Skip to main content

Napo i ... støv på arbeidsplassen

Categories
Støv
Farlige stoffer
Maskiner
Personlig verneutstyr (PVU)

Støv er potensielt et problem på arbeidsplassen på to forskjellige, men betydelige måter: luftveislidelser og støveksplosjoner. Skadevirkningene av støv kan være alt fra hudirritasjon til lungekreft, avhengig av støvets sammensetning og typen og graden av eksponering.

“Napo i … støv på arbeidsplassen” illustrerer noen av de mange situasjonene og stoffene som skaper støv, og viser hvor viktig det er å håndtere eksponering for støv på arbeidsplassen for å unngå dårlig helse. Filmen slutter med et smell – en støveksplosjon – en hurtig forbrenning av fine partikler som svever i luften. Dette skjer ofte, men ikke alltid, i et lukket rom.