Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σηκώστε και μεταφέρετε με ασφάλεια

Σε αυτή τη σκηνή με τον Napo εξετάζεται η σημασία της χρήσης σωστών τεχνικών χειρωνακτικής διακίνησης. Μέσω αυτής της δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες προτρέπονται να συζητήσουν τις καλές και κακές τεχνικές χειρισμού και άλλα συναφή ζητήματα, όπως παροχή επαρκούς πληροφόρησης και εκπαίδευσης για την ασφαλή μεταφορά φορτίων.

Οδηγίες για τον συντονιστή
Χρειάζεστε βοήθεια για να οργανώσετε μια δραστηριότητα μάθησης στον χώρο εργασίας σας;

Δραστηριότητα

Μαθησιακοί Στόχοι

Οι συμμετέχοντες κατανοούν:

 • ότι είναι σημαντικό να εφαρμόζουν τις αρχές αποτελεσματικής μετακίνησης, όταν είναι απαραίτητη η μετακίνηση και ο χειρισμός ενός φορτίου (ε,δ,π)
 • ότι μπορούν να αναπτυχθούν οξείες και χρόνιες ΜΣΠ ως αποτέλεσμα της μη εφαρμογής των αρχών αποτελεσματικής μετακίνησης κατά τη μετακίνηση και τον χειρισμό φορτίων (ε,δ,π)
 • τη σημασία της εκπαίδευσης στον χειρισμό των φορτίων (ε,δ,π)
 • τη σημασία της έγκαιρης αναφοράς των συμπτωμάτων (ε,δ,π)
 • γιατί θα πρέπει οι γνώσεις αυτές να εφαρμόζονται τόσο εντός όσο και εκτός εργασίας (ε,δ,π)

διευθυντές (δ) προϊστάμενοι (π) και εργαζόμενοι (ε)

Δραστηριότητες

Ο συντονιστής παρουσιάζει τον Napo, προτρέποντας τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν τις πιθανότητες εμφάνισης ΜΣΠ.  Ο συντονιστής προτρέπει τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, χρησιμοποιώντας τις προτεινόμενες ερωτήσεις από τις παρακάτω επιλογές:

Ερωτήσεις προς συζήτηση:

 • Ποια ζητήματα υγείας και ασφάλειας θίγει η ταινία; Μπορείτε να προτείνετε λύσεις; (ε,δ,π)
 • Παρέχετε επαρκείς πληροφορίες και εκπαίδευση στους εργαζομένους, ώστε να μετακινούν τα φορτία με ασφάλεια; (δ,π)
 • Σας έχουν δοθεί επαρκείς πληροφορίες και εκπαίδευση για την ασφαλή μετακίνηση των φορτίων; (ε)
 • Πώς μπορείτε να προτρέψετε τους εργαζομένους να συμμορφώνονται με τα συμπεράσματα που προκύπτουν μετά από την αξιολόγηση των κινδύνων; (δ,π)
 • Πώς υποστηρίζετε τους εργαζομένους ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν «επί τόπου» τους κινδύνους, σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών; (δ,π)
Συμπερασματικές ερωτήσεις
 • Μπορείτε να εξηγήσετε τον «σωστό» τρόπο μετακίνησης και χειρισμού ενός φορτίου; (ε,δ,π)
 • Μπορείτε να εξηγήσετε την προστιθέμενη αξία της ομαδικής προσέγγισης στον ασφαλή χειρισμό των φορτίων; (ε,δ,π)
Αξιολόγηση

Οι συμμετέχοντες μπορούν να εξηγήσουν τη σημασία των αρχών αποτελεσματικής μετακίνησης στη μείωση του κινδύνου από τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οργανισμού (ε,δ,π)

Απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό
 • Flipchart and pens
 • Post-it stickers and pens
 • Go to video