Přejít k hlavnímu obsahu

Příběh nejlepších bezpečnostního značení: Příkazy a informace

Tento film nás uvádí do základní problematiky bezpečnostních značek, které se používají na pracovišti. Je pomůckou pro úvodní školení pro nové pracovníky a užitečným oživením znalostí pro zaměstnance stávající. Různé situace na pracovišti ukazují situace, při kterých je používání bezpečnostních značek důležité. Film je vhodný pro všechna výrobní odvětví a všechny skupiny zaměstnanců; zejména je však vhodný pro studenty na pracovní praxi, učně a mladé lidi nastupující do svého prvního zaměstnání.
Návod pro učitele
Potřebujete pomoci zorganizovat nějakou vzdělávací činnost ve své třídě?

Lekce

Tento modul seznamuje děti se základními bezpečnostními značkami. Zábavným a hravým způsobem jim pomáhá je poznávat, rozlišovat mezi různými tvary značek a pochopit proč nám značky napomáhají k vlastnímu bezpečí.

Cíle výuky

Zlepšit povědomí o druzích výstražných značek a pochopit, proč jsou důležité.

Vyhodnotit způsob, kterým značky vyjadřují svůj význam. Zlepšit povědomí o využívání značek pro vlastní ochranu.

Skupiny dětí navzájem posuzují své výkony a přezkušují se ze znalostí značek a jejich významu.

Ve třídě mohou být vystaveny masky, které si děti vyrobily (viz níže).

Úvod hodiny

Ukažte značku a ptejte se žáků, co znamená, kde ji můžeme vidět, a proč bychom měli dané pokyny dodržovat (tzn. vysvětlete účel bezpečnostních značek).

Otázky:

 • Na jaké značky, které jste viděli v blízkosti školy, na ulici, či na cestách si vzpomenete?
 • Stalo se vám někdy, že jste si značky NEVŠIMLI?

Diskutujte o běžných rizicích, se kterými se potkáváme v každodenním životě, a o tom, jak souvisí se značkami.

Činnosti

40/45 minut

Shlédněte film o Napovi: Příběh nejlepšího značení, který je k dispozici pro tuto lekci: Značky příkazu a informací pro únik a evakuaci

Příběh nejlepšího označení: Úvod; Žlutý trojúhelník (výstražné značky); Nebezpečí – zavěšený náklad; Červený kruh (zákazové značky); Zákaz kouření. ç

Možné činnosti:

 • Popovídejte si o každé scénce, co se děje a proč. Uveďte důvody, proč někteří lidé si značek nevšímají.
 • Ukažte dětem výběr ze seznamu značek, které jsou uvedeny ve směrnici Evropské unie a v nařízení vlády (viz nápověda).
 • Popovídejte si o základních pravidlech používání barev a tvarů bezpečnostních značek. Nakreslete příklad každé značky.
 • Vysvětlete účel/užitečnosti značek a jejích různé významy. Při práci ve skupinách si každý tým vybere jeden tvar značek – trojúhelník a kruh – které znamenají buď nebezpečí, nebo zákaz.
 • Vyrobte masky s obrázkem značky, které se upevní na tyčku a mohou držet před obličejem. Přemýšlejte, jak značky oživit, aby si jich lidé všimli.
 • Např. použít přísný tón hlasu nebo řeč těla vyjadřující nebezpečí, anebo silný autoritativní hlas a řeč těla vyjadřující zákaz.
 • Popovídejte si o běžných rizicích, kterých jsme v každodenním životě svědky, a jak souvisí se značkami.
 • Pokud je to nutné, podobné činnosti si učitel může nacvičit nebo namodelovat v předstihu před prací ve skupinách.
 • Vyzkoušejte na přeskáčku celou třídu ze znalostí významu značek a důvodů, proč jsou důležité.
 • Rozšířením tématu mohou být další značky včetně jednoduchých dopravních značek a děti si mohou vytvořit bezpečnostní značku pro vaši školu.

Navazující práce

 •  Podívejte se na jiné značky, jako například níže uvedené – a vyrobte odpovídající bezpečnostní značku pro vaší školu.

 • Vysvětlete, co jsou osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), a to i nazákladě příběhů o Napovi – ochranné brýle, ochranná přílba, ochranná obuv,ochrana sluchu, rukavice.

 Několik filmů o Napovi, navazující na výuku naleznetezde: www.napofilm.net/cs/napos-films

Hodnocení

Vyzkoušejte děti z porozumění různým tvarům a barev značek a vyhodnoťte jes použitím uvedeného sledu hodnocení. Učitel a žáci posoudí znalosti pomocítohoto nástroje:

 • Zlato: Umím vysvětlit alespoň pět informativních značek nebo výstražných značek pro únik a evakuaci, co znamenají a proč jsou důležité.
 • Silver: Umím vysvětlit dva druhy značek, co znamenají a proč jsou důležité.
 • Bronz: Umím vysvětlit jeden druh značek, co znamená a proč je důležitá.
Požadované zdroje a pomůcky
 • Čisté papíry a pastelky na kreslení značek
 • Červený a žlutý karton na výrobu masky a tyčky
 • Modrý kruh (značky příkazu)
 • Blue and green card and sticks to make masks on sticks
 • Pomocný list pro učitele: příkazové/únikové značky
 • Zelený čtverec (značky pro únik a evakuaci)
 • Go to video

Dostupné materiály si můžete stáhnout zde: Knihovnička pomůcek