You are here

Back to Napo for teachers

Chráňte si telo s Napom – Pokožka

Vo filme sa zvyšuje informovanosť o nebezpečenstve vystavenia pokožky škodlivým (a niekedy menej škodlivým) látkam, o situáciách, v ktorých dochádza k expozícii a o tom, čo možno urobiť na predchádzanie rizikám, ochranu pokožky a zabránenie poškodeniam.Napo odhalí veľa rozličných situácií, v ktorých vystavenie chemikáliám, alebo iným látkam, môže vyvolať problémy s pokožkou. Dozvie sa všeličo o neuveriteľných vlastnostiach pokožky a vyzlečie sa donaha, aby publiku ukázal: „Všetko, čo by ste chceli vedieť o... vašej pokožke.“ Zistí, ktoré opatrenia treba na predchádzanie problémov a dospeje k trom dôležitým bodo: Vyvarovať sa – Chrániť – Kontrolovať.

Usmernenie učiteľa

Potrebujete pomoc pri organizovaní vzdelávacej činnosti v rámci výučby?

Ďalšie informácie nájdete tu

Lekcia

V tomto súbore nástrojov je predstavená dôležitosť ochrany pokožky a chrbta pred jednoduchými, každodennými rizikami. Cieľom súpravy nástrojov je pomôcť deťom rozoznať pomocou súboru úloh a činností riziko pre fyzické zdravie a bezpečnosť vyvolané správaním, ktorému sa dá zabrániť, predvídať podobné riziká v nových situáciách a vysvetliť, ako sa takým rizikám vyhnúť.

Ciele vzdelávania

Úvod hodiny

Činnosti

Hodnotenie

Potrebné zdroje