Skočiť na hlavný obsah

Napov lovec nebezpečenstiev: Zásah a prevencia

Krátky film s názvom Na rizikovom pracovisku je o nebezpečenstvách a rizikách pri práci a o potrebe posúdiť riziká a konať na základe zistení tak, aby boli pracoviská bezpečnejšie a zdravšie. Film sa venuje nebezpečenstvám a niekoľkým z najbežnejších rizík na pracovisku, ako aj potrebe „zastaviť sa, myslieť a konať“.Cieľom filmu je vysvetliť rozdiel medzi nebezpečenstvami a rizikami, ako sa dajú odstrániť alebo zmenšiť, a ukázať ich pomocou praktických situácií tak, aby sa lepšie pochopil význam „rizika“.
Usmernenie učiteľa
Potrebujete pomoc pri organizovaní vzdelávacej činnosti v rámci výučby?

Lekcia

Pomocou tohto súboru nástrojov sa deti zapájajú do série zábavných činností, ktoré im pomôžu identifikovať a vysvetliť riziká a nebezpečenstvá týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia v škole aj doma. Ponúka deťom prostriedky na rozvoj chápania ich vlastnej zodpovednosti voči rizikám a nebezpečenstvám a hodnotiť rôzne úrovne rizík.

Ciele vzdelávania

2. lekcia – Napov lovec nebezpečenstiev: Zásah a prevencia

Vedieť, ako riešiť škálu nebezpečenstiev, ktoré môžu predstavovať riziko pre mňa alebo iných
Pochopiť vlastnú zodpovednosť v súvislosti s rizikami a nebezpečenstvami
Vyhodnotiť rôzne úrovne rizík
Pracovať ako tím na vypracovanie materiálov, ktorými sa preukáže uvedené vzdelávanie
Úvod hodiny

5 minút

Ukážte prvú scénku z filmu o Napovi „Na bezpečnom štarte – Dávajte pozor aj na druhých“
poskytnutý k tejto lekcii
 • Prečo by sme mali predchádzať nebezpečenstvám, ktoré hrozia nám alebo iným?
 • Ako môžeme predchádzať nehodám, keď zbadáme niečo nebezpečné?
Činnosti

40/45 minút

Hon na nebezpečenstvo Pozrite si Napov klip, ktorý je poskytnutý k tejto lekcii: Napo v... Na rizikovom pracovisku
Film: Bezpečný začiatok, scénka: Dávajte pozor aj na druhých
Film: Rizikové pracovisko, scénky: Správanie sa v riziku
 • Porozprávajte sa a vymedzte nebezpečenstvá znázornené v scénkach a o tom, ktorého druhu iných nebezpečenstiev sú si vedomí. Podnieťte deti, aby vysvetlili, čo by urobili, aby predišli nebezpečenstvám a rizikám.
 • Porozprávajte sa o tom, že niektoré riziká sú nebezpečnejšie ako iné a urobte zoznam rizík v poradí od najvážnejších dôsledkov po menej vážne a opýtajte sa detí, ktoré riziká si vyžadujú najnaliehavejší zásah. (Pozri hárok s pomôckami).
 • Vymyslite pesničku, tanec alebo krátku hru, aby ste pomohli ľuďom zapamätať si, ako majú chrániť seba a ako sa majú chrániť navzájom pred nebezpečenstvami.
Doplnková práca
 • Prezentácia/diskusia o rôznych typických rizikách, ktoré sa môžu vyskytnúť, na základe výberu klipov o Napovi (dopravné nehody, elektrina, pošmyknutia a potknutia, pády z výšky – napr. schody, chemické látky, hluk).
 • Diskusia o staraní sa o ostatných, t. j. predchádzanie tomu, aby sa im stala nehoda (predchádzanie rizikám, informovanie iných o nových vyskytujúcich sa rizikách).
 • Diskusia o tom, ako zasahovať v riziku na základe výberu klipov o Napovi.
 • Skupinová činnosť vrátane úloh uvedených na ďalšej strane.
Zoznam potenciálnych klipov o Napovi na doplnkovú prácu sa nachádza tu: http://www.napofilm.net/sk/napos-films
Hodnotenie
Na konci lekcie môžu žiaci vytvoriť pesničku, rep alebo básničku, v ktorej sa zhrnie, čo sa dozvedeli o love na nebezpečenstvo.
Učiteľ a žiaci posúdia svoje vzdelávanie pomocou tohto nástroja:
 • Zlato: Viem vysvetliť aspoň tri druhy rizika alebo nebezpečenstva pre mňa a iných. Viem vyhodnotiť úroveň rizika a jasne komunikovať pútavým spôsobom o tom, aké opatrenie by sa malo v jednotlivých prípadoch prijať.
 • Striebro: Viem vysvetliť riziko a nebezpečenstvo (pre mňa a pre iných) doma a v triede. Viem určiť, aké opatrenia treba v oboch prípadoch prijať a jasne to vysvetliť.
 • Bronz: Viem vysvetliť, čo je riziko a určiť opatrenie, ktoré treba prijať.
Potrebné zdroje
 • Nálepky
 • Tamburína na repové predstavenie (voliteľná)
 • Pomocný informačný list pre učiteľov: Intervencie a prevencia
 • Plagát na vyhľadávanie nebezpečenstiev (s riešeniami)
 • Skupinová činnosť: Napov nebezpečný dom
 • Lovenie/lapanie nebezpečenstiev – oznamovací list
 • Go to video

Ak chcete prevziať poskytnuté zdroje, choďte na: Knižnica zdrojov