You are here

Usmernenie učiteľa

Portrait of Napo

Nikdy nie je príliš skoro na oboznámenie žiakov so základnými konceptami, ktoré u dospelých spadajú do oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Napo je šarmantná postavička, ktorá môže žiakom pomôcť uvažovať o otázkach bezpečnosti, porozumieť im a konať v tejto súvislosti. Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite sem: Napo a priatelia. V ponuke je široká škála filmov o Napovi, ktoré si môžete prezrieť a použiť ich na vyučovaní.

Niektoré zo základných konceptov bezpečnosti v tomto učebnom pláne môžu byť prepojené s učebným plánom, podľa ktorého sa už vyučuje. Zdroj Napo pre učiteľov ponúka rad výborných nápadov, ktoré sa dajú použiť na zahrnutie do výuky bezpečnosti. Možno ho použiť pre jednu lekciu alebo v rámci širšieho projektu. Aj keď existujú prepojenia na iné témy, hlavným cieľom je použiť pútavé filmy o Napovi na výučbu žiakov o tom, ako sa majú postarať o seba samého a vzájomne jeden o druhého a ako majú rozpoznať nebezpečenstvo.

Pre každú lekciu je uvedený prehľad vzdelávacích cieľov, možných aktivít v triede a potrebných zdrojov. Žiaci sa dozvedia, ako rozpoznať rôzne nebezpečenstvá, ktoré by mohli ohroziť ich samotných a ich priateľov, a budú si rozvíjať zručnosti v oblasti spolupráce s cieľom uplatniť získané poznatky v praxi.

Ďalšie informácie o základných témach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia sa uvádzajú v pomocných informačných listoch, ktoré sú k dispozícii v knižnici zdrojov.

Guidance file: