You are here

prva učna ura – znaki za nevarnost/prepoved

Back to Napo for teachers teachers

Napovi najboljši varnostni znaki

Opomba: Čeprav je te učne ure mogoče uporabljati ločeno, je priporočljivo vsako predelati v logičnem zaporedju.
Napovi najboljši varnostni znaki

To gradivo učence seznanja z osnovnimi varnostnimi znaki, jim pomaga prepoznati različne oblike znakov in razlikovati med njimi ter z zabavno igro prevzemanja vlog spoznati, zakaj nam znaki pomagajo, da ostanemo varni.

Učiteljevi nasveti:

Nikoli ni prezgodaj, da otroke seznanimo z osnovnim konceptom varnosti, ki ga odrasli razumemo kot varnost in zdravje pri delu.

Napo je očarljiv lik, ki lahko pomaga otrokom, da razmišljajo o nevarnostih, jih razumejo in v primeru nevarnosti varno ravnajo. Za več informacij o Napu pojdite na naslednjo povezavo Kdo je Napo? Na voljo je široka paleta filmov z Napom, zato vas prosimo, da si jih ogledate in jih tudi uporabljate pri vašem pouku.

Nekaj osnovnih konceptov o varnosti v tem učnem načrtu lahko povežete tudi s kurikulumom, ki ste ga že poučevali. Ta vir ponuja pestro paleto sijajnih idej, ki vam bodo pomagale, da koncepte varnosti vključite v vašo učno snov. Ta specifični projekt lahko uporabite kot samostojno učno uro ali kot del širšega projekta. Povezan je z drugimi temami, kot je prikazano, njegov glavni namen pa je, da uporabi Napove filme pri poučevanju otrok o različnih tipih varnostnih znakov, kaj pomenijo in kako nam pomagajo, da smo varni pred poškodbami. Pripravili smo tudi kompletni načrt učnih ur kot primer, kako bi te ideje lahko uporabili. Prvi odsek daje pregled dejavnosti, ciljev in pomagal, ki so potrebni za učno uro. V nadaljevanju sledi še podrobnejši primer načrta za tri učne ure z nekaterimi idejami za razširitev učne snovi.

Če potrebujete več informacij o osnovnih temah varnosti in zdravja pri delu, obdelanih v tem projektu, jih lahko najde- te v priloženih pomožnih listih tega načrta učnih ur.

Učni cilji

Dvigniti raven poznavanja opozorilnih znakov in vedeti, zakaj so pomembni

Ovrednotiti način, na katerega znaki posredujejo svoj pomen

Ozavestiti otroke, kako pomembno je upoštevanje opozorilnih znakov za lastno zaščito

Vsaka skupina ocenjuje izvedbo druge skupine in preizkusi znanje druge skupine o tem, kaj pomenijo posamezne oblike znakov

Maske lahko uporabite za razstavo v učilnici

Pregled dejavnosti

40/45 minut

Predvajajte odlomek iz filma o Napu, ki sodi k tej učni uri. znaki za nevarnost/prepoved

Zgodba o najboljših znakih: Uvod in dodatno; Rumeni trikotnik (znaki za nevarnost); Nevarnost – viseči tovor; Rdeči krog (znaki za prepoved); Prepovedano kajenje.

Možne dejavnosti:

Pogovorite se o vsakem prizoru, kaj prikazuje in zakaj. Naštejte nekaj razlogov, zakaj ljudje niso upoštevali znakov.

Pokažite izbor znakov iz kompleta znakov, ki so vključeni v direktivo EU (glejte pomožni list). Pogovorite se o osnovnih pravilih glede barv in oblik varnostnih znakov.

Narišite primer vsakega znaka.

Razložite namen/uporabnost znakov in njihove različne pomene.

Po skupinah izberite eno obliko znaka – trikotnik, krog –, ki opozarja na nevarnost ali prepoved.

Iz znakov naredite maske, ki jih je mogoče pritrditi na palice in držati pred obrazom.

Razmislite, kako bi znaki govorili ali ravnali, da bi zagotovili, da jih vsakdo opazi, npr. s strogim glasom in govorico telesa za opozorila, z močnim in glasnim avtoritarnim glasom in govorico telesa za nevarnost.

Pogovorite se o značilnih tveganjih, ki jih srečamo v vsakdanjem življenju, in o tem, kako so povezani z znaki.

Po potrebi lahko primere ponazori učitelj pred začetkom skupinskega dela.

V sklepnem skupinskem spraševanju preverite znanje celotnega razreda, in sicer, kaj znaki pomenijo in zakaj so pomembni.

Pri razširjenem delu lahko obravnavate še druge znake, vključno z nekaterimi enostavnimi cestnimi oznakami, in izdelate znak za šolo.

Potrebni pripomočki

Odlomek iz filma o Napu (priložen)

Papir in barvice za risanje znakov

Šablone znakov za nekatere učence

Rdeč, rumen karton in palice za izdelavo mask na palicah

Povezave do predmetov/ kurikuluma

Osebna, družbena in zdravstvena vzgoja

Pravila in načini lastnega varnega ravnanja in ravnanja ljudi, ki jim lahko pomagajo ostati varni

Otroci naj spoznajo, kako njihovo obnašanje vpliva na druge.

Matematika

Prepoznavanje oblik

Naravoslovje

Prepoznati opozorilne znake in oznake in biti pozoren nanje

Državljanska vzgoja in etika

Prepoznati nevarnosti, oceniti po- sledična tveganja in temu ustrezno ravnati

Tuji/materni jezik

Oblikovanje enostavnih stavkov za razlago pomena znakov

Varnost v cestnem prometu

Prepoznati opozorilne znake in oznake in biti pozoren nanje

Napovi najboljši varnostni znaki: prva učna ura – znaki za nevarnost/prepoved

Prvi film iz Napove nanizanke uvodoma predstavlja znake in simbole na področju varnosti in zdravja na delovnem mestu. Narejen je tako, da služi kot koristen vodič novim zaposlenim in obenem primerno osvežuje znanje ostalim. Prikazane so različne situacije, v katerih je pomembno upoštevati varnostne znake. Ta film je primeren za vse sektorje in vse ravni zaposlenih, še posebej pa za mlade in za pripravnike. Film je namenjen obveščanju ljudi o znakih za varnost pri delu in ozaveščanju ljudi o pomembnosti njihovega upoštevanja ter učenju, kaj nam znaki s svojo obliko in barvo sporočajo.

Go to top