Přejít k hlavnímu obsahu

Napo ve filmu... nebezpečí: chemické látky!

Categories
Nebezpečné látky
Značky a označení
Chemické látky

Tento film je přepracovanou verzí filmu „Napo v říši bezpečnostních symbolů“ z roku 2003. Přináší změny směřující k harmonizaci symbolů (piktogramů) používaných při přepravě nebezpečných látek a symbolů používaných při klasifikaci, označování a balení výrobků (CLP) u chemických látek. Stávajících sedm piktogramů nahradí v budoucnu piktogramů devět.

Mezi nejdůležitější data patří: 1. prosinec 2010, kdy musejí být látky překlasifikovány a označeny v souladu s novým globálním systémem (GHS); a 1. červen 2015, kdy stejný proces proběhne i u směsí (dříve nazývaných přípravky).

V rámci několika krátkých příběhů se Napo představí při práci s chemickými látkami, jako jsou například dráždivé látky, hořlaviny, žíraviny, toxické látky a látky nebezpečné pro životní prostředí. Po každém příběhu následuje krátká sekvence, která ukazuje, jak úrazům předcházet pomocí bezpečných pracovních postupů. Tento film je vhodný do všech odvětví a pro všechny úrovně pracovníků. Jeho cílem je upozornit na důležitost značení chemických produktů. Po úvodní výbušné scéně zobrazí nejprve šest sekvencí špatný postup se závažnými následky, poté správný postup při respektování bezpečnostních pokynů.