Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ο Napo στο… Napo - Ο Κυνηγός του Κινδύνου: Μέτρα Προστασίας και Πρόληψης

Η ταινία εστιάζει στις πηγές επαγγελματικού κινδύνου και σε ορισμένους από τους κινδύνους που απαντώνται συχνότερα στους χώρους εργασίας, καθώς και στην ανάγκη εφαρμογής των βημάτων: «'Ελέγχω, Αποφασίζω, Δρώ» με σκοπό τη μείωση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Μπορεί δε να αξιοποιηθεί ως μέσο εισαγωγής στη διαδικασία εκτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων αλλά και σε βασικές έννοιες όπως τι είναι «πηγή κινδύνου» και τι «κίνδυνος».
Καθοδήγηση των εκπαιδευτικών
Χρειάζεστε βοήθεια για να οργανώσετε μια μαθησιακή δραστηριότητα στην τάξη σας;

Μάθημα

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό εργαλείο για την ΑΥΕ βασίζεται σε μια σειρά διασκεδαστικών δραστηριοτήτων που εξηγούν στα παιδιά τις σχετικές έννοιες και τα βοηθούν στο να αναγνωρίσουν τυχόν πηγές κινδύνου και κινδύνους που υπάρχουν στο σχολικό περιβάλλον και στο σπίτι. Επιπρόσθετα, παρέχουν στα παιδιά τη δυνατότητα να κατανοήσουν την έννοια της προσωπικής ευθύνης ως προς τις πηγές κινδύνου και τους κινδύνους αλλά και την ικανότητα να εκτιμήσουν την επικινδυνότητα (τα διαφορετικά επίπεδα) ενός κινδύνου.
 
Μαθησιακοί Στόχοι

2o Μάθημα Ο Napo στο… «Napo - Ο Κυνηγός του Κινδύνου»: – Μέτρα Προστασίας και Πρόληψης

Αντιμετώπιση διαφόρων πηγών κινδύνου που εγκυμονούν κινδύνους για μας και τους άλλους.
Κατανόηση της ατομικής ευθύνης σε σχέση με τις διάφορες πηγές κινδύνου και τους αντίστοιχους κινδύνους.
Εκτίμηση της επικινδυνότητας ενός κινδύνου (των διαφορετικών επιπέδων ενός κινδύνου).
Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που θα αναδεικνύει τα παραπάνω μέσω ομαδικής εργασίας.
Unterrichtseinstieg

Διάρκεια: 5 λεπτά

Προβολή της θεματικής ενότητας «Να προσέχετε και τους άλλους!», 1ο επεισόδιο από την ταινία: «Ο Napo στο…
Από την Αρχή με Ασφάλεια» και συζήτηση για τα παρακάτω θέματα:
 • Γιατί θα πρέπει κανείς να προλαμβάνει τον κίνδυνο για τον ίδιο και τους άλλους;
 • Πώς μπορούμε να προλάβουμε το ατύχημα όταν εντοπίζουμε έναν κίνδυνο;
Δραστηριότητες

40/45 λεπτά

Δείτε την ταινία Napo που σχετίζεται με αυτό το μάθημα στην διαδικτυακή διεύθυνση: Ο Napo στο… «Napo - Ο Κυνηγός του Κινδύνου»

«Να προσέχετε και τους άλλους!», επεισόδιο από την ταινία: «Ο Napo στο…Από την Αρχή με Ασφάλεια»

«Καταπολεμήστε τους κινδύνους», επεισόδιο από την ταινία: «Ο Napo σε κίνδυνο!»

 • Αναγνωρίστε πρώτα και στη συνέχεια συζητείστε σχετικά με τις πηγές κινδύνου που παρουσιάζονται στην ταινία αλλά και για άλλες πηγές κινδύνου που τυχαίνει να έχουν υπόψη τους τα παιδιά. Ενθαρρύνετε τα παιδιά να εκφράσουν το ποια μέτρα θα μπορούσαν να λάβουν για να αντιμετωπίσουν τις διάφορες πηγές κινδύνου και να προλάβουν την εκδήλωση των σχετικών κινδύνων.
 • Συζητήστε με τα παιδιά το γεγονός ότι ορισμένοι κίνδυνοι είναι περισσότερο επικίνδυνοι από κάποιους άλλους, φτιάχνοντας έναν κατάλογο με κινδύνους και ιεραρχώντας τους, ανάλογα με τη σοβαρότητα των συνεπειών τους. Ζητήστε από τα παιδιά να υποδείξουν εκείνους τους κινδύνους που απαιτούν επειγόντως τη λήψη κάποιου μέτρου παρέμβασης (ανατρέξτε στο σχετικό Υποστηρικτικό Πληροφοριακό Δελτίο – Helpsheet).
 • Βοηθήστε τα παιδιά να συνθέσουν ένα τραγούδι, ένα χορό ή ένα σύντομο θεατρικό δρώμενο που θα τους θυμίζει με ποιο τρόπο μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους από τους κινδύνους.

Περαιτέρω ανάπτυξη του θέματος

 • Παρουσίαση/συζήτηση αξιοποιώντας την ποικιλία των κινδύνων που παρουσιάζονται στα διάφορα επεισόδια των ταινιών του Napo (τροχαία ατυχήματα, ηλεκτρισμός, γλιστρήματα και παραπατήματα, πτώσεις από ύψος π.χ σκαλοπάτια, χημικές ουσίες, θόρυβος).
 • Συζήτηση στην τάξη σχετικά με τη φροντίδα των άλλων π.χ. λήψη μέτρων πρόληψης των ατυχημάτων (μέτρα για την αποφυγή των κινδύνων, ενημέρωση σχετικά με τα πλέον πρόσφατα μέτρα προστασίας και πρόληψης των κινδύνων που έχουν ληφθεί).
 • Συζήτηση στην τάξη σχετικά με μέτρα προστασίας και πρόληψης από τους κινδύνους που παρουσιάζονται στις διάφορες ταινίες του Napo.
 • Υλοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων σε ομάδες εργασίας.
Κατάλογο των ταινιών Napo, για μια περισσότερο εκτεταμένη ανάπτυξη του θέματος, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://www.napofilm.net/el/napos-films/films
Αξιολόγηση
Στο τέλος του μαθήματος, οι μαθητές θα μπορούσαν να φτιάξουν ένα τραγούδι (ρυθμικό ή ραπ) που θα συνοψίζει
αυτά που αποκόμισαν από την ταινία «Napo – Ο Κυνηγός του Κινδύνου».
Δάσκαλοι και μαθητές μπορούν να ελέγξουν τη γνώση που αποκτήθηκε, χρησιμοποιώντας το ακόλουθο εργαλείο
επιβράβευσης:
 • βραβείο (χρυσό): Σε όσα παιδιά είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τουλάχιστον τρεις (3) περιπτώσεις πηγών κινδύνου ή κινδύνους για τους ίδιους και τους άλλους και ταυτόχρονα μπορούν να εκτιμήσουν την επικινδυνότητά τους (διαφορετικά επίπεδα του κινδύνου) και να προτείνουν με σαφήνεια μέτρα αντιμετώπισής τους.
 • βραβείο (αργυρό): Σε όσα παιδιά είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τουλάχιστον μία (1) πηγή κινδύνου και έναν (1) κίνδυνο για τους ίδιους και τους άλλους, στο σπίτι ή στο σχολείο και ταυτόχρονα μπορούν να προσδιορίσουν και να περιγράψουν με σαφήνεια τα αναγκαία μέτρα προστασίας και πρόληψης.
 • βραβείο (χάλκινο): Σε όσα παιδιά είναι σε θέση να εξηγήσουν τι είναι «κίνδυνος» και ταυτόχρονα να προσδιορίσουν ένα τουλάχιστον μέτρο προστασίας και πρόληψης.
Απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό
 • Αυτοκόλλητες ετικέτες
 • Ταμπούρλο για μια ραπ παράσταση (προαιρετικά)
 • Δελτίο βοήθειας για δασκάλους: Παρέμβαση και πρόληψη
 • Αφίσα Αναγνώρισης Πηγών Κινδύνου (με λύσεις).
 • Η ομάδα σας μπορεί να επιλέξει ποια από τις παρακάτω δραστηριότητες
 • Αναζήτηση/ανίχνευση κινδύνων – Φύλλο ελέγχου
 • Go to video

Για την μεταφόρτωση των παρεχόμενων πόρων, πηγαίνετε στη διεύθυνση: Βιβλιοθήκη εκπαιδευτικού υλικού