Přejít k hlavnímu obsahu

Napo – Lovec nebezpečí: Přijetí opatření a prevence

Film pojednává o nebezpečí a o některých nejčastějších rizicích na pracovišti a o nutnosti si říci: “Zastav se – přemýšlej – zachovej se správně”. Za úvahou je snaha snížit počet pracovních úrazů a zabránit poškození zdraví. Film je určen pro výuku při zavádění systému hodnocení rizika na pracovišti a konceptu pochopení pojmů nebezpečí a riziko.
Návod pro učitele
Potřebujete pomoci zorganizovat nějakou vzdělávací činnost ve své třídě?

Lekce

Tento modul pomáhá dětem seznámit se prostřednictvím řady žertovných scének s existencí nebezpečí a rizik jak ve škole, tak doma. Nabízí dětem nástroje pomáhající jim pochopit vlastní odpovědnost ve vztahu k rizikům a jak vyhodnocovat různou závažnost rizik.

Cíle výuky

Lekce první: Napo – Lovec nebezpečí: Přijetí opatření a prevence

Naučit se jak řešit celou škálu různých nebezpečí, které mohou představovat riziko pro mne a ostatní.

Pochopit vlastní odpovědnost v souvislosti s riziky a nebezpečími.

Vyhodnotit různou úroveň rizik.

Pracovat v týmu na přípravě materiálů, vztahujících se k výše uvedeným tématům

Úvod hodiny

5 minut

Promítněte úvodní část filmu o postavičce NAPO boz(p) na start, poskytnutý pro tuto lekci.

 • Proč bychom se měli vyhýbat nebezpečí, které hrozí nám i ostatním?
 • Jak můžeme zabránit nehodám, když vidíme, že se děje něco nebezpečného?
Činnosti

40/45 minut

Lov na rizika. Shlédněte film o Napovi, poskytnutý pro tuto lekci: Přijetí opatření a prevence

Film: boz(p) na start, scénka: „Dávej pozor i na ostatní“

Film: Napo v … rizikové situaci, scénka: „Odstraňujte rizika“

Pohovořte si o nebezpečích vyskytující se ve filmu a označte je.

Nechte děti vyhledat další rizika, kterých jsou si vědomy.

 • Povzbuzujte je, aby vysvětlily, co dělat pro prevenci rizika a nebezpečí. Pohovořte si o tom, že některá rizika jsou nebezpečnější než jiná. Nechte děti vypracovat seznam rizik v pořadí podle závažnosti od nejvíce nebezpečných k méně závažným a zeptejte se dětí, která rizika vyžadují přijetí nejnaléhavějších opatření.
 • Vymyslete písničku, taneček nebo krátkou hru na téma jak pomoci lidem si zapamatovat jak chránit sebe a ostatní.

Navazující práce

 • Diskuse o různých typických rizicích, které se mohou vyskytovat – s pomocí výběru z filmů o postavičce Napo (dopravní nehody, úrazy elektrickou energií, pády a uklouznutí, pády z výšky – např. ze schodů, nebezpečné chemické látky, hluk).
 • Diskuse k tématu jak se starat i o bezpečnost ostatních, tj. předcházení tomu, aby se jim stala nehoda (předcházení rizikům, informování ostatních o nově vyskytujících se rizicích).
 • Diskuse o tom, jak se zachovat při rizicích, se kterými se děti seznámily v dalších filmech o Napovi. D. Práce ve skupinách včetně spolupráce na úkolech, uvedených na další straně.

Seznam dalších filmů o Napovi, využitelných pro navazující práce naleznete na: www.napofilm.net/cs/napos-films

Hodnocení

Na konci lekce si děti mohou složit písničku, rap nebo básničku, ve které shrnou, co se dověděly o lovu na nebezpečí.Učitel a děti vyhodnotí nové znalosti s použitím následujícího hodnocení:

 • Zlato: Umím vysvětlit nejméně tři druhy rizik nebo nebezpečí, která hrozí mně a ostatním. Umím vyhodnotit úroveň rizika a poutavým způsobem vysvětlit jaká opatření by se mělo v jednotlivých případech přijmout.
 • Stříbro: Umím vysvětlit, co je to nebezpečí nebo riziko (ohrožující mě a ostatní) doma a ve třídě. Umím určit, jaké patření je třeba v obou případech přijmout a jasně je vysvětlit.
 • Bronz: Umím vysvětlit, co je to riziko a určit opatření, které je třeba přijmout.
Požadované zdroje a pomůcky
 • Bloček samolepících papírků
 • Tamburínu na rapové představení (volitelná)
 • Pomocný list pro učitele: zásahy a prevence
 • „Obrázek s rizikovými situacemi“
 • Skupinová činnost: Napův nebezpečný dům
 • Odhalování nebezpečí / upozorňování na rizika – zpráva
 • Go to video

Dostupné materiály si můžete stáhnout zde: Knihovnička pomůcek