You are here

Napove najlepšie označenia pre bezpečnosť: Prvá lekcia – Výstražné značky zákazové značky

Prvý film v seriáli o Napovi predstavuje základný úvod do problematiky značiek a symbolov BOZP, ktoré sa nachádzajú na pracovisku. Slúži ako užitočné usmernenie pre nových zamestnancov a príjemné osvieženie znalostí ostatných pracovníkov. Predstavuje prehľad najrozličnejších situácií na pracovisku, v ktorých sú dôležité bezpečnostné značky. Tento film je vhodný pre všetky sektory a všetky úrovne zamestnancov, predovšetkým však pre mladých ľudí zúčastňujúcich sa na odbornej príprave alebo praxi.

Slúži na informovanie divákov o bezpečnostných značkách pri práci, propagáciu významu dodržiavania značiek a učenia sa a identifikovania významu značiek na základe ich podoby a farby. Obsahuje niekoľko príbehov. Každý príbeh sa týka pracovnej situácie, v ktorej je Napo konfrontovaný so značkami, s ktorými sa stretáva, aby ho naučili, aký majú význam a aký význam má bezpečnosť.

Napove najlepšie označenia pre bezpečnosť: Prvá lekcia – Výstražné značky zákazové značky

This film provides a basic introduction to health and safety signs and symbols found in the workplace. It provides a useful guide for new employees and a valuable refresher for other workers. Different workplace situations are shown where safety signs are important. This film is suitable for all sectors and all levels of employees but especially for young people in training or work experience.