You are here

Napo pre učiteľov

študijné zdroje pre učiteľov

S použitím čoraz populárnejšej postavičky Napo agentúra EU-OSHA (Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci) spolu s konzorciom Napo vypracovala súbor lekcií pre učiteľov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (BOZP), ktoré sú zamerané na predstavenie tém týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia žiakom v základných školách výchovným, ale zároveň zábavným a nápaditým spôsobom s použitím videoklipov o Napovi.

Pre každú lekciu v rámci jedného filmu/scénky o Napovi sú uvedené ciele vzdelávania a učitelia majú možnosť výberu rôznych aktivít. Poskytujú sa im aj potrebné zdroje, ako aj niektoré nápady na to, ako majú hodnotiť výkon žiakov. Lekcie sa dajú flexibilne upravovať a sú navrhnuté tak, aby sa hodili do predmetov existujúceho učebného plánu a spestrili ich a aby pomáhali učiteľom a žiakom počas vyučovania.

Lekcie [6]

Napove najlepšie označenia pre bezpečnosť: Prvá lekcia – Výstražné značky zákazové značky

Napove najlepšie označenia pre bezpečnosť: Výstražné značky /zákazové značky

Predchádzanie nehodám, Bezpečnostné značky

Napove najlepšie označenia pre bezpečnosť: Druhá lekcia – Príkazové značky/označenia pre núdzové situácie

Napove najlepšie označenia pre bezpečnosť: Príkazové značky/označenia pre núdzové situácie

Predchádzanie nehodám, Bezpečnostné značky

Chráňte si telo s Napom: Prvá lekcia – Pokožka

Chráňte si telo s Napom – Pokožka

Chemické látky, Osobné ochranné prostriedky (OOP), Ochrana pokožky

Chráňte si telo s Napom: Druhá lekcia – Chrbát

Chráňte si telo s Napom – Chrbát

Chemické látky, Osobné ochranné prostriedky (OOP), Ochrana pokožky

Napov lovec nebezpečenstiev: Prvá lekcia – Identifikácia rizík a nebezpečenstiev

Napov lovec nebezpečenstiev: Identifikácia rizík a nebezpečenstiev

Predchádzanie nehodám, Hodnotenie rizík

Napov lovec nebezpečenstiev: Druhá lekcia – Zásah a prevencia

Napov lovec nebezpečenstiev: Zásah a prevencia

Predchádzanie nehodám, Hodnotenie rizík