Napove dobrodružstvá

Napove dobrodružstvá
Categories
Predchádzanie nehodám

Film sa zameriava na každodenné riziká na pracovisku a je vhodný najmä pre mladých ľudí s minimálnou alebo žiadnou pracovnou skúsenosťou. Kladie dôraz na uvedomovanie si rizík, na potrebu pracovať bezpečne a na dôležitosť odbornej prípravy. Tento film je vhodný pre všetky sektory a všetky úrovne zamestnancov, predovšetkým však pre mladých ľudí zúčastňujúcich sa na odbornej príprave alebo praxi. Cieľom je zvýšiť povedomie o základných rizikách a vyzvať divákov, aby uvažovali o úrazoch a diskutovali o tom, ako im predchádzať. Uvádza sa deväť nehôd a pre každú z nich je typické individuálne alebo kolektívne riziko v podniku. Film poukazuje na význam presného označenia rizík, pochopenia výstražných štítkov, bezpečnosti na ceste do práce a z práce, používania vhodných ochranných zariadení, nepodstupovania rizík, používania správneho a najvhodnejšieho balenia, nepoužívania skratiek a na to, aby pracovné zariadenie použvali vyškolení pracovníci.