Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο Napo στο… Napo - Ο Κυνηγός του Κινδύνου: Αναγνώριση των πηγών κινδύνου και των κινδύνων

Η ταινία εστιάζει στις πηγές επαγγελματικού κινδύνου και σε ορισμένους από τους κινδύνους που απαντώνται συχνότερα στους χώρους εργασίας, καθώς και στην ανάγκη εφαρμογής των βημάτων: 'Ελέγχω, Αποφασίζω, Δρώ με σκοπό την μείωση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Μπορεί δε να αξιοποιηθεί ως μέσο εισαγωγής στη διαδικασία εκτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων αλλά και σε βασικές έννοιες όπως τι είναι «πηγή κινδύνου» και τι «κίνδυνος».
Καθοδήγηση των εκπαιδευτικών
Χρειάζεστε βοήθεια για να οργανώσετε μια μαθησιακή δραστηριότητα στην τάξη σας;

Μάθημα

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό εργαλείο για την ΑΥΕ βασίζεται σε μια σειρά διασκεδαστικών δραστηριοτήτων που εξηγούν στα παιδιά τις σχετικές έννοιες και τα βοηθούν στο να αναγνωρίσουν τυχόν πηγές κινδύνου και κινδύνους που υπάρχουν στο σχολικό περιβάλλον και στο σπίτι. Επιπρόσθετα, παρέχουν στα παιδιά τη δυνατότητα να κατανοήσουν την έννοια της προσωπικής ευθύνης ως προς τις πηγές κινδύνου και τους κινδύνους αλλά και την ικανότητα να εκτιμήσουν την επικινδυνότητα (τα διαφορετικά επίπεδα) ενός κινδύνου.

Μαθησιακοί Στόχοι

1o Μάθημα Ο Napo στο… «Napo - Ο Κυνηγός του Κινδύνου»: – Αναγνώριση των πηγών κινδύνου και των κινδύνων

Αναγνώριση των πηγών κινδύνου και των κινδύνων στο σπίτι και το σχολείο.
Εκτίμηση της επικινδυνότητας ενός κινδύνου (των διαφορετικών επιπέδων ενός κινδύνου).
Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που θα αναδεικνύει τα παραπάνω μέσω ομαδικής εργασίας.
Unterrichtseinstieg

Διάρκεια: 5 λεπτά

Προβολή της σχετικής με το μάθημα αυτό ταινίας του Napo και συζήτηση για:
 • Τι είναι πηγή κινδύνου;
 • Γιατί θα πρέπει κανείς να προλαμβάνει τον κίνδυνο για τον ίδιο και τους άλλους;
Δραστηριότητες

40/45 λεπτά

Δείτε την ταινία Napo που σχετίζεται με αυτό το μάθημα στην διαδικτυακή διεύθυνση: Ο Napo στο… Napo - Ο Κυνηγός του Κινδύνου
Θεματικές ενότητες της ταινίας «Ο Napo σε κίνδυνο!»
Επεισόδιο: Κίνδυνοι στο σπίτι
Επεισόδιο: Εκτίμηση των κινδύνων
 • Αναγνωρίστε πρώτα και στη συνέχεια συζητείστε σχετικά με τις πηγές κινδύνου που παρουσιάζονται στην ταινία αλλά και για άλλες πηγές κινδύνου που τυχαίνει να έχουν υπόψη τους τα παιδιά. Ενθαρρύνετε τα παιδιά να εκφράσουν πώς αντιλαμβάνονται τις έννοιες «πηγή κινδύνου» και «κίνδυνος» (ανατρέξτε στο σχετικό Υποστηρικτικό Πληροφοριακό Δελτίο – Helpsheet).
 • Μοιράστε στα παιδιά τις Αφίσες Αναγνώρισης Πηγών Κινδύνου και ζητήστε τους να τοποθετήσουν αυτοκόλλητες ετικέτες στα σημεία όπου νομίζουν ότι εντοπίζουν μια πηγή κινδύνου.
 • Συγκεντρώστε τα παιδιά σε ομάδα και ρωτήστε κάθε ένα ατομικά, τι αναγνώρισαν ως πηγή κινδύνου στην προηγούμενη δραστηριότητα.

Περαιτέρω ανάπτυξη του θέματος

 • Παρουσίαση/συζήτηση αξιοποιώντας την ποικιλία των κινδύνων που παρουσιάζονται στα διάφορα επεισόδια των ταινιών του Napo (τροχαία ατυχήματα, ηλεκτρισμός, γλιστρήματα και παραπατήματα, πτώσεις από ύψος π.χ σκαλοπάτια, χημικές ουσίες, θόρυβος).
Αξιολόγηση
Στο τέλος του μαθήματος, οι μαθητές θα μπορούσαν να φτιάξουν ένα τραγούδι (ρυθμικό ή ραπ) που θα συνοψίζει αυτά που αποκόμισαν από την ταινία «Napo - Ο Κυνηγός του Κινδύνου». Δάσκαλοι και μαθητές μπορούν να ελέγξουν την γνώση που αποκτήθηκε, χρησιμοποιώντας το ακόλουθο εργαλείο επιβράβευσης:
 •  βραβείο (χρυσό): Σε όσα παιδιά είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τουλάχιστον τρεις (3) περιπτώσεις πηγών κινδύνου ή κινδύνους για τους ίδιους και τους άλλους και ταυτόχρονα μπορούν να εκτιμήσουν την επικινδυνότητά τους (διαφορετικά επίπεδα του κινδύνου).
 •  βραβείο (αργυρό): Σε όσα παιδιά είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τουλάχιστον μια (1) πηγή κινδύνου και έναν (1) κίνδυνο για τους ίδιους και τους άλλους, στο σπίτι ή στο σχολείο.
 •  βραβείο (χάλκινο): Σε όσα παιδιά είναι σε θέση να εξηγήσουν τι είναι «πηγή κινδύνου».
Απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό
 • Αυτοκόλλητες ετικέτες
 • Αφίσα Αναγνώρισης Πηγών Κινδύνου.
 • Δελτίο βοήθειας για δασκάλους: Εντοπισμός κινδύνων και παραγόντων επικινδυνότητας
 • Αφίσα Αναγνώρισης Πηγών Κινδύνου (με λύσεις).
 • Αναζήτηση/ανίχνευση κινδύνων – Φύλλο ελέγχου
 • Go to video

Για την μεταφόρτωση των παρεχόμενων πόρων, πηγαίνετε στη διεύθυνση: Βιβλιοθήκη εκπαιδευτικού υλικού