Премини към основното съдържание

Напо в ... рискова ситуация

Categories
Оценка на риска
Превенция на трудови злополуки

Оценката на риска е тема на Европейската кампания през 2008/09 г. Филмът „Напо в рискова ситуация“ разказва за опасностите и рисковете при работа и за необходимостта от оценка на риска и предприемане на действия по отношение на направените констатации, за да могат работните места да станат по-безопасни и здравословни. Филмът разглежда опасностите и някои от най-често срещаните рискове за: „Спри, помисли и действай“, за да се намали броят на злополуките на работното място и възникването на професионални заболявания. Филмът е предназначен да се използва като помощен материал в обучението за въвеждане на оценката на риска и понятията за опасност и риск.