You are here

Napo pro učitele

Portrait of Napo

S využitím populární postavičky NAPO ze stejnojmenného animovaného seriálu zpracovala EU-OSHA, Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci spolu s konsorciem NAPO sérii výukových filmů pro učitele o otázkách bezpečnosti a ochraně zdraví. Materiály jsou zaměřené na seznámení žáků základních škol s problematikou bezpečnosti a ochraně zdraví nejen při práci, zábavným a tvůrčím způsobem.

Každý modul obsahuje klíčové sdělení, cíl výuky a nabízí učitelům podrobné metodické pokyny, instrukce a návrhy konkrétních činností včetně informací o potřebných zdrojích a učebních pomůckách spolu s plánem lekcí, které mohou být snadno upraveny pro obvyklou délku učební hodiny, a to 40-45 minut.

Učební materiály obsahují návrh plánu lekcí o důležitosti bezpečnosti a ochrany zdraví vlastního i ostatních pro věkové kategorie žáků 7 – 11 let..Výukový balíček obsahuje vyčerpávající instrukce, návrhy činností a doprovodné stahovatelné zdroje a pomůcky, poskytující učitelům a expertům na vzdělávání podporu a návod jak zakomponovat myšlenky bezpečnosti a ochrany zdraví nejen při práci do existujících osnov. Lekce, které si můžete přizpůsobit podle potřeb, jsou navrženy tak, aby doplňovaly školní osnovy a pomáhaly učitelům při výuce zaměřené na následující oblasti:

  • Zdravotní a sociální rozvoj žáků
  • Vědu
  • Dopravní výchovu
  • Výuku mateřského a cizích jazyků
  • Umění

Lekce

Cílové věkové kategorie9-11 let
Napo in hazard's hunter

Následující výukový modul BOZP je určen dětem od 9 do 11 let. Ve věku devíti let se děti dostávají do klíčového období osobnostního rozvoje. Do údobí, kdy začínají být schopny pracovat ve skupinách na společných projektech a být schopny samostatné práce. Začínají se seznamovat s vědeckými poznatky a fakty. Seznámení se s kulturou prevence rizik je vybaví základními znalostmi a dovednostmi bezpečného chování v budoucnu.

Cílové věkové kategorie7-9 let
Napo in be body wise

Tento výukový modul BOZP je určen dětem  mezi 7 až 9 lety.  in mind. V tomto věku děti začínají myslet abstraktně, rozvíjejí argumentační schopnosti a začínají se učit s využitím jazyka a logiky a dělat si na věci vlastní úsudek. V tomto věku je seznámení s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví osob nejvhodnější pro vytváření základů bezpečných a zdravých návyků a zvyklostí.