Skočiť na hlavný obsah

Chráňte si telo s Napom – Pokožka

Vo filme sa zvyšuje informovanosť o nebezpečenstve vystavenia pokožky škodlivým (a niekedy menej škodlivým) látkam, o situáciách, v ktorých dochádza k expozícii a o tom, čo možno urobiť na predchádzanie rizikám, ochranu pokožky a zabránenie poškodeniam.Napo odhalí veľa rozličných situácií, v ktorých vystavenie chemikáliám, alebo iným látkam, môže vyvolať problémy s pokožkou. Dozvie sa všeličo o neuveriteľných vlastnostiach pokožky a vyzlečie sa donaha, aby publiku ukázal: „Všetko, čo by ste chceli vedieť o... vašej pokožke.“ Zistí, ktoré opatrenia treba na predchádzanie problémov a dospeje k trom dôležitým bodo: Vyvarovať sa – Chrániť – Kontrolovať.
Usmernenie učiteľa
Potrebujete pomoc pri organizovaní vzdelávacej činnosti v rámci výučby?

Lekcia

V tomto súbore nástrojov je predstavená dôležitosť ochrany pokožky a chrbta pred jednoduchými, každodennými rizikami. Cieľom súpravy nástrojov je pomôcť deťom rozoznať pomocou súboru úloh a činností riziko pre fyzické zdravie a bezpečnosť vyvolané správaním, ktorému sa dá zabrániť, predvídať podobné riziká v nových situáciách a vysvetliť, ako sa takým rizikám vyhnúť.

Ciele vzdelávania

Rozoznávať riziká pre fyzické zdravie a bezpečnosť

Predpovedať podobné riziká v nových situáciách

Vysvetliť, ako predchádzať týmto rizikám

Úvod hodiny

5 minút

Možné činnosti sú:

 • Ukážte obrázok alebo fotografiu tela

Žiaci majú odhadnúť odpoveď na túto otázku – Aký veľký povrch pokrýva pokožka ľudského tela? (Odpoveď: 1,8 – 2,0 m2)

 • Porozprávajte sa s deťmi o tom, či (alebo ich rodičia) niekedy mali problémy s pokožkou
Činnosti

40/45 minút

Možná činnosť 1:

Pozrite si prvý Napov klip, ktorý je poskytnutý k tejto lekcii: Chráňte svoju pokožku!

Chráňte svoju pokožku – úvod a upravený výber scénok.

Pozor, nebezpečenstvo, chemikálie, scénky Žieraviny a Dráždivé látky

Rozprávajte sa o našej pokožke a o tom, ako je zraniteľná na poškodenie. Rozšírte diskusiu na poškodenie teplom, chladom, slnkom a chemickými látkami vrátane čistiacich prostriedkov. Uvažujte o iných nebezpečenstvách, ako je hmyz, rastliny, ktoré môžu spôsobovať podráždenie pokožky (napr. žihľava) atď. Uvažujte o možných spôsoboch ochrany našej pokožky.

hru, v ktorej by deti mali zistiť, čo by mohlo byť nebezpečné pre pokožku v ich prostredí vonku a vo vnútri (napr. deti musia skúmať, či sa v ňom nachádzajú rastliny, ktoré spôsobujú podráždenie pokožky, kríky s tŕňmi alebo bodavý hmyz).

Možná činnosť 2:

Obkreslite ich ruky na kus čistého papiera; na každý prst napíšte spôsob ochrany vašej pokožky pred rizikom, ako je noste rukavice, nedotýkajte sa, použite opaľovací krém a používajte klobúk (na ochranu pred slnkom).

DOPLNKOVÁ PRÁCA — Napova nebezpečná dovolenka

Napíšte alebo zahrajte príbeh o tom, ako Napo ide na dovolenku a dozvie sa o rizikách pre svoje telo s osobitným dôrazom na pokožku.

Príbeh by mal zahŕňať:

 • opaľovanie bez krému
 • popŕhlenie medúzou
 • výmena oleja v aute
Hodnotenie

Každý žiak povie triede, čo znamená byť vyškolený o ochrane tela s osobitným zreteľom na pokožku a uvedie príklady.

Vyskúšajte, do akej miery žiaci splnili učebné ciele s použitím ďalej uvedeného sledu.

Učiteľ a žiaci posúdia svoje vzdelávanie pomocou tohto nástroja:

 • Zlato: Viem vysvetliť aspoň tri druhy rizika pre pokožku a ako im predísť.
 • Striebro: Viem vysvetliť aspoň dva druhy rizika pre pokožku a ako im predísť.
 • Bronz: Viem vysvetliť jeden druh rizika pre pokožku a ako mu predísť.
Potrebné zdroje
 • Čistý papier a ceruzky
 • šablóna ruky
 • riziká pre pokožku
 • Pomocný informačný list pre učiteľov: riziká pre pokožku
 • Go to video

Ak chcete prevziať poskytnuté zdroje, choďte na: Knižnica zdrojov