovanosť o nebezpečenstve vystavenia pokožky škodlivým (a niekedy menej škodlivým) látkam, o situáciách, v ktorých dochádza k expozícii a o tom, čo možno urobiť na predchádzanie rizikám, ochranu pokožky a zabránenie poškodeniam.

Go to top