Skočiť na hlavný obsah

Napo v... pozor, nebezpečenstvo: chemikálie!

Categories
Nebezpečné látky
Značky a štítky
Chemické látky

Tento film je revidovanou verziou príbehu „Napo v ríši bezpečnostných symbolov“ vyrobeného v roku 2003. Informuje o zmenách na zosúladenie symbolov (piktogramov) používaných pri preprave nebezpečného nákladu a symbolov používaných na klasifikáciu, označovanie a balenie chemikálií. Existujúcich sedem piktogramov má nahradiť deväť nových podľa smernice CLP.

Dôležité dátumy: 1. december 2010, keď chemické látky musia byť reklasifikované a označené podľa nového globálneho harmonizovaného systému GHS a 1. jún 2015, keď sa ten istý postup uplatní na zmesi (predtým nazývané prípravky).

V niekoľkých krátkych príbehoch sa Napo objaví pri práci s chemikáliami s rôznymi vlastnosťami: dráždivé, horľavé, žieravé, toxické látky a látky nebezpečné pre životné prostredie. Po každom príbehu nasleduje krátka ukážka s vysvetlením, ako predchádzať úrazom bezpečnými pracovnými postupmi. Tento film je vhodný pre všetky odvetvia a všetky kategórie zamestnancov. Má za cieľ upriamiť pozornosť na význam označovania chemických výrobkov. Po úvodnej scéne s výbuchom nasleduje šesť sekvencií, ktoré najprv upozornia na nesprávny postup s vážnymi následkami a potom ukážu správny postup, keď sa dodržia bezpečnostné pokyny.