Skočiť na hlavný obsah

Napove najlepšie označenia pre bezpečnosť: Výstražné značky /zákazové značky

Prvý film v seriáli o Napovi predstavuje základný úvod do problematiky značiek a symbolov BOZP, ktoré sa nachádzajú na pracovisku. Slúži ako užitočné usmernenie pre nových zamestnancov a príjemné osvieženie znalostí ostatných pracovníkov. Predstavuje prehľad najrozličnejších situácií na pracovisku, v ktorých sú dôležité bezpečnostné značky. Tento film je vhodný pre všetky sektory a všetky úrovne zamestnancov, predovšetkým však pre mladých ľudí zúčastňujúcich sa na odbornej príprave alebo praxi.Slúži na informovanie divákov o bezpečnostných značkách pri práci, propagáciu významu dodržiavania značiek a učenia sa a identifikovania významu značiek na základe ich podoby a farby. Obsahuje niekoľko príbehov. Každý príbeh sa týka pracovnej situácie, v ktorej je Napo konfrontovaný so značkami, s ktorými sa stretáva, aby ho naučili, aký majú význam a aký význam má bezpečnosť.
Usmernenie učiteľa
Potrebujete pomoc pri organizovaní vzdelávacej činnosti v rámci výučby?

Lekcia

Týmto súborom nástrojov sa deťom predstavujúzákladné bezpečnostné označenia, ktoré im pomáhajú identifikovať značky s rôznym tvarom a rozlišovať ich a chápať, prečo nám označenia pomáhajú zostať v bezpečí pomocou zábavných inscenačných hier.

Ciele vzdelávania

Zvýšiť informovanosť o výstražných značkách a o tom, prečo sú dôležité

Vyhodnotiť spôsob, akým značky vyjadrujú svoj význam

Zvýšiť informovanosť o používaní značiek na vlastnú ochranu

Skupiny navzájom vyhodnotia svoje výkony a preskúšajú si navzájom vedomosti o tom, čo znamenajú jednotlivé tvary značiek

Môžu sa použiť masky na prezentáciu v triede

Úvod hodiny

5 minút

Ukážte značku a opýtajte sa, čo znamená, kde ju môžeme vidieť a prečo by sme mali pokyn na nej dodržiavať (t. j. vysvetlite účel bezpečnostných značiek).

Otázky:

 • Na aké značky, ktoré ste videli okolo školy, doma, na cestách, si spomínate?
 • Stalo sa vám niekedy, že ste si NEVŠIMLI značku?

Diskutujte o bežných rizikách, s ktorými sa stretávame v každodennom živote a o tom, ako súvisia so značkami.

Činnosti

40/45 minút

Pozrite si filmový klip o Napovi, ktorý je poskytnutý k tejto lekcii: Výstražné značky /zákazové značky

Príbeh najlepšieho označenia: Úvod; Žltý trojuholník (výstražné značky); Nebezpečenstvo – prečnievajúci náklad; Červený kruh (zákazové značky); Zákaz fajčenia.

Možné činnosti:

 • Porozprávajte sa o každej scénke, čo sa deje a prečo. Uveďte niekoľko príčin, prečo si ľudia nevšimli značky.
 • Ukážte výber značiek z úplného súboru značiek zahrnutých v smernici EÚ (pozri hárok s pomôckami) Porozprávajte sa o základných pravidlách farieb a tvarov bezpečnostných značiek.
 • Nakreslite príklad každej značky.
 • Vysvetlite účel/užitočnosť značiek a ich rôzne významy.
 • V skupinách vezmite jeden tvar značky – trojuholník a kruh – ktoré znamenajú buď nebezpečenstvo alebo zákaz.
 • Zo značiek vyrobte masky, ktoré sa dajú upevniť na paličky a držať pred tvárou.
 • Premýšľajte, ako môžu značky hovoriť alebo konať, aby sa zabezpečilo, že budú povšimnuté, napr. prísny hlas a reč tela v prípade nebezpečenstva, silný hlasný autoritatívny hlas a reč tela v prípade zákazu.
 • Diskutujte o bežných rizikách, s ktorými sa stretávame v každodennom živote a o tom, ako súvisia so značkami.
 • Tieto riziká sa môžu precvičovať a učiteľ ich môže modelovať pred skupinovou prácou v prípade potreby.
 • V rámci skupinového pléna preskúšajte celú triedu z vedomostí o tom, čo značky hovoria a znamenajú a prečo sú dôležité.
 • V rozšírenej práci sa môžu preskúmať iné značky vrátane niektorých jednoduchých dopravných značiek a môže sa vytvoriť značka pre školu.

Doplnková práca

 • Pozrite si iné značky, ako napríklad ďalej uvedené – a vyrobte skutočne účinnú značku pre vašu školu

Niekoľko potenciálnych filmov o Napovi na doplnkovú prácu sa nachádza tu : www.napofilm.net/sk/napos-films

Hodnotenie

5 minút

Odskúšajte porozumenie rôznych tvarov a farieb značiek a hodnoťte s použitím ďalej uvedeného sledu. Učiteľ a žiaci posúdia svoje vzdelávanie pomocou tohto nástroja:

 • Zlato: Viem vysvetliť aspoň päť zákazových značiek a výstražných značiek; čo znamenajú a prečo sú dôležité.
 • Striebro: Viem vysvetliť dva druhy značiek; čo znamenajú a prečo sú dôležité.
 • Bronz: Viem vysvetliť jeden druh značky; čo znamená a prečo je dôležitý.
Potrebné zdroje
 • Čistý papier a farebné pastelky na kreslenie značiek
 • Pomocný informačný list pre učiteľov: Výstražné/zákazové značky
 • trojuholníková šablóna (označenie nebezpečenstva)
 • Červený a žltý kartón a paličky na výrobu masiek na paličkách
 • červená okrúhla šablóna (zákazové značky)
 • Go to video

Ak chcete prevziať poskytnuté zdroje, choďte na: Knižnica zdrojov