You are here

Prvá lekcia – Výstražné značky /zákazové značky

Back to Napo for teachers teachers

Napove najlepšie označenia pre bezpečnosť

Poznámka: Aj keď sa tieto lekcie dajú použiť ako samostatné jednotky, odporúča sa prejsť celým plánom podľa logického sledu.
Napove najlepšie označenia pre bezpečnosť

Týmto súborom nástrojov sa deťom predstavujúzákladné bezpečnostné označenia, ktoré im pomáhajú identifikovať značky s rôznym tvarom a rozlišovať ich a chápať, prečo nám označenia pomáhajú zostať v bezpečí pomocou zábavných inscenačných hier.

Usmernenie učiteľa

Nikdy nie je príliš skoro na uvedenie detí do problematiky základnej bezpečnosti, ktorá pre dospelých patrí pod ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci (OZBP).

Napo je šarmantná postavička, ktorá pomáha deťom premýšľať, chápať a konať v otázkach bezpečnosti. Ak sa chcete dozvedieť o Napovi viac, kliknite se: Kto je Napo?. V ponuke je široká škála filmov o Napovi, ktoré si môžete prezrieť a použiť ich na vyučovaní.

Niektoré zo základných pojmov bezpečnosti v tomto učebnom pláne môžu byť prepojené s učebnými osnovami, podľa ktorých sa už vyučuje. Náš zdroj predstavuje škálu výborných nápadov, ktoré môžete použiť tak, aby ste začlenili tieto bezpečnostné pojmy do vášho vyučovania. Tento špecifický projekt môže fungovať samostatne ako hodina alebo byť súčasťou širšieho projektu. Spája sa s inými predmetmi, ako je znázornené, ale jeho hlavným účelom je používať pútavé filmy o Napovi na výučbu detí v oblasti rôznych druhov bezpečnostných značiek, toho, čo znamenajú a ako nám pomáhajú byť v bezpečí pred ublížením.

Takisto sme poskytli kompletný program lekcie ako príklad toho, ako sa dajú tieto nápady využiť. V prvom oddiele je prehľad činností, cieľov a zdrojov potrebných k lekcii. Za ním nasleduje podrobnejší príklad programu lekcie skladajúceho sa z troch častí s nápadom na rozšírenie vzdelávania.

Ak potrebujete viac informácií o základných témach o bezpečnosti a ochrane zdravia, ktoré sú témou v tomto projekte, môžete ich nájsť v príslušnom hárku s pomôckami k tomuto učebnému plánu v treťom oddiele.

Ciele vzdelávania

Zvýšiť informovanosť o výstražných značkách a o tom, prečo sú dôležité

Vyhodnotiť spôsob, akým značky vyjadrujú svoj význam

Zvýšiť informovanosť o používaní značiek na vlastnú ochranu

Skupiny navzájom vyhodnotia svoje výkony a preskúšajú si navzájom vedomosti o tom, čo znamenajú jednotlivé tvary značiek

Môžu sa použiť masky na prezentáciu v triede

Prehľad činností — Pozri Podrobný program lekcie

40/45 minút

Pozrite si filmový klip o Napovi, ktorý je poskytnutý k tejto lekcii: Výstražné značky /zákazové značky

Príbeh najlepšieho označenia: Úvod; Žltý trojuholník (výstražné značky); Nebezpečenstvo – prečnievajúci náklad; Červený kruh (zákazové značky); Zákaz fajčenia.

Možné činnosti:

Porozprávajte sa o každej scénke, čo sa deje a prečo. Uveďte niekoľko príčin, prečo si ľudia nevšimli značky.

Ukážte výber značiek z úplného súboru značiek zahrnutých v smernici EÚ (pozri hárok s pomôckami) Porozprávajte sa o základných pravidlách farieb a tvarov bezpečnostných značiek.

Nakreslite príklad každej značky.

Vysvetlite účel/užitočnosť značiek a ich rôzne významy.

V skupinách vezmite jeden tvar značky – trojuholník a kruh – ktoré znamenajú buď nebezpečenstvo alebo zákaz.

Zo značiek vyrobte masky, ktoré sa dajú upevniť na paličky a držať pred tvárou.

Premýšľajte, ako môžu značky hovoriť alebo konať, aby sa zabezpečilo, že budú povšimnuté, napr. prísny hlas a reč tela v prípade nebezpečenstva, silný hlasný autoritatívny hlas a reč tela v prípade zákazu.

Diskutujte o bežných rizikách, s ktorými sa stretávame v každodennom živote a o tom, ako súvisia so značkami.

Tieto riziká sa môžu precvičovať a učiteľ ich môže modelovať pred skupinovou prácou v prípade potreby.

V rámci skupinového pléna preskúšajte celú triedu z vedomostí o tom, čo značky hovoria a znamenajú a prečo sú dôležité.

V rozšírenej práci sa môžu preskúmať iné značky vrátane niektorých jednoduchých dopravných značiek a môže sa vytvoriť značka pre školu.

Potrebné zdroje

Filmový klip o Napovi (poskytnutý)

Čistý papier a farebné pastelky na kreslenie značiek

Šablóny tvarov pre niektorých žiakov (poskytnuté)

Červený a žltý kartón a paličky na výrobu masiek na paličkách

Prepojenie s predmetmi/ učebným plánom

Osobná, sociálna a zdravotnícka výchova

Pravidlá a spôsoby na zabezpečenie bezpečnosti, ako aj o ľuďoch, ktorí im vedia pomôcť, aby zostali v bezpečí

Zistiť, ako ich správanie ovplyvňuje iných ľudí

Matematika

Rozoznávanie tvarov

Veda

Rozoznávanie výstražných značiek a všímanie si ich

Občianska náuka

Rozoznávanie nebezpečenstiev, hodnotenie následných rizík a kontrola rizík

Cudzí/rodný jazyk

Vymýšľanie jednoduchých viet pri vysvetľovaní signálov

Bezpečnosť cestnej premávky

Rozoznávanie výstražných značiek a štítkov a všímanie si ich

Napove najlepšie označenia pre bezpečnosť: Prvá lekcia – Výstražné značky zákazové značky

Prvý film v seriáli o Napovi predstavuje základný úvod do problematiky značiek a symbolov BOZP, ktoré sa nachádzajú na pracovisku. Slúži ako užitočné usmernenie pre nových zamestnancov a príjemné osvieženie znalostí ostatných pracovníkov. Predstavuje prehľad najrozličnejších situácií na pracovisku, v ktorých sú dôležité bezpečnostné značky. Tento film je vhodný pre všetky sektory a všetky úrovne zamestnancov, predovšetkým však pre mladých ľudí zúčastňujúcich sa na odbornej príprave alebo praxi.

Go to top