Премини към основното съдържание

Напо в ... движи се безопасно

Categories
Превоз до работното място
Превенция на трудови злополуки
Оценка на риска

Акцентът е върху работните места в областта на транспорта. Филмът е насочен към работата с мотокари и други видове вътрешен и външен транспорт.

Включени са кадри за безопасността на работните места, хората и превозните средства, както и кадри за поддръжката и ремонта, видимостта, маневрирането, товаренето и разтоварването. Филмът е подходящ за всички работещи, но най-вече за новопостъпилите на работа в предприятието и за младите работници.

Основната тема на филма е добрата организация и управление на вътрешния и външния транспорт в предприятието. Това е свързано с подходящо планиране, изпълнение и пряк надзор от страна на ръководството.Необходимо е също така извършването на оценка на риска, в резултат на която да се идентифицират съществуващите опасности и рискове и да се приложат съответните мерки за тяхното ликвидиране и намаляване. Доброто управление е свързано и с наличието на подходящо поведение у работещите, като те трябва да бъдат добре обучени и наблюдавани. Необходимо е по пътя на сътрудничеството на ниво предприятие да се осигури правилно управление, чрез което да се постигне намаляване на рисковете и опасностите при работа.