Napo na rizikovom pracovisku

Napo na rizikovom pracovisku
Categories
Hodnotenie rizík
Predchádzanie nehodám

Hodnotenie rizík je predmetom Európskej kampane 2008/09. Séria „Na rizikovom pracovisku“ sa zaoberá nebezpečenstvami a rizikami pri práci a potrebe hodnotiť riziká a riadiť sa podľa získaných zistení, aby sa európske pracoviská stali bezpečnejšími a zdravšími. Film sa venuje nebezpečenstvám a niekoľkým z najbežnejších rizík na pracovisku, ako aj potrebe „zastaviť sa, myslieť a konať“ (angl. Stop, Think and Act) na zníženie počtu úrazov na pracovisku a miery výskytu chorôb z povolania. Film by mal slúžiť ako školiaca pomôcka na úvod do hodnotenia rizík a na vysvetlenie pojmov nebezpečenstva a rizika.