You are here

prva učna ura – prepoznavanje tveganj in nevarnosti

Back to Napo for teachers teachers

Napov lov na nevarnosti

Opomba: Čeprav je te učne ure mogoče uporabljati ločeno, je priporočljivo vsako predelati v logičnem zaporedju.
Napov lov na nevarnosti

Namen tega izobraževalnega gradiva je učence vključiti v reševanje številnih zabavnih nalog, pri katerih morajo ugotoviti in pojasniti nevarnosti in tveganja za varnost in zdravje, s katerimi se lahko srečamo doma in v šoli. Prav tako jim omogoča, da se zavejo lastne odgovornosti v zvezi z nevarnostmi in tveganji ter ocenijo različne stopnje tveganja.

Učiteljevi nasveti:

Nikoli ni prezgodaj, da otroke seznanimo z osnovnim konceptom varnosti, ki ga odrasli razumemo kot varnost in zdravje pri delu.

Napo je očarljiv lik, ki lahko pomaga otrokom, da razmišljajo o nevarnostih, jih razumejo in v primeru nevarnosti varno ravnajo. Za več informacij o Napu pojdite na nasle- dnjo povezavo: Kdo je Napo? Na voljo je široka paleta filmov z Napom, zato vas prosimo, da si jih ogledate in jih tudi uporabljate pri vašem pouku.

Nekaj osnovnih konceptov o varnosti v tem učnem načrtu lahko povežete tudi s kurikulumom, ki ste ga že poučevali. Ta vir ponuja pestro paleto sijajnih idej, ki vam bodo pomagale, da koncepte varnosti vključite v vašo učno snov. Lahko jih uporabite kot samostojno učno uro ali kot del širšega projekta. Kot je prikazano, je povezan tudi z drugimi predmeti, vendar je njegov glavni namen uporaba filmov z Napom pri poučevanju otrok, kako naj pazijo nase in na druge in kako naj prepoznajo nevarnosti.

Spodnja tabela predstavlja pregled možnih dejavnosti, ciljev in pomagal, potrebnih za učno uro. V nadaljevanju sledi še podrobnejši primer načrta za tri učne ure z nekaj predlogi za razširitev učnega procesa. V tem projektu bodo učenci odkrili, kako bodo prepoznali različne nevarnosti, ki jim grozijo, in kako bodo pred njimi obvarovali sebe in svoje prijatelje.

V času trajanja tega projekta se bodo usposobili za razvijanje veščin sodelovanja oz. timskega dela, da bodo znali naučeno izvajati tudi v praksi.

Če potrebujete več informacij o osnovnih temah varnosti in zdravja pri delu, obdelanih v tem projektu, jih lahko najdete v priloženih pomožnih listih tega načrta učnih ur.

Učni cilji

1. ura Napov lov na nevarnosti: prepoznavanje tveganj in nevarnosti

Prepoznati tveganja in nevarnosti v šoli in doma

Oceniti različne stopnje tveganj

Delovati v skupini za pripravo gradiva, ki ponazarja zgornjo snov

Pregled dejavnosti

40/45 minut

Predvajajte odlomek iz filma o Napu, ki sodi k tej učni uri: prepoznavanje tveganj in nevarnosti

Film: Napo pri tveganih opravilih, prizora: Oceni tveganje! in Ukrepaj!

Pogovorite se in opredelite nevarnosti, prikazane v prizorih, ter naštejte še druge nevarnosti, ki se jih zavedajo. Spodbujajte otroke, da razložijo, kaj je tveganje in kaj nevarnost (glej pomožni list).

Razdelite plakate „Odkrij nevarnost“ in naročite otrokom, naj nalepijo nalepko povsod tam, kjer so odkrili nevarnost.

Določite nove skupine in otroke sprašujte posamezno o tem, kaj so prepoznali kot nevarnosti.

Potrebni pripomočki

Povezave do predmetov/kurikuluma

Osebna, družbena in zdravstvena vzgoja

Izdelki za gospodinjstvo, vklj. z zdravili, so lahko škodljivi, če jih ne uporabljamo pravilno

Pravila in načini lastnega varnega ravnanja, vključno z varnostjo na cesti, in ravnanja ljudi, ki jim lahko pomagajo ostati varni

Otroci naj spoznajo, kako njihovo obnašanje vpliva na druge

Naravoslovje

Prepoznati nevarnosti v živih stva- reh, materialih in fizikalnih procesih in oceniti tveganja ter ukrepati z namenom zmanjšati tveganja zase in druge

Učenci bi morali dobiti vpogled v uporabo kemikalij doma, o njihovem označevanju in rokovanju z njimi

Rokovanje z naravnimi in umetnimi substancami

Državljanska vzgoja in etika

Prepoznati nevarnosti, oceniti posledična tveganja in temu ustrezno ravnati

Tuji/materni jezik

Napišite nekaj enostavnih stavkov za dokončanje zgodbe s strukturo uvod, jedro, zaključek

Napov lov na nevarnosti: prva učna ura – prepoznavanje tveganj in nevarnosti

Film govori o tveganju in nekaterih najpogostejših nevarnostih, ki prežijo na delovnem mestu, ter o nujnosti da „se ustavimo, premislimo in nato ukrepamo“. Film poskuša razložiti razliko med različnimi oblikami posredne in neposredne nevarnosti, pokazati, kako jih zmanjšamo ali preprečimo, in vse našteto nazorno prikazati na praktičnih primerih ter s tem prispevati k boljšemu razumevanju tega, kaj pomeni „nevarnost“.

Go to top