Przejdź do treści

Napo w... alarm przeciwpożarowy

Categories
Pożar i wybuch
Drogi ewakuacji
Procedura awaryjna

Ten film ilustruje ryzyko pożaru i wybuchu w miejscu pracy oraz środki, które można podjąć w celu zmniejszenia ryzyka. Podstawową kwestią w zarządzaniu ryzykiem jest potrzeba przeprowadzania solidnej oceny ryzyka. Do powstania pożaru lub wybuchu potrzebne są trzy elementy: substancja łatwopalna (paliwo), powietrze (tlen) i źródło zapłonu (ciepło). 
Docelowymi odbiorcami filmu są przede wszystkim pracownicy zatrudnieni w branżach i/lub na stanowiskach, na których ryzyko pożaru i wybuchu jest najwyższe.