Hoppa till huvudinnehåll

Ansvarsfriskrivning

Juridisk information

Napo-konsortiet producerar Napo-filmer för en mindre grupp europeiska arbetsmiljöorganisationer: AUVA (Österrike), CIOP (Polen), DGUV (Tyskland), INAIL (Italien), INRS (Frankrike), Suva (Schweiz), TNO (Nederländerna) och Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha). Dessutom har Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) ett avtal med DGUV (på konsortiets vägnar) om att få reproducera och tillhandahålla kopior av Napo-filmerna till nationella kontaktpunkter i samtliga EU-medlemsstater, kandidat- och Eftaländer.

Napo-konsortiet administreras av den tyska olycksfallsförsäkringsorganisationen

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)
Glinkastraße 40
D-10117 Berlin

Tfn +49 30 288763800
Fax +49 30 288763808

E-post: kontaktformulär, webbplats: www.dguv.de
Kontaktperson: kontaktformulär

Napos webbplats administreras och underhålls av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
Viktigt: EU-Osha påtar sig inget ansvar för fullständigheten eller riktigheten hos informationen eller redaktionella eller tekniska fel, utelämnanden osv.

I synnerhet kan ingen garanti ges för riktigheten och fullständigheten hos extern information som är tillgänglig via länkar till externa webbplatser.

Integritetspolicy

Organisatorisk del av byrån som ansvarar för behandlingen av personuppgifter

Andrew Smith, chef för kommunikations- och marknadsföringsavdelningen

Syfte med behandlingen

För att ta fram anonymiserad statistik för den här webbplatsen skapas loggfiler varje gång någon går in på den. Filerna innehåller följande aggregerade data: sammanlagt antal besök, användarnas hemländer, sessionens längd och vilken väg besökarna följt på webbplatsen.

Typ av uppgifter som behandlas

Loggfilerna innehåller följande uppgifter:

  • Användarens IP-adress.
  • Datum och klockslag när användarens förfrågan om tillträde till webbplatsen nådde webbservern.
  • Önskad webblänk.
  • HTTP-svarskoder som lämnats till den som frågat om tillträde (användaren).
  • Frågans bearbetningstid.
  • Användaragentsträng.

Rättslig grund

Rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå med senare ändringar.

Behandlingens laglighet

Behandlingen grundar sig på artikel 5 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (nedan kallad förordning (EG) nr 45/2001).

Uppgiftsmottagare

Följande får tillgång till personuppgifter med utgångspunkt från de berörda personernas roll och ansvarsområden (principen ”måste veta”):

  • Vederbörligen utnämnd personal vid EU-Osha.
  • Externa leverantörer av värdtjänster för EU-Oshas server.
  • Rättstjänst, civilrättsliga domstolar, Europeiska datatillsynsmannen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), Europeiska ombudsmannen, revisionsrätten, intern revisionstjänst i förekommande fall.

Alla ovannämnda mottagare omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter. EU-Osha kommer inte att röja personuppgifter för tredje part. EU-Osha lämnar inte ut personuppgifter för direktmarknadsföring i kommersiellt syfte.

Kakor (cookies)

Denna webbplats skapar tillfälliga kakor när någon besöker den. Dessa kakor behövs för att sessionen ska kunna genomföras. De raderas när du stänger din webbläsare. Användarens IP-adress lagras inte i någon kaka. För att kunna känna igen sessionen och genomföra den har dessa kakor ett unikt ID som är helt anonymt.

På den här webbplatsen används Matomo, en programvara som genererar webbstatistik och som helt ligger på EU-Oshas servar inom EU. Matomo lagrar kakor på din dator, men inga personuppgifter samlas in. Matomo känner igen din session genom ett anonymt ID, men detta ID är värdelöst för andra och kan inte användas för att identifiera enskilda användare.

Om du inte vill att EU-Osha ska spåra din aktivitet via Matomo kan du välja bort Matomo genom att klicka i rutan nedan:

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få tillgång till sina uppgifter och att få dem rättade och blockerade (om de är felaktiga), begära att de utplånas och invända mot behandlingen i de fall som avses i artiklarna 13, 14, 15, 16 och 18 i förordning (EG) nr 45/2001.

Om du har några frågor eller klagomål angående insamlingen, behandlingen eller användningen av dina personuppgifter kan du kontakta oss på: kontaktformulär och skriva ”data protection” (dataskydd) på ämnesraden.

Information om arkiveringstiden för uppgifter

Informationen i loggfilerna sparas i två år i EU-Oshas server som finns hos en extern leverantör inom EU.

Uppgifter som används för att skapa anonyma statistikrapporter kommer att bevaras en längre tid.

Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för skydd mot otillåtet tillträde eller otillåtna ändringar, visningar eller förstöring av data. Här ingår interna granskningar av vår datainsamling, lagring och bearbetningspraxis och säkerhetsåtgärder, inklusive lämplig kryptering av kommunikation och fysiska säkerhetsåtgärder som skydd mot otillåtet intrång i system där vi lagrar personuppgifter.

Begäran om information

De registrerade kan begära ut information om hur deras personuppgifter har hanterats genom att kontakta EU-Oshas uppgiftsskyddsombud på följande adress: kontaktformulär.

Möjlighet att vända sig till Europeiska datatillsynsmannen

Registrerade personer har rätt att vända sig till Europeiska datatillsynsmannen: http://www.edps.europa.eu, om de anser att behandlingen inte har utförts i enlighet med kraven i förordning (EG) nr 45/2001.

© 2015 EU-OSHA | en byrå inom Europeiska unionen