Skočiť na hlavný obsah

Napov lovec nebezpečenstiev: Identifikácia rizík a nebezpečenstiev

Krátky film s názvom Na rizikovom pracovisku je o nebezpečenstvách a rizikách pri práci a o potrebe posúdiť riziká a konať na základe zistení tak, aby boli pracoviská bezpečnejšie a zdravšie. Film sa venuje nebezpečenstvám a niekoľkým z najbežnejších rizík na pracovisku, ako aj potrebe „zastaviť sa, myslieť a konať“.Cieľom filmu je vysvetliť rozdiel medzi nebezpečenstvami a rizikami, ako sa dajú odstrániť alebo zmenšiť, a ukázať ich pomocou praktických situácií tak, aby sa lepšie pochopil význam rizika.
Usmernenie učiteľa
Potrebujete pomoc pri organizovaní vzdelávacej činnosti v rámci výučby?

Lekcia

Pomocou tohto súboru nástrojov sa deti zapájajú do série zábavných činností, ktoré im pomôžu identifikovať a vysvetliť riziká a nebezpečenstvá týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia v škole aj doma. Ponúka deťom prostriedky na rozvoj chápania ich vlastnej zodpovednosti voči rizikám a nebezpečenstvám a hodnotiť rôzne úrovne rizík.

Ciele vzdelávania

1. lekcia – Napov lovec nebezpečenstiev: Identifikácia rizík a nebezpečenstiev

Rozoznať riziká a nebezpečenstvá v škole a doma
Vyhodnotiť rôzne úrovne rizík
Pracovať ako tím na vypracovanie materiálov, ktorými sa preukáže uvedené vzdelávanie
Úvod hodiny

5 minút

Ukážte Napov klip, ktorý je poskytnutý k tejto lekcii
 • Čo je nebezpečenstvo?
 • Prečo by sme mali predchádzať nebezpečenstvám, ktoré hrozia nám alebo iným?
Činnosti

40/45 minút

Hon na nebezpečenstvo Pozrite si Napov klip, ktorý je poskytnutý k tejto lekcii: Napo v... Na rizikovom pracovisku
Film: Na rizikovom pracovisku
Scénka – Riziká doma
Scénka – Hodnotenie rizika
 • Porozprávajte sa a vymedzte nebezpečenstvá znázornené v scénkach a o tom, ktorého druhu iných nebezpečenstiev sú si vedomí. Podnieťte deti, aby vysvetlili, čo je riziko a nebezpečenstvo (pozri hárok s pomôckami).
 • Rozdajte plagáty na vyhľadávanie nebezpečenstiev a požiadajte deti, aby umiestnili nálepku všade, kde nájdu nebezpečenstvo.
 • Preskupte deti a požiadajte ich jednotlivo, aby povedali, čo identifikovali ako nebezpečenstvo.

Doplnková práca

 • Prezentácia/diskusia o rôznych typických rizikách, ktoré sa môžu vyskytnúť, na základe výberu klipov o Napovi (dopravné nehody, elektrina, pošmyknutia a potknutia, pády z výšky – napr. schody, chemické látky, hluk).
Hodnotenie
Na konci lekcie môžu žiaci vytvoriť pesničku, rep alebo básničku, v ktorej sa zhrnie, čo sa dozvedeli o love na nebezpečenstvo.
Učiteľ a žiaci posúdia svoje vzdelávanie pomocou tohto nástroja:
 • Zlato: Viem vysvetliť aspoň tri druhy rizika alebo nebezpečenstva pre mňa a iných. viem vyhodnotiť úroveň rizika.
 • Striebro: Viem vysvetliť nebezpečenstvo alebo riziko (pre mňa a pre iných) doma a v triede.
 • Bronz: Viem vysvetliť, čo je nebezpečenstvo.
Potrebné zdroje
 • Nálepky
 • Plagát na vyhľadávanie nebezpečenstiev
 • Pomocný informačný list pre učiteľov: Identifikácia rizík a nebezpečenstiev
 • Plagát na vyhľadávanie nebezpečenstiev (s riešeniami)
 • Lovenie/lapanie nebezpečenstiev – oznamovací list
 • Go to video

Ak chcete prevziať poskytnuté zdroje, choďte na: Knižnica zdrojov