You are here

Prvá lekcia – Identifikácia rizík a nebezpečenstiev

Back to Napo for teachers teachers

Napov lovec nebezpečenstiev

Poznámka: Aj keď sa tieto lekcie dajú použiť ako samostatné jednotky, odporúča sa prejsť celým plánom podľa logického sledu.
Napov lovec nebezpečenstiev

Pomocou tohto súboru nástrojov sa deti zapájajú do série zábavných činností, ktoré im pomôžu identifikovať a vysvetliť riziká a nebezpečenstvá týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia v škole aj doma. Ponúka deťom prostriedky na rozvoj chápania ich vlastnej zodpovednosti voči rizikám a nebezpečenstvám a hodnotiť rôzne úrovne rizík.

Usmernenie učiteľa

Nikdy nie je príliš skoro na uvedenie detí do problematiky základnej bezpečnosti, ktorá pre dospelých patrí pod ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci (OZBP).

Napo je šarmantná postavička, ktorá pomáha deťom premýšľať, chápať a konať v otázkach bezpečnosti. Ak sa chcete dozvedieť o Napovi viac, kliknite se: Kto je Napo?V ponuke je široká škála filmov o Napovi, ktoré si môžete prezrieť a použiť ich na vyučovaní.

Niektoré zo základných pojmov bezpečnosti v tomto v tomto učebnom pláne môžu byť prepojené s učebnými osnovami, podľa ktorých sa už vyučuje. Tento zdroj predstavuje škálu výborných nápadov, ktoré môžete použiť tak, aby ste začlenili tieto bezpečnostné pojmy do vášho vyučovania. Môže fungovať ako hodina alebo byť súčasťou širšieho projektu. Spája sa s inými predmetmi, ako je znázornené, ale jeho hlavným účelom je používať pútavé filmy o Napovi na výučbu detí o tom, ako sa starať o seba a o seba navzájom a rozoznávať nebezpečenstvá.

V tabuľke na ďalšej strane je prehľad možných činností, cieľov a zdrojov potrebných k lekcii. Za ním nasleduje podrobnejší príklad programu lekcie skladajúceho sa z troch častí s nápadmi na rozšírenie vyučovania. V tomto projekte žiaci zistia, ako rozoznávať rôzne nebezpečenstvá, v dôsledku ktorých sa oni a ich priatelia môžu dostať do ohrozenia.

Počas tohto projektu si budú môcť rozvíjať zručnosti spolupráce s cieľom uviesť niečo z vyučovania do praxe. Ak potrebujete viac informácií o základných témach o bezpečnosti a ochrane zdravia, ktoré sú témou v tomto projekte, môžete ich nájsť v príslušnom hárku s pomôckami k tomuto učebnému plánu v treťom oddiele.

Ciele vzdelávania

1. lekcia – Napov lovec nebezpečenstiev: Identifikácia rizík a nebezpečenstiev

Rozoznať riziká a nebezpečenstvá v škole a doma

Vyhodnotiť rôzne úrovne rizík

Pracovať ako tím na vypracovanie materiálov, ktorými sa preukáže uvedené vzdelávanie

Prehľad činností Pozri Podrobný program lekcie

40/45 minút

Hon na nebezpečenstvo Pozrite si Napov klip, ktorý je poskytnutý k tejto lekcii: Napo v... Na rizikovom pracovisku

Film: Na rizikovom pracovisku

Scénka – Riziká doma

Scénka – Hodnotenie rizika

Porozprávajte sa a vymedzte nebezpečenstvá znázornené v scénkach a o tom, ktorého druhu iných nebezpečenstiev sú si vedomí. Podnieťte deti, aby vysvetlili, čo je riziko a nebezpečenstvo (pozri hárok s pomôckami).

Rozdajte plagáty na vyhľadávanie nebezpečenstiev a požiadajte deti, aby umiestnili nálepku všade, kde nájdu nebezpečenstvo.

Preskupte deti a požiadajte ich jednotlivo, aby povedali, čo identifikovali ako nebezpečenstvo.

Potrebné zdroje

Prepojenie s predmetmi/ učebným plánom

Osobná, sociálna a zdravotnícka výchova

Výrobky do domácnosti vrátane liekov môžu byť škodlivé, ak sa používajú nenáležite

Pravidlá a spôsoby na zabezpečenie bezpečnosti vrátane základnej bezpečnosti cestnej premávky a i ľuďoch, ktorí im môžu pomôcť, aby zostali v bezpečí

Zistiť, ako ich správanie ovplyvňuje iných ľudí

Veda

Zistiť, že nebezpečenstvá sú v živých veciach, materiáloch a fyzických procesoch a posúdiť riziká a prijať opatrenie na zníženie rizík pre seba samých alebo pre iných

Žiaci by mali získať interný pohľad do používania chemikálií doma, ich označovaní a zaobchádzaní s nimi.

Zaobchádzanie s prirodzenými a umelými látkami

Občianska náuka

Rozpoznať nebezpečenstvá a hodnotiť následné riziká

Cudzí/rodný jazyk

Písanie jednoduchých viet na vytvorenie príbehu so štruktúrou začiatok, stred a koniec

Napov lovec nebezpečenstiev: Prvá lekcia – Identifikácia rizík a nebezpečenstiev

Krátky film s názvom Na rizikovom pracovisku je o nebezpečenstvách a rizikách pri práci a o potrebe posúdiť riziká a konať na základe zistení tak, aby boli pracoviská bezpečnejšie a zdravšie. Film sa venuje nebezpečenstvám a niekoľkým z najbežnejších rizík na pracovisku, ako aj potrebe „zastaviť sa, myslieť a konať“.
Cieľom filmu je vysvetliť rozdiel medzi nebezpečenstvami a rizikami, ako sa dajú odstrániť alebo zmenšiť, a ukázať ich pomocou praktických situácií tak, aby sa lepšie pochopil význam rizika.

Go to top